Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
201 Gemeenteraden - Werking
181 Gemeentemandatarissen - Ontslag
180 Lokaal beleid - Experimentele vormen van inspraak, betrokkenheid en cocreatie
131 Nieuwe gemeenteraadsleden - Vervangingen
126 Schriftelijke vragen gemeenteraadsleden - Antwoordtermijn
107 Over interbestuurlijke samenwerking
103 Gemeentelijke volksraadpleging - Wettigheidscontrole
100 Nieuw verkozen lokale mandatarissen - Ondersteuning
90 Over de gevolgen van de arresten van het Grondwettelijk Hof van 10 oktober 2019 tot vernietiging van de bepalingen tot schrapping van de mogelijkheid voor burgers om onder bepaalde voorwaarden in rechte op te treden namens de gemeente of de provincie
83 Lokale overheden - Toegevoegde agendapunten gemeenteraadszitting
56 Voorbereiding gemeenteraadszitting - Terbeschikkingstelling beleidsdocumenten
53 Lokale overheden - Initiatiefrecht coalitievorming
46 Gemeenteraden - Inperking van het recht op het maken van opnames
18 Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) - Klachten lokalen besturen
16 Lokale overheden - Inzagerecht raadsleden
9 Gemeentelijke informatiebladen - Neutrale berichtgeving
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
876 Over het inzagerecht van gemeente- en OCMW-raadsleden
793 Over de participatie van burgers door de agendering van voorstellen en vragen op de gemeenteraad
774 Over de niet-benoeming van vier op de zes burgemeesters van de faciliteitengemeenten in de Rand rond Brussel
739 Over het inzagerecht van gemeente- en OCMW-raadsleden

Pagina's