Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
305 Naleving taalwetgeving door lokale besturen - Klachten bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)
302 Gemeenteraad - Keuze vergaderlocatie
293 Faciliteitengemeenten Vlaamse Rand - Adviezen provinciegouverneur
266 Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) - Klachtendossiers
264 Lokale collectieve dienstverlening - Deelname gemeenteraadsleden
255 Lokale besturen - Adviesfunctie bijzonder comité voor de sociale dienst
232 Lokale besturen - Mandaatwissels
231 Zwemmen op verboden locaties of tijdstippen - GAS-boetes
217 College van Burgemeester en Schepenen - Openbaarheid vragen en antwoorden
170 Over meertalige communicatie door lokale besturen
166 Over het onderzoek door de gouverneur van Vlaams-Brabant in het kader van de taalregistratie in de faciliteitengemeenten
164 Gemeenteraadsleden - Inzagerecht
148 Gemeenteraad - Stemmen per fractie
144 Gemeenteraad - Controlerecht op bevoegdheden die zijn overgedragen aan intergemeentelijke structuren
143 Lokale politici - Klachten over fraude en belangenvermenging
142 Structureel langdurig afwezige schepenen - Eventuele sanctieregeling
119 Gemeenteraad - Inzagerecht ontwerpbesluiten en bijhorende stukken
109 Sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Vivendo - Mogelijke belangenvermenging
67 Agenda raad van bestuur en algemene vergadering intercommunales - Rol gemeenteraad
64 Gemeenteraadsleden - Inzagerecht

Pagina's