Parlementaire vragen Verzelfstandiging en samenwerking

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
173 Decreet Lokaal Bestuur - Statuut welzijnsvereniging
151 Lidmaatschap van intercommunales in vzw's - Vertegenwoordiging
79 Bestuursorganen lokale extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) - Werking
69 Afvalcommunales - Overgedragen opdrachten van gemeenten
17 Autonome gemeentebedrijven (AGB) - Stand van zaken
1 Intercommunales - Openbaarheid van bestuur inzake inkomsten uit mandaten
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
350 Over de blijvende betrokkenheid van de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij in het Toekomstfonds
303 Over de beperking van de vergoedingen voor de bestuurders van autonome verzorgingsinstellingen ingevolge de bepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur
183 Lokale Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA) - Ex-gemeenteraadsleden in Algemene Vergadering
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1413 Over de aanpassing van de raden van bestuur van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen van het decreet lokaal bestuur
398 Autonome gemeentebedrijven - Activiteiten
362 Intercommunales - Intekening op gemeentelijke overheidsopdrachten
303 Over de vorming van bovenlokale bestuursvormen
218 Privaatrechtelijke verzelfstandiging OCMW-woonzorgcentra - Toepassing van het OCMW-decreet Titel VIII, Hoofdstuk IV
91 Intergemeentelijke samenwerking - Ondersteuning
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2210 Over de recent voorgestelde maatregelen tot verdere aanscherping van de regels inzake de intergemeentelijke samenwerking
903 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Evolutie
493 Decreet Intergemeentelijke samenwerking - Deskundigen
420 Stichting van openbaar nut Intermixt - Activiteiten en mandaten
392 Intergemeentelijke samenwerking - Structuren en mandaten

Pagina's