Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
638 Over een eventuele uitbreiding van het rouwverlof voor de personeelsleden van de lokale besturen en van de Vlaamse overheidsdiensten bij het overlijden van een kind
532 Over het tweede onderzoek door een arts in geval van crematie en de aanrekening van de daaraan verbonden kostprijs
526 Over de verantwoordelijkheid van lokale besturen m.b.t. het organiseren van het Te Deum en de uitvoering van het Vlaams volkslied
522 Over pleegzorg- en pleegouderverlof voor statutair tewerkgestelden bij lokale besturen
521 Over het afstaan aan de wetenschap van een lichaam na overlijden
392 Over de deontologische code voor lokale mandatarissen
391 Over de rol van sociale media als campagnemiddel
379 Over de toekenning van een kwaliteitslabel aan uitvaartondernemingen
352 Crematoria - capaciteit en behoeften
349 Lijkbezorging - Alternatieve vormen
347 Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Right to challenge
346 Beleids- en beheerscyclus (BBC) - Screening
345 Decreet op begraafplaatsen en de lijkbezorging - Aanpassing en evaluatie
344 Sociale diensten - Organisatie
343 Commissie decentralisatie - Organisatie
342 Fusies gemeenten - Vrijwilligheid en financiële aanmoediging
341 Vlaamse overheid - Coachende rol ten aanzien van lokale besturen
340 Vrijwaring open ruimte door gemeentebesturen - Financieringslijn
335 Rechtspositieregeling personeel lokale besturen - Modernisering
333 Lokale geloofsgemeenschappen - Erkenning

Pagina's