Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2366 Over de ruimte voor inspraak tijdens gemeente- en OCMW-raden
2098 Over de stand van zaken inzake de informatie -en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen
2007 Over digitaal vergaderen bij lokale besturen via livestream
1899 Over het Labo Regiovorming
1890 Over het taalgebruik bij de lokale geloofsgemeenschappen tijdens liturgische vieringen
1704 Over cross-border als alternatief voor GAS 5-boetes
1656 Over de evaluatie van het organiek kader voor verzelfstandiging en samenwerking bij lokale besturen
1468 Over het inzetten op slagkrachtige lokale besturen en fusies
1393 Over het uitblijven van een beslissing inzake de regiovorming in Limburg
1370 Over begeleiding van de lokale besturen om de ruimtelijke impact van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te optimaliseren
1258 Over de impact van het overschrijden van de spilindex op de lonen bij lokale besturen en de Vlaamse overheid
1166 Over het gebruik van eigen middelen van kerkfabrieken voor de renovatie van kerkgebouwen
1152 Over de handhaving van de verboden op vuurwerk en de verkoop ervan
1081 Over de interministeriële dialoog inzake de Moslimexecutieve
1042 Over het falen van de vernieuwingsoperatie van de Moslimexecutieve
888 Over alternatieve wijzen van lijkbezorging
875 Over het advies van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de nieuwe vormen van lijkbezorging
845 Over de organisatie van studieruimtes door lokale besturen in het licht van de coronapandemie
820 Over het niet gebruiken van de beleids- en beheerscyclus door de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
747 Over voorafgaande openbaarheid van ontwerpbesluiten van bestuursorganen

Pagina's