Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
17 Gemeenten - Medewerking bij het invullen van anderstalige documenten
7 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Oproepingsbrieven faciliteitengemeenten
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
882 Over de organisatie van de Gemeente- en Stadsmonitor
728 Over het zenden van imams door Turkije naar België
721 Over de implementatie van de constructieve motie van wantrouwen bij de lokale besturen
677 Over de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaanmoskee
638 Over een eventuele uitbreiding van het rouwverlof voor de personeelsleden van de lokale besturen en van de Vlaamse overheidsdiensten bij het overlijden van een kind
532 Over het tweede onderzoek door een arts in geval van crematie en de aanrekening van de daaraan verbonden kostprijs
526 Over de verantwoordelijkheid van lokale besturen m.b.t. het organiseren van het Te Deum en de uitvoering van het Vlaams volkslied
522 Over pleegzorg- en pleegouderverlof voor statutair tewerkgestelden bij lokale besturen
521 Over het afstaan aan de wetenschap van een lichaam na overlijden
392 Over de deontologische code voor lokale mandatarissen
391 Over de rol van sociale media als campagnemiddel
379 Over de toekenning van een kwaliteitslabel aan uitvaartondernemingen
317 Over de fusiebonus in het kader van de schaalvergroting van lokale besturen
299 Over de bestemming van de middelen uit het openruimtefonds voor de lokale besturen
271 Over de schaalvergroting bij lokale besturen en het vermijden van 'donutfusies'
133 Over de gedeeltelijke overname van de responsabiliseringsbijdragen van Vlaamse steden en gemeenten
115 Over de extra steun voor lokale besturen in het regeerakkoord
107 Over interbestuurlijke samenwerking

Pagina's