Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2436 Over de controle op en de verdere evolutie van het elektronisch stemmen
2239 over de noodzaak aan maatregelen, in het kader van het optimale verloop van de coördinatieopdracht van de gouverneurs, met het oog op de wegwerking van de verkokering binnen de Vlaamse overheidsdiensten
2238 over de regioscreening
2219 Over de schaalgrootte van steden en gemeenten
1898 over de organisatie van de elektronische stemprocedure bij de lokale en de provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018
1851 over de controlefunctie van de gemeenteraad na wijziging van de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC)
1680 Over de opkomst van islamitische partijen bij de komende lokale verkiezingen
1538 Over de resultaten van de stadsmonitor
1526 Over de conclusies en acties naar aanleiding van de stadsmonitor
1464 Over de ontwikkeling van Vlaamse stadsregio's
1316 Over de vermindering van het aantal leden van de bestendige deputatie
1305 Over het rapport van het Rekenhof over de afslanking van de provincies
1292 Over het al dan niet nog vervangen van een lid van deputatie
1277 Over de gevolgen van de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur voor de federale financiële stromen naar de lokale besturen
1228 Over de mogelijkheid tot het inzetten van mobiele stembureaus bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018
1134 Samenstelling van de nieuwe gemeenteraden en colleges van burgemeester en schepenen
1043 Over de bekendmaking van het aantal te verkiezen raadsleden bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018
549 Lokale overheden - Fietsleasing
548 Polder Land van Waas - Rol gouverneur/deputatie bij behandeling klachten
543 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen - Naamstem voor alle kandidaten

Pagina's