Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
475 Over het integriteitsbeleid bij lokale besturen
446 Over mogelijke belangenvermenging bij bouwprojecten aan de kust
443 Over signalen van mogelijke belangenvermenging door lokale besturen in bouwdossiers
362 Intercommunales - Intekening op gemeentelijke overheidsopdrachten
346 Gemeente-, provincie- en OCMW-raden - Vertegenwoordiging jongeren
345 Gemeentelijke meerjarenplannen - Hulpmiddelen bij de opmaak
341 Lijkbezorging - Alternatieve methoden
331 Decreet lokaal bestuur - Overgangsbepalingen algemeen directeur en financieel directeur
330 Decreet lokaal bestuur - Overgangsbepalingen niet aangestelde secretarissen en financieel beheerders - Passende functie
310 Verspreiding van folders in het Arabisch - Taalwetgeving
308 Over de intentie van bepaalde gemeenten om bij de lokale verkiezingen van 18 oktober 2018 geen verkiezingsborden toe te laten
303 Over de vorming van bovenlokale bestuursvormen
302 Over verkiezingsborden op privaat domein
298 Burgemeesters - Eretitels
297 College van burgemeester en schepenen - Taakverdeling
295 Augmented reality games - Risico-analyse
279 Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden
268 Decreet lokaal bestuur - Algemeen directeur - Overgangsbepalingen
260 Over het advies van de Raad van State m.b.t. het ontwerp van decreet lokaal bestuur
255 Al Ishaan-moskee Wilsele - Uitspraken imam (2)

Pagina's