Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
876 Over het inzagerecht van gemeente- en OCMW-raadsleden
870 Over de verdeling van de middelen van het Gemeentefonds
793 Over de participatie van burgers door de agendering van voorstellen en vragen op de gemeenteraad
774 Over de niet-benoeming van vier op de zes burgemeesters van de faciliteitengemeenten in de Rand rond Brussel
754 Over de stand van zaken van het onderzoek naar de hervorming van de erkenningsprocedure van de lokale geloofsgemeenschappen
739 Over het inzagerecht van gemeente- en OCMW-raadsleden
592 Over een recent arrest van het Hof van Cassatie met betrekking tot de toepassing van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten
573 Over de gevolgen van een beroep tegen een uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de installatievergadering van een nieuwe gemeenteraad
558 Over het digitaal verzenden van aanslagbiljetten door lokale en provinciale overheden
511 Over de installatie van de nieuwe gemeenteraden
365 Over de gevolgen van het arrest van de Raad van State over de intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen
350 Over de blijvende betrokkenheid van de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij in het Toekomstfonds
310 Gemeenten - Verhaalbelasting op de verwerving van de wegzate
306 Decreet Lokaal Bestuur - Familiale onverenigbaarheden in faciliteitengemeenten
305 Gemeenteraadsleden - Rangorde
303 Over de beperking van de vergoedingen voor de bestuurders van autonome verzorgingsinstellingen ingevolge de bepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur
284 Belastingen gebaseerd op het kadastraal inkomen - Regeling voor lokale overheden
264 Gemeenten en intercommunales - Verbod kledingcontainers op privédomein
262 ICT-budget voor schepenen en raadsleden - Verschil in werkingsmiddelen
250 Verlaging onroerende voorheffing voor sociale verhuurkantoren (SVK)

Pagina's