Vaststelling opdrachten dagelijks bestuur

In beginsel is de raad bevoegd voor de vaststelling van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden van de opdracht (artikel 41, 10° Decreet over het Lokaal Bestuur).

Een uitzondering hierop, zijn de opdrachten van dagelijks bestuur (artikel 41, 10°, a Decreet over het Lokaal Bestuur). Deze opdrachten vallen rechtstreeks onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau, met mogelijkheid van delegatie aan de algemeen directeur (artikel 56, §3, 5° en 57, derde lid + artikel 84, §3, 5° en 85, derde lid Decreet over het Lokaal Bestuur).

Het is aan de raad om te bepalen wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan (artikel 41,8° en 78, 9° Decreet over het Lokaal Bestuur).

Deze bevoegdheden kunnen gedelegeerd worden naar de algemeen directeur, die verder kan delegeren naar andere personeelsleden.

Ga voor meer inspiratie ook eens kijken op de website van Audit Vlaanderen. Hier vind je enkele goede praktijken i.v.m. budgethouderschap.