Print

Vaststelling opdrachten dagelijks bestuur

In beginsel is de gemeenteraad bevoegd voor de vaststelling van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden van de opdracht (artikel 43, §2, 11° Gemeentedecreet).

Een uitzondering hierop, zijn de opdrachten van dagelijks bestuur (artikel 43, §2, 11°, a Gemeentedecreet). Deze opdrachten vallen rechtstreeks onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen, met mogelijkheid van delegatie aan de gemeentesecretaris (artikel 57, §3, 5° en 58, derde lid Gemeentedecreet).

Het is aan de gemeenteraad om te bepalen wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan (artikel 43, §2, 9° Gemeentedecreet).

Deze bevoegdheden kunnen gedelegeerd worden naar de secretaris, die verder kan delegeren naar andere personeelsleden.

Ga voor meer inspiratie ook eens kijken op de website van Audit Vlaanderen. Hier vind je enkele goede praktijken i.v.m. budgethouderschap.