Opmaak bestek

Het bestek omvat o.a.:

 • reglementair deel (reglementaire en verordenende bepalingen) 
  • prijsvaststelling en prijsopgave, inbegrepen prijselementen
  • indiening van de offertes – uiterste tijdstip + modaliteiten m.b.t. e-tendering (indienen van offertes op elektronische wijze) of indiening op papier of een andere manier
  • selectiecriteria (uitsluiting + kwalitatieve selectie)
  • de gewenste erkenning op basis van de raming
  • gebruik onderaannemers en beroep op draagkracht
  • bepalingen m.b.t. percelen
  • eventueel varianten: vereiste of toegestane varianten, vrije varianten
  • eventueel opties: vereiste of toegestane optie, vrije opties
  • het bestek kan ook vaste en voorwaardelijke gedeelten omvatten
  • afwijkingen op het KB waar dit toegelaten is, b.v. verbintenistermijn
  • de gunningcriteria
  • ethische clausule – non-discriminatieclausule – duurzame opdrachten – voorbehouden opdrachten (meer informatie en voorbeeldclausules vind je op de websites van het Facilitair Bedrijf en VVSG)
 • contractuele bepalingen (administratieve en contractuele bepalingen)
  • afwijkingen op het KB Uitvoering
  • bepalingen omtrent de borgsom
  • de uitvoeringstermijn
  • bepalingen m.b.t. betalingen
  • bepalingen m.b.t. wijzigingen tijdens de uitvoering (prijsherzieningsclausule, heffingen, onvoorziene omstandigheden, overdracht bij faillissement van de opdrachtnemer, …)
  • verweermiddelen (straffen, vertragingsboete)
  • keuringen en opleveringen
 • technisch gedeelte
  • beschrijving van de opdracht, gedetailleerd (+ meetstaat)
 • offerteformulier waarin de samenvattende opmeting (werken) of de inventaris (leveringen/diensten) werd opgenomen
 • plannen en/of andere bijlagen (vb. veiligheids- en gezondheidsplan)

 

Hierbeneden verwijzen we naar modelbestekken. De modelbestekken aangeboden door ons Agentschap worden momenteel aangepast aan de bepalingen van de nieuwe regelgeving. Weldra vind je ze terug in het overzicht. In afwachting hiervan kan je terecht bij het Facilitair Bedrijf. Zij bieden een modelbestek ‘diensten’ aan dat ter inspiratie kan dienen.

Neem ook een kijkje op de website van Audit Vlaanderen. Op deze website vind je enkele goede praktijken i.v.m. het opstellen van een bestek.