Opdracht van werken

De overheidsopdracht van werken heeft meestal een grotere omvang dan de overheidsopdrachten van leveringen en diensten. Bij de uitvoering kunnen zich dan ook meer problemen stellen.

Vandaar dat de wetgever voor aannemers die werken uitvoeren een bijkomende voorwaarde heeft opgelegd: de erkenning van aannemers.

Vroeger moesten aannemers ook geregistreerd zijn, maar deze verplichte registratie werd afgeschaft. De verplichtingen inzake fiscale en sociale schulden blijven wel behouden.

Erkenning van aannemers

Een aannemer wordt erkend wanneer hij voldoende waarborg kan bieden om een werk kwalitatief uit te voeren als blijkt dat hij op een correcte wijze aan de concurrentie deelneemt.

Aan de hand van vastgelegde criteria zal de bevoegde regionale minister - in Vlaanderen is dit de minister van Bestuurszaken - op advies van de federale erkenningscommissie een erkenning afleveren. Deze criteria slaan op de technische bekwaamheid, de financiële draagkracht en de professionele integriteit.

De aannemer wordt bij de erkenning ingedeeld in een bepaalde klasse. De klasse waarin de aannemer is ingedeeld geeft aan tot welk maximumbedrag hij een overheidsopdracht mag aannemen. Hij wordt ook erkend volgens een bepaalde categorie en ondercategorie, in functie van de specifieke aard van de werken.

Een erkenning is slechts nodig vanaf een werk van meer dan 75.000 € (excl. BTW). Bij een indeling in een ondercategorie is er een erkenning nodig vanaf 50.000 €. Wanneer geen erkenning vereist is, moet de aannemer nochtans voldoen aan een aantal voorwaarden die betrekking hebben op zijn fiscale en sociale verplichtingen.

Een erkenning moet worden bijgebracht op het ogenblik van de betekening van de gunning. Indien een aannemer inschrijft bij een overheidsopdracht, kan de overheid deze aannemer mee opnemen in het onderzoek van de offertes. Op het moment van de betekening van de gunning moet deze aannemer tenminste beschikken over een voorlopige erkenning.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Registratie van aannemers

Vroeger moesten aannemers ook geregistreerd zijn. De registratie van de aannemer werd ingevoerd om zwartwerk te bestrijden. Een aannemer die geregistreerd was, voldeed aan zijn fiscale verplichtingen en aan zijn verplichtingen tegenover de sociale zekerheid. Vanaf 18 augustus 2008 vormt registratie niet langer een voorwaarde voor de regelmatigheid van de offerte. De registratie als aannemer is vanaf 1 september 2012 ook definitief afgeschaft.

De controle door de aanbestedende overheid van de fiscale en sociale schulden van een aannemer van werken in onroerende staat, de eventuele inhoudingsplicht bij betalingen en de hoofdelijke aansprakelijkheid blijven wel bestaan.

Het bestaan van sociale en fiscale schulden blijft een uitsluitingsgrond bij de overheidsopdrachten. Dit kan onderzocht worden vanaf het stadium van de kwalitatieve selectie tot aan de gunning van de opdracht.

Essentieel is de vraag of de aannemer al dan niet fiscale en/of sociale schulden heeft op het ogenblik van de betaling van de factuur.

In volgende databanken kan je controleren of er sociale of fiscale schulden zijn: