Exploitatie-uitgaven

Definitie:

De exploitatie-uitgaven zijn de uitgaven die verband houden met de activiteiten van het bestuur. In de economische indeling worden de exploitatie-uitgaven ingedeeld volgens hun soort.

Bron:

BVR BBC art. 1, 8°

Omschrijving:

De exploitatie-uitgaven kunnen worden ingedeeld en geanalyseerd volgens hun soort. Het begrip wordt alleen in de budgettaire boekhouding gebruikt. We onderscheiden de volgende belangrijke soorten:

  • aankoop van goederen en diensten (werkingskosten);
  • personeelskosten;
  • individuele hulpverlening door het OCMW;
  • toegestane werkingssubsidies;
  • financiële uitgaven (bv. intresten van leningen).

Berekeningswijze:

De algemene rekeningen voor de budgettaire verrichtingen opgenomen onder exploitatie in de beleidsrapporten:

EXPLOITATIE
I. UITGAVEN
  I.A. Operationele uitgaven
   I.A.1. Goederen en diensten
     600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen
     605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
     608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)
     6100/2 Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen
     6103 Onderhoud en herstel van onroerende goederen
     6110 Elektriciteit
     6111 Gas
     6112 Aardolieproducten
     6113 Andere energiebronnen
     612 Verzekeringen
     613/6 Andere diensten en leveringen
     617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur
     618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.
   I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
    I.A.2.a. Politiek personeel
     6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel
     6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel
     6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel
    I.A.2.b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
     6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel
     6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel
     6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage (-)
     6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel
    I.A.2.c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
     6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel
     6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel
     6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel
    I.A.2.d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
     6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
     6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
     6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
    I.A.2.e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
     6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
     6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
     6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
    I.A.2.f. Andere personeelskosten
     623 Andere personeelskosten
    I.A.2.g. Pensioenen
     6240 Pensioenen politiek personeel
     6241 Pensioenen vast benoemd personeel
   I.A.3. Individuele hulpverlening door het OCMW
     6480 Leefloon
     6481/9 Andere individuele hulpverlening
   I.A.4. Toegestane werkingssubsidies
     6490/4 Algemene werkingssubsidies
     6495 Prijssubsidies
     646/9 Andere specifieke werkingssubsidies
   I.A.5. Andere operationele uitgaven
     640 Belastingen
     642 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen
     643/7 Andere operationele kosten
  I.B. Financiële uitgaven
   I.B.1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
     6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
   I.B.2. Andere financiële uitgaven
     6502 Andere kosten van schulden
     652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa
     653 Discontokosten op vorderingen
     654 Gerealiseerde wisselresultaten
     657/9 Andere financiële kosten

Verwante inhoud