Exploitatie-ontvangsten

Definitie:

De exploitatie-ontvangsten zijn de ontvangsten die verband houden met de activiteiten van het bestuur. In de economische indeling worden de exploitatie-ontvangsten ingedeeld volgens hun soort.

Bron:

BVR BBC, art 1, 8°

Omschrijving:

De exploitatie-ontvangsten kunnen worden ingedeeld en geanalyseerd volgens hun soort. Het begrip wordt alleen in de budgettaire boekhouding gebruikt. We onderscheiden de volgende belangrijke soorten:

  • ontvangsten uit de werking (vergoedingen die het bestuur krijgt voor geleverde prestaties);
  • fiscale ontvangsten en boetes;
  • algemene en specifieke werkingssubsidies;
  • recuperatie van individuele dienstverlening (voor het OCMW);
  • financiële ontvangsten (bv. ontvangen dividenden, intresten op beleggingen).

De analyse in de financiële profielen bevat:

  • de evolutie van het totaal aan exploitatie-ontvangsten;
  • de analyse van de belangrijkste soorten exploitatie-ontvangsten (diverse belastingsoorten en werkingssubsidies).

Berekeningswijze:

De algemene rekeningen voor de budgettaire verrichtingen opgenomen onder exploitatie in de beleidsrapporten:

EXPLOITATIE

II. ONTVANGSTEN
  II.A. Operationele ontvangsten
   II.A.1. Ontvangsten uit de werking
     700/6 Verkopen en dienstprestaties
     707 Prijssubsidies
     708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)
   II.A.2. Fiscale ontvangsten en boetes
    II.A.2.a. Aanvullende belastingen
     7300 Opcentiemen op de onroerende voorheffing
     7301 Aanvullende belasting op de personenbelasting
     7302 Motorrijtuigen
     7303 Gewestelijke milieuheffing
     7304 Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen
     7305 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
     7309 Andere aanvullende belastingen
    II.A.2.b. Andere belastingen
     7310 Aansluiting riolering
     7311 Aansluiting waterleiding
     7312 Vervoer van personen die overlast veroorzaken
     7313 Valse alarmmeldingen
     7314 Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen
     7315 Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels
     7316 Aanvragen omgevingsvergunningen
     7318 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken
     7319 Andere belastingen op prestaties
     7320 Verwerving zate
     7321 Leggen straten
     7322 Leggen riolen
     7323 Leggen trottoirs
     7324 Leggen inritten in trottoirs
     7325 Leggen waterleiding
     7326 Urbanisatiebelasting
     7329 Andere verhaalbelastingen
     73300 Onderhoud rioolnet
     73301 Op rioolnet aangesloten en aansluitbare gebouwen
     73302 Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen
     73303 Ruiming aalputten
     73304 Afkoppelen hemelwater
     73310 Verblijf lijkenhuis
     73311 Begraving / bijzetting / verstrooiing
     73312 Lijkenvervoer
     73313 Graftekens
     73314 Ontgraving
     73320 Jaarlijkse huisvuilbelasting
     73321 Jaarlijkse milieubelasting
     73322 Diftar / ophaalronde
     73323 Afgifte zakken, klevers, recipiënten
     73324 Gebruik gemeentelijke containers
     73325 Toegang containerpark
     73326 Grof vuil
     73327 Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil
     73328 Sluikstorten
     73329 Reinigen openbare weg
     7339 Andere belastingen inzake openbare hygiëne
     73400 Algemene bedrijfsbelasting
     73401 Exploitatie hinderlijke inrichtingen
     73402 Drijfkracht
     73403 Groeven: zand, kiezel, klei
     73404 Steenbakkerijen
     73405 Tabakslijterijen
     73406 Drankslijterijen
     73407 Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur
     73408 Nachtwinkels en phoneshops
     73409 Barpersoneel
     73410 Privé-clubs
     73411 Banken en financieringsinstellingen
     73412 Wedkantoren
     73413 Leurhandel
     73414 Taxidiensten
     73415 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder
     73416 Stortplaatsen
     73417 Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen / materialen
     73418 Tanks en vergaarbakken
     73419 Verblijfsbelasting
     73420 Kamers
     73421 Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken
     73422 Reclameborden
     73423 Lichtreclames
     73424 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk
     73425 Voertuigen met reclame
     73426 Privé-wegwijzers
     73499 Andere bedrijfsbelastingen
     7350 Vermakelijkheden (festivals / evenementen)
     7351 Vertoningen (films)
     7352 Openbare bals
     73600 Plaatsrecht markten
     73601 Plaatsrecht kermissen
     73602 Kaairechten
     73603 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen
     73604 Strandexploitaties
     73605 Benzine-, olie- persdrukpompen
     73606 Automatische verdelers
     73607 Standplaatsen huurrijtuigen
     73608 Terrassen, tafels, stoelen
     73609 Masten en pylonen
     73610 Andere inname openbaar domein
     73611 Parkeren
     73699 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein
     7370 Bouwen
     7371 Niet-bebouwde gronden
     7372 Niet-bebouwde percelen
     7373 Ontbreken van parkeerplaatsen
     7374 Leegstaande  woningen en gebouwen
     7375 Krotten/ verwaarloosde / ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen
     7376 Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten
     7377 Tweede verblijven
     7379 Andere belastingen op patrimonium
     7380 Algemene gemeentebelasting
     7381 Luxepaarden
     7382 Honden
     7389 Overige andere belastingen
     739 Boetes
   II.A.3. Werkingssubsidies
    II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies
     74000 Gemeentefonds - basisdotatie
     74001 Gemeentefonds - aanvullende dotaties
     7401/4 Andere algemene werkingssubsidies
    II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies
     7405/9 Specifieke werkingssubsidies
   II.A.4. Recuperatie van individuele dienstverlening
     7480 Recuperatie van leefloon
     7481/9 Recuperatie van andere individuele dienstverlening
   II.A.5. Andere operationele ontvangsten
     742 Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen
     744 Inhouding pensioen
     745/7 Andere operationele opbrengsten
  II.B. Financiële ontvangsten
     750 Opbrengsten uit financiële vaste activa
     751 Opbrengsten uit vlottende activa
     752 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa
     7531 Intrestsubsidies
     754 Gerealiseerde wisselresultaten
     756 Betalingskorting
     757 Lijfrente en eeuwigdurende renten
     758 Terugvordering van financiële kosten
     759 Andere financiële opbrengsten