BBC-nieuwsbrieven 2021

Hieronder vind je een overzicht van de BBC-nieuwsbrieven die we in 2021 verstuurden.

Nieuwsbrief van 1 december 2021

Evaluatie leesbaarheid BBC-beleidsrapporten voor gemeenteraadsleden 

Op vraag van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers evalueert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de leesbaarheid en de bruikbaarheid van de BBC-beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan en jaarrekening). We analyseren de informatiebehoeften van de gemeenteraadsleden en doen daarvoor beroep op het adviesbureau TriFinance Public Sector.

Op 10 december stuurt TriFinance een digitale enquête naar de gemeenteraadsleden en de algemeen en financieel directeurs. We toetsen of de raadsleden het debat over het beleid en de financiën goed kunnen voeren met de beleidsrapporten. Bevatten die de juiste informatie? We polsen ook hoe we volgens jou die rapportering leesbaarder en bruikbaarder kunnen maken.

Parallel met de uitvoering van de algemene bevraging zal het adviesbureau TriFinance diepte-interviews voeren met gemeenteraadsleden. We hopen dat je als raadslid of directeur de kans grijpt om mee te werken aan dit onderzoek en dat je jouw praktijkervaring deelt.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelde het adviesbureau TriFinance Public Sector aan om het onderzoek uit te voeren. Raadsleden en algemeen en financieel directeurs ontvangen een uitnodiging en het enquêteformulier op 10 december.  

Heb je vragen bij dit onderzoek, contacteer dan geert.mertens.abb@vlaanderen.be of pieter.sellenslagh@trifinance.be. Zij helpen je graag verder.

Nieuwe boekhoudfiche

In de rubriek boekhoudfiches is een nieuwe fiche toegevoegd: 6803 Renteloze leningen noodkoopwoningen. 

Uitbetaling dotatie op basis van de responsabiliseringsbijdragen voor 2021

ABB betaalt op 1 december 2021 aan de gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, havenbedrijven, hulpverleningszones, politiezones, ziekenhuizen en welzijnsverenigingen de dotatie op basis van de responsabiliseringsbijdragen voor 2021 uit. 
De lokale besturen kunnen hun aandeel voor 2021 hier raadplegen.


Nieuwsbrief van 23 november 2021

Covid-19: Verlenging subsidie vaccinatiecentra

Op 19 november 2021 besliste de Vlaamse Regering om de subsidie voor de infrastructuur en uitbating van de vaccinatiecentra te verlengen tot eind april 2022. De wijze van financieren blijft gelijk, maar het bedrag wordt voor de periode vanaf 1 januari 2022 opnieuw opgetrokken tot het vroegere bedrag. Daarnaast ontvangen de vaccinatiecentra die verhuizen of die al verhuisd zijn sinds 15 oktober 2021 ook een verhuispremie.
De penhoudende gemeenten rapporteren over de uitgaven voor de vaccinatiecentra door de code ABB-VC-PEN te gebruiken in hun jaarrekening.

Digitale rapportering 3de kwartaal 2021

Besturen moesten hun digitale rapportering over het 3de kwartaal van 2021 uiterlijk op 31 oktober 2021 aan ABB bezorgen. De besturen die deze rapportering nog niet bezorgden, kunnen dat nog doen tot uiterlijk 26 november. 

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?'

Ontdek de nieuwe BBC-analysetool!

Met de BBC-analysetool stellen we de data uit de beleids- en beheerscyclus open. Je vindt er niet enkel cijfermateriaal terug, maar ook de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Geprikkeld? Bezoek onze ABB-stand op de Trefdag Digitaal Vlaanderen of volg een van onze online infosessies!

Ontdek de details. 


Nieuwsbrief van 26 oktober 2021

Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden

Door de nieuwe tariefmethodologie van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) dalen de gemeentelijke ontvangsten uit dividenden. De Vlaamse Regering besliste om voor de jaren 2022 tot en met 2026 aan de gemeenten een subsidie van in totaal 145 miljoen euro toe te kennen voor de gedeeltelijke compensatie van de minderontvangsten. 

Raadpleeg de subsidiebedragen per gemeente en de boekingswijze.  

Evaluatie BBC

In uitvoering van het Regeerakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Regering start binnenkort een evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC). De focus ligt op het verbeteren van de leesbaarheid en de bruikbaarheid van de beleidsrapporten voor de leden van de gemeenteraad. ABB heeft recent een externe consultant aangesteld om het onderzoek uit te voeren tussen november 2021 en april 2022. In diezelfde periode gaan we in overleg met vertegenwoordigers van VVSG, VVP, Exello.net, Vlofin en het kabinet van minister Bart Somers ook na welke technische optimalisaties mogelijk zijn. 

Opgroeien: BOA-nieuwsbrief van 19 oktober 2021

Op 19 oktober 2021 ontvingen alle lokale besturen van het agentschap Opgroeien een nieuwsbrief over de uitrol van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) en de subsidies die het agentschap vanaf 1 januari 2026 aan de lokale besturen toekent voor de ondersteuning van nieuwe opdrachten.  

Het nieuwsbericht en de nieuwsbrief van het agentschap Opgroeien vind je hier.


Nieuwsbrief van 13 oktober 2021

Dotatie open ruimte - uitbetaling

De Vlaamse overheid betaalt het volledige aandeel van de dotatie open ruimte voor dit jaar uit op de laatste werkdag van de maand oktober: 29 oktober 2021. Lees meer over die dotatie op de website Lokaal Bestuur. 

Op 29 oktober stort ABB ook:

 • het 4de kwartaalvoorschot van het Gemeentefonds
 • de 4de schijf van de dotatie centrumsteden
 • 25% van de aanvullende dotatie sectorale subsidies.

Fonds CREG - besteding saldo

In 2004 stelde de federale regering een federale bijdrage in om de inkomstenderving van de gemeenten te compenseren na de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Dat leidde tot de oprichting van een fonds bij de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

De CREG verdeelt het beschikbare saldo van dit fonds (578.691 euro) over alle Vlaamse gemeenten volgens de verhouding van de totale bedragen die het tussen 2005 en 2010 aan elk van hen stortte.

Meer informatie over de uitbetaling vind je op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be.

Relance: Subsidie fietspaden (Kopenhagen) - 1ste aanvragen voorschot ingediend. 

De 1ste besturen hebben hun aanvraag voor het voorschot van 80% voor het Kopenhagenplan ingediend. Samen zullen zij 2,34 kilometer nieuwe fietspaden realiseren en 2 kilometer fietspaden verbeteren. 

Pas na consensus in de Projectstuurgroep en nadat het project is gegund, kan een lokaal bestuur het voorschot aanvragen. Voeg daar zeker de gunningsbeslissing met een detail van de offerte aan toe zodat ABB de kostprijs van het project kan nakijken.

Bij de kostenraming geef je de totale kostprijs van het project exclusief btw in. Andere subsidies breng je in mindering en licht je kort toe. Bij gemengde projecten zoals de aanleg van een straat met fietspad, vul je enkel de kostprijs van het fietspad in.

Het voorschot vraag je aan met de tab 'Aanvraag' en de aanmelding met de tab 'Indienen voorstel'.  

Relance: Gemeente zonder gemeentehuis

Het relanceproject 'Gemeente zonder gemeentehuis' ondersteunt lokale besturen die hun dienstverlening en werking innovatief willen versterken door digitalisering. Efficiënt databeheer en -doorstroming, geoptimaliseerde processen en ontsluiting van data en informatie zijn voorbeelden van hefbomen die daartoe kunnen bijdragen. Of een project in aanmerking komt voor subsidiëring, hangt in de 1ste plaats af van de impact op de burger. Stof tot nadenken? 

Meer info over de 7 oproepen van Gemeente zonder gemeentehuis vind je op de website. Oproep 1 voor innovatieve concepten loopt tot 12 november 2021. 

Vacature dossierbehandelaar lokale financiën

Voor ons team in Leuven zoeken we een nieuwe collega! We zoeken iemand met interesse voor financiële rapportering en financieel beleid. Iets voor jou of iemand die je kent?

Ontdek de vacature.


Nieuwsbrief van 5 oktober 2021

Meerjarenplan 2020-2025 - vaststelling kredieten 2022

Dit jaar publiceert de Vlaamse overheid geen specifieke omzendbrief met richtlijnen voor de lokale besturen voor de opmaak van hun aangepast meerjarenplan 2020-2025, waarbij de kredieten 2022 worden vastgesteld. De principes van de omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 die vorig jaar is gepubliceerd, naar aanleiding van de vaststelling van de kredieten 2021, blijven onverminderd van toepassing. Die omzendbrief, en andere documenten die de lokale besturen kunnen helpen bij de opmaak van een kwaliteitsvol aangepast meerjarenplan 2020-2025, zijn terug te vinden op deze pagina van de website Lokaal Bestuur. 

Covid-19: Verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentra

De Vlaamse Regering heeft op 1 oktober beslist om de subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum te verlengen tot en met 31 december 2021. De verlenging is nodig door de beslissing om een extra vaccin toe te dienen aan alle 65-plussers, en de mogelijke noodzaak tot een bredere algemene toediening van een 3de boostervaccin. 

Covid-19: Compensatie voor de noodopvang van schoolkinderen

De aanvraagperiode voor de compensatie voor de noodopvang van schoolkinderen vanaf 9 november 2020 tot en met 30 juni 2021 is afgelopen. Het agentschap is momenteel bezig met het uitvoeren van een aantal rekenkundige en steekproefsgewijze controles. Het zou kunnen dat uw bestuur daarvoor nog gecontacteerd wordt. De subsidie wordt ten laatste eind november 2021 uitbetaald. 


Nieuwsbrief van 3 september 2021

Jaarrekeningen 2020 van de Vlaamse gemeenten - Financiële analyse 

ABB analyseerde de jaarrekeningen 2020 van de Vlaamse gemeenten en zag dat het goed was. De financiële situatie van de lokale besturen lijkt robuust, ondanks de coronapandemie. De autofinancieringsmarge stijgt, de schulden dalen. Lees er hier meer over

Datatabellen jaarrekeningen 2020

De Vlaamse BBC-plichtige besturen dienden hun jaarrekening digitaal in bij de Vlaamse overheid. Voor een beperkt aantal onder hen betreft het voorlopige cijfers omdat ze nog geen definitief vastgestelde jaarrekening hebben. De definitieve cijfers kunnen dus nog lichtjes wijzigen. De datatabellen (functioneel en economisch) kan je hier bekijken

Jaarrekeningen 2020 in financieel profiel lokaal bestuur

In onze tool 'financieel profiel lokaal bestuur' zijn de jaarrekeningen van 2020 opgenomen. Waar voordien de cijfers van 2020 slechts een raming waren, zie je nu de realiteit. Bekijk hier het financieel profiel van je gemeente. 

Subsidie voor fietspaden aan gemeentewegen (Kopenhagen)

Al 17 besturen hebben minstens 1 project aangemeld voor de subsidie voor fietsinfrastructuur aan gemeentewegen. Ook plannen om fietspaden aan te leggen of te vernieuwen? Lees hier alles over deze subsidie.


Nieuwsbrief van 2 juli 2021

Relancesubsidies voor lokale besturen

De Vlaamse Regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen versterken na corona. Op de website Lokaal Bestuur vind je een nieuwe rubriek met meer info over de relancesubsidies waar het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de schouders onder zet.

ABB maakte ook een overzicht van die relancesubsidies met nadere informatie en de boekhoudkundige verwerking ervan. Bekijk hier het overzicht.

Oproep zomerscholen 2021 verlengd tot 14 juli!

Nog tot 14 juli kunnen lokale besturen een aanvraag indienen om een zomerschool te organiseren. In een zomerschool krijgen leerlingen van het lager of secundair onderwijs in juli en augustus gedurende minstens 10 dagen (of 20 halve dagen) een leertraject op maat in combinatie met sport en spel.
Meer info vind je op de website Onderwijs Vlaanderen.

Managed File Transfer - aanleveren publieke sleutel

ABB moet binnenkort wijzigingen doorvoeren aan het Managed File Transfersysteem (MFT). Sommige lokale besturen gebruiken dat om digitale rapporteringen rechtstreeks vanuit hun BBC-toepassing door te sturen naar ABB. Om die wijzigingen vlot te laten verlopen, heeft ABB de 'publieke sleutel' nodig van de lokale besturen die deze aanleveringsmethode gebruiken. Als die publieke sleutel ingesteld is in het nieuwe systeem, verandert er voor de lokale besturen verder helemaal niets.

ABB vraagt jou binnenkort om de publieke sleutel via e-mail aan ABB (bbcdr@vlaanderen.be) te bezorgen. Vragen of opmerkingen daarover zijn ook welkom op bbcdr@vlaanderen.be

De kwaliteit van de aangepaste meerjarenplannen 2020-2025

Nieuwsgierig naar de resultaten van de 2de kwaliteitsanalyse van de gemeentelijke meerjarenplannen? Raadpleeg hier het rapport.

Jaarrekening 2020

Besturen moesten de jaarrekening over het boekjaar 2020 ten laatste tegen 30 juni 2021 vaststellen en digitaal bezorgen aan ABB. 

Besturen zonder vastgestelde jaarrekening 2020 moeten de gegevens van de ontwerpjaarrekening digitaal rapporteren aan ABB. Deed je dat nog niet, lever dan die bestanden zo snel mogelijk aan via de module BBC-DR van het digitaal loket voor Lokale Besturen of rechtstreeks vanuit de BBC-toepassing die jouw lokaal bestuur gebruikt. De aanlevering krijgt de status 'Voorlopig'.  

Werkzaamheden BBC-DR (herinnering)

Tijdens het weekend van 3 en 4 juli 2021 werkt ABB aan de IT-systemen van de digitale rapportering (BBC-DR). Dat weekend kan je ons geen digitale rapporteringen bezorgen. Vanaf maandag 5 juli kan dit weer wel. 


Nieuwsbrief van 24 juni 2021

De kwaliteit van de aangepaste meerjarenplannen 2020-2025

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) analyseerde voor de 2de keer de kwaliteit van de gemeentelijke meerjarenplannen. Het toetste die aan 22 indicatoren. Lees hier het resultaat van die analyse

Bezorg de jaarrekening 2020 ten laatste op 30 juni

Stel de jaarrekening vast over het boekjaar 2020 tegen ten laatste 30 juni 2021 en bezorg die digitaal aan ABB tegen dezelfde deadline. Lever de bestanden aan via de module BBCDR van het digitaal loket voor Lokale Besturen of rechtstreeks vanuit de BBC-toepassing die jouw lokaal bestuur gebruikt. De aanlevering krijgt de status 'Origineel'.

Rapporteer ten laatste op 30 juni de digitale ontwerpjaarrekening aan ABB en geef het de status 'Voorlopig' als de raad de jaarrekening nog niet definitief vaststelde.  

Werkzaamheden BBC-DR

Tijdens het weekend van 3 en 4 juli 2021 werkt ABB aan de IT-systemen van de digitale rapportering (BBC-DR). Dat weekend kan je ons geen digitale rapporteringen bezorgen. Vanaf maandag 5 juli kan dit weer wel. 


Nieuwsbrief van 9 juni 2021

Covid-19: Verlenging subsidies vaccinatiecentra 

De Vlaamse Regering heeft op 4 juni beslist om de volgende subsidies te verlengen tot en met 15 oktober 2021. 

Covid-19: Subsidie contact en bronopsporing verlengd

De Vlaamse Regering heeft op 7 mei beslist om de subsidie voor de lokale bronopsporing en het lokaal contactonderzoek te verlengen tot en met 31 augustus 2021. Klik hier voor meer informatie

Covid-19: Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen

ABB stak het overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen voor de lokale besturen in een nieuw jasje. Naast een frissere look biedt het nieuwe overzicht ook enkele bijkomende functionaliteiten. Zo kan je nu een onderscheid maken op basis van de status van de subsidies (actief J/N).  

Gemeentefonds - nieuwe prognoses

Het Gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de lokale besturen. Voor de periode 2021-2025 beschikt ABB over nieuwe prognoses. Bekijk de geraamde hoofddotatie voor jouw bestuur.   

Dotatie 'open ruimte' - effectieve aandelen 2021 en geactualiseerde ramingen 2022-2025

ABB actualiseerde de tabel met de bedragen voor de financieringslijn 'open ruimte'. Voor 2021 betreft het de definitieve bedragen, voor de periode 2022-2025 zijn de ramingen geactualiseerd. 

Werkzaamheden BBC-DR

Tijdens het weekend van 3 en 4 juli 2021 werkt ABB aan de IT-systemen van de digitale rapportering (BBC-DR). Dat weekend kan je ons geen digitale rapporteringen bezorgen. Vanaf maandag 5 juli kan dit weer wel. 


Nieuwsbrief van 5 mei 2021

Zomerscholen 2021: projectoproep en ondersteuningsaanbod

Ook dit jaar kunnen scholen of lokale besturen zomerscholen organiseren. In een zomerschool krijgen leerlingen van het lager of secundair onderwijs tijdens de maanden juli en augustus gedurende minstens 10 dagen (of 20 halve dagen) een leertraject op maat, gekoppeld aan sport en spel. Zomerscholen kunnen hiervoor beroep doen op financiering: 

 • Financiering regierol lokale besturen: 20 euro per leerling voor de volledige duur van de zomerschool. Lokale besturen die een regierol voor ondersteuning en coördinatie van de zomerscholen opnemen, kunnen financiering ontvangen. Dit geldt enkel als een lokaal bestuur vanuit zijn regierol een gezamenlijke aanvraag indient voor verschillende onderwijsinstellingen op zijn grondgebied. Deze financiering gaat altijd naar het lokaal bestuur.  
 • Financiering van het onderwijs- en verrijkingsaanbod: 45 euro per leerling per dag. Als het lokaal bestuur een regierol opneemt, wordt deze subsidie ook uitbetaald aan het lokaal bestuur. Op basis van onderlinge afspraken en het respectievelijk aandeel in de gemaakte kosten voor de organisatie van de zomerscholen, verdeelt het lokaal bestuur de subsidie over de onderwijsinstellingen die de zomerscholen organiseren. 

Een onderwijsinstelling of lokaal bestuur dat 1 of meerdere zomerscholen wil organiseren, kan een online aanvraag voor subsidiëring indienen tot en met vrijdag 30 mei 2021. 
Raadpleeg de projectoproep en alle detailinfo op de website van het Departement Onderwijs en Vorming.

Op zomerscholen.vlaanderen vind je alle nuttige informatie, inspiratie en opleidingen voor zowel organisatoren, coördinatoren als lesgevers en begeleiders van zomerscholen. 

Naar de online aanvraag.

Investeringen in fietsinfrastructuur (Kopenhagen)

Vlaanderen legt 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen. Het bedrag van 150 miljoen euro dat daarvoor beschikbaar is, wordt verdeeld via trekkingsrechten op basis van het aantal inwoners per gemeente. Hiermee willen we bijkomend investeren om het maatschappelijk en economisch weefsel te herstellen na de zware impact van COVID-19.

Sinds maandag kan elke gemeente 1 of meerdere projecten aanmelden waarvoor ze een beroep wil doen op die subsidie. De aanmelding van de projecten gebeurt via het Loket voor Lokale Besturen, module subsidiebeheer. De rechten tot deze toepassing kan je aanvragen bij jouw lokale beheerder (Gebruikersrecht = Loket voor Lokale Besturen, Context = Subsidies).

Datatabellen aanpassingen meerjarenplan 2020-2025: beginkredieten 2021

De lokale besturen hebben hun aangepaste meerjarenplannen met daarin de kredieten voor 2021 ingediend bij ABB. De samenvattende datatabellen (functioneel en economisch) per type bestuur kan je hier bekijken

Digitale rapportering 1ste kwartaal 2021

Besturen die hun digitale rapportering over het 1ste kwartaal van 2021 nog niet aan ABB bezorgden, kunnen dit nog aanleveren tot en met 14 mei 2021. 

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de  FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?'   

Werkzaamheden BBC-DR

Tijdens het weekend van 5 en 6 juni 2021 werkt ABB aan de IT-systemen van de digitale rapportering (BBC-DR). Dat weekend kan je ons geen digitale rapporteringen bezorgen. Vanaf maandag 7 juni kan dit weer wel. Hou daar rekening mee. 


Nieuwsbrief van 23 april 2021

Covid-19: Subsidies consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en armoedebestrijding

 • Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

​De subsidie voor de ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen is een specifieke subsidie waarvoor eind december 2020 een voorschot is uitbetaald. Het saldo van die subsidie (10%) kan maar worden uitbetaald na de goedkeuring van de functionele en financiële verantwoording in de jaarrekening 2020 of 2021. Die verantwoording verloopt via de digitale rapportering over de jaarrekening. Vergeet dus niet om de actie(s) in kwestie te koppelen aan de externe rapporteringscode ABB-BON-COR. De financiële verantwoording toont de kosten van de consumptiebonnen aan. Voor de functionele verantwoording volstaat het om in de commentaar bij de actie(s) het aantal toegekende waardebonnen per kwetsbare doelgroep op te nemen.  

 • Subsidie armoedebestrijding

Vergeet niet om de uitgaven in het kader van de subsidie voor armoedebestrijding te koppelen aan de rapporteringscode ABB-ARM-COR. Dit is een algemene werkingssubsidie waarbij het bestuur volledig autonoom beslist voor welke uitgaven deze middelen worden ingezet. Er wordt wel gevraagd om in de digitale rapportering over de jaarrekening de acties die met deze subsidie worden gefinancierd te koppelen aan de code ABB-ARM-COR.

Covid-19: Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen

ABB actualiseerde het overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen voor de lokale besturen en de boekhoudkundige verwerking ervan. De subsidie voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon is opnieuw met 3 maand verlengd, tot 30 juni 2021. 

Jaarrekening 2020 - Tips en aandachtspunten

De besturen die de aangepaste regelgeving voor de beleids-en beheerscyclus (BBC 2020) al toepassen vanaf het boekjaar 2019, hebben voor dat jaar al een jaarrekening opgemaakt volgens de nieuwe regels. Uit het nazicht van die rekeningen distilleerde het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een aantal aandachtspunten en technische tips die de besturen kunnen ondersteunen bij de opmaak en het bezorgen van de jaarrekening over het boekjaar 2020. Bekijk hier het overzicht.     

Voorlopige jaarrekening insturen als controlemiddel

Wil je de overeenstemming van de jaarrekening met de digitale rapportering erover zelf eerst controleren vooraleer ze definitief aan ABB te bezorgen? Dat kan. 

 • Stuur de digitale jaarrekening door met als status "voorlopig";
 • Als je ingeschreven bent voor het feedbackrapport ontvang je een samenvatting van deze jaarrekening. Hiermee kan je nagaan of alles klopt. (Lees hier alles over het feedbackrapport en hoe je je kan inschrijven.);
 • Vervolgens stuur je de jaarrekening nogmaals door met als status "origineel".

Vragen hierover zijn steeds welkom op bbcdr@vlaanderen.be.

Nota 'Boekhoudkundige verwerking van erfpacht in BBC'

Door de wet van 4 februari 2020 (publicatie Belgisch Staatsblad 17/03/2020) wordt de wet van 1824 betreffende erfpacht en het recht van opstal opgegeven en worden beide zakelijke rechten ingebed in boek 3 van het burgerlijk wetboek, waarvan de desbetreffende bepalingen in werking treden op 1 september 2021. De nota 'Boekhoudkundige verwerking van erfpacht in BBC' is aangepast aan die nieuwe regelgeving. 


Nieuwsbrief van 19 april 2021

Covid-19: Subsidie noodopvang schoolkinderen (week 29 maart - 2 april 2021)

Tijdens de week van 29 maart tot en met 2 april werden de scholen gesloten. Voor basisschoolkinderen waarvoor de ouders zelf geen opvang konden regelen, organiseerden de scholen en de buitenschoolse kinderopvang in principe noodopvang.

Lokale besturen die tijdens deze week een regierol opnamen en zelf noodopvang organiseerden, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen via het Loket voor lokale besturen (Module 'Subsidiebeheer'). Meer info hierover vindt u terug op de website Lokaal Bestuur.

De subsidie voor alle periodes van noodopvang moet ten laatste op 31 juli 2021 worden aangevraagd in het Loket voor lokale besturen. In de mate van het mogelijke vraagt de Vlaamse Regering om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen en niet te wachten tot de uiterste datum. De integrale uitbetaling gebeurt uiterlijk op 30 november 2021.

Meer algemene info over de projectsubsidie voor noodopvang van schoolkinderen vindt u op de website Lokaal Bestuur.

Covid-19: Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen

ABB actualiseerde het overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen voor de lokale besturen en de boekhoudkundige verwerking ervan. Het betreft de volgende actualisaties:

 • Toelage ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie (Nieuw)

  Veel jongeren en studenten die, vóór de crisis, studentenjobs uitoefenden in de horeca of in de evenementensector hebben inkomensverliezen geleden waardoor ze hun facturen niet meer kunnen betalen of verhinderd worden om plannen te maken voor de volgende maanden. Daarom wordt een subsidie van 24 miljoen euro toegekend aan de OCMW's, via de maatregel Zoom 18/25. Deze subsidie zal het mogelijk maken om, afhankelijk van de behoeften, gerichte eenmalige steun of meer structurele financiële steun te verlenen.
   

 • ​Subsidie voor tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon (Verlenging)

  De termijn van deze federale steunmaatregel werd door de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie met 3 maand verlengd.

SV-seminarie 'Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten'

Statistiek Vlaanderen (SV) organiseert op dinsdag 11 mei van 10u tot 12u30 een online seminarie over de demografische vooruitzichten tot 2040 voor elk van de 300 Vlaamse gemeenten.

Voor elke Vlaamse gemeente wordt een goed beredeneerde inschatting gemaakt van de evolutie van de bevolking en van de huishoudens tot 2040. Bij het berekenen van de bevolkings- en huishoudensvooruitzichten wordt rekening gehouden met waargenomen lokale evoluties inzake geboorten, overlijdens en verhuisbewegingen. Daarnaast worden ook veranderingen in huishoudpositie in rekening gebracht, zoals onder meer het verlaten van het ouderlijk huis en het gaan samenwonen met een partner.

Raadpleeg de website Statistiek Vlaanderen voor meer informatie over dit gratis seminarie en de mogelijkheid om in te schrijven.


Nieuwsbrief van 29 maart 2021

Covid-19: Compensatie noodopvang schoolkinderen verlengd

De lokale besturen die noodopvang aanbieden, worden hiervoor gecompenseerd. De Vlaamse Regering heeft de subsidieregeling die hiervoor de afgelopen maanden in het leven is geroepen, verlengd tot eind juni. De subsidie bedraagt 20 euro per effectief opgevangen kind voor de inzet van personeel (10 euro per halve dag) en 10 euro per effectief opgevangen kind voor de inzet of het veiligheidsonderhoud van de infrastructuur. Meer info vind je hier.

Lokale besturen kunnen nu ook een ouderbijdrage vragen voor noodopvang tijdens de vakantieperiodes, maar kunnen dan maar aanspraak maken op de helft van de subsidie. Tijdens de schoolperiodes (en dus ook in de week van 29 maart tot 2 april 2021) blijft noodopvang gratis tijdens de schooluren.

Covid-19: Projectoproep voor lokale besturen: impact corona op mentaal welzijn

De coronacrisis valt veel mensen zwaar, ook mentaal. Vooral jongeren hebben het extra moeilijk. Vlaams minister Bart Somers lanceert daarom een projectoproep voor lokale besturen. Ze kunnen projecten indienen die het mentale welzijn van jongeren versterken. Buddy-werking om eenzaamheid te voorkomen of jeugdwerkers die acties opzetten om het mentaal welzijn van jongeren te bevorderen zijn voorbeelden van het soort initiatieven die de Vlaamse Regering wil versterken.

Elk project kan tot maximaal 40.000 euro ondersteuning van de Vlaamse overheid krijgen. Drie miljoen euro is hiervoor vrijgemaakt. Het lokaal bestuur moet wel mee financieren.

Klik hier voor meer informatie.

Covid-19: Subsidie contact- en bronopsporing

Op 31 maart 2021 worden de voorschotten van de forfaitaire subsidie (80%) uitbetaald aan de besturen die een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben afgesloten. Meer informatie over die subsidie, waaronder het overzicht van de bedragen, vind je hier.

Digitale rapportering stand meerjarenplan na overdrachten

Het uitvoerend orgaan diende in principe voor 1 maart te bepalen welke niet-aangewende kredietgedeelten van 2020 worden overgedragen naar 2021. Na die beslissing moet de digitale rapportering met de stand van het meerjarenplan na de overdrachten aan ABB bezorgd worden. De besturen die die digitale rapportering nog niet hebben ingestuurd, vragen we dat alsnog te doen. De nota 'De overdracht van investeringskredieten en financiering' bevat hier meer informatie over.

SBV-rapport 'De impact van de verfondsing van sectorale financiering op de lokale beleidsdynamiek

De verfondsing van sectorale doelsubsidies in 2016 riep heel wat vragen op in de beleidssectoren. Door geoormerkte middelen zonder label naar het gemeentefonds over te hevelen is er immers geen garantie meer dat de financiële middelen blijvend aan de desbetreffende beleidssectoren zullen besteed worden. Besteden de lokale besturen hun middelen nu anders? Prioriteren ze andere beleidsdoelstellingen? Heeft de verfondsing lokaal maatwerk gestimuleerd? Dit rapport onderzoekt hoe en in welke mate de inkanteling van de geoormerkte sectorale doelsubsidies een impact heeft op de lokale beleidsdynamiek. Download hier het rapport.


Nieuwsbrief van 5 maart 2021

Vlaamse subsidie voor investeringen lokale fietsinfrastructuur

Op voorstel van minister Bart Somers keurde de Vlaamse Regering op 26 februari 2021 het subsidiebesluit goed voor investeringen in lokale fietsinfrastructuur, ook wel het "project Kopenhagen" genoemd. Per 2 euro die een lokaal bestuur investeert in fietsinfrastructuur, legt Vlaanderen 1 euro bij. In totaal maakt de regering daar 150 miljoen euro voor vrij. Ontdek alle details.

Covid-19: Subsidie voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum

De Vlaamse Regering heeft op 10 februari de juridische contouren vastgelegd voor een correcte vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum. De Vlaamse Regering kent daarvoor een subsidie toe aan de gemeenten die penhouder zijn voor de vaccinatiecentra.

De 1ste schijf van de subsidie zal op 8 maart 2021 uitbetaald worden. Meer informatie over die subsidie vind je hier.

Vergelijk de eigen financiële situatie met een ander lokaal bestuur

Nieuw in de toepassing 'Financieel profiel lokaal bestuur'! Vanaf nu kan je 2 of meer lokale besturen vergelijken met elkaar. Dat is handig om een fusie te simuleren of om gewoon je eigen gemeente en OCMW te vergelijken met bijvoorbeeld een buurgemeente.

Hoe doe je dat? Kies op de 1ste pagina - door middel van de ctrl-toets - 2 of meer besturen. Verder in de toepassing klik je vervolgens op "Uitsplitsen". Op die manier kan je besturen vergelijken op vlak van uitgaven en ontvangsten, evenwicht en schulden.

Contacteer ons voor een korte demo als iets niet duidelijk is.


Nieuwsbrief van 22 februari 2021

Covid-19: Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen

ABB actualiseerde het overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen voor de lokale besturen en de boekhoudkundige verwerking ervan. De volgende subsidies zijn toegevoegd:

 • Subsidie voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum;
 • Subsidie voor het programmamanagement en de bestaffing van vaccinatieteams in vaccinatiecentra.

Jaarrekening 2020

In het kader van de voorbereiding voor de opmaak van de jaarrekening 2020 brengen we volgend ondersteunend materiaal onder de aandacht:

Overdracht van investeringskredieten en financiering

Artikel 258 van de decreet over het lokaal bestuur en artikel 150 van het provinciedecreet bepalen dat de gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering die in het vorig boekjaar (N-1) niet werden aangewend, naar het lopend boekjaar (N) kunnen worden overgedragen. Raadpleeg hier onze aangepaste ondersteunende nota daarover.

Boekhoudfiches

We actualiseerden boekhoudfiche 8052 Facturatie tussen gemeente en OCMW met btw (zie verrichting 4b).


Nieuwsbrief van 10 februari 2021

Covid-19: Subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

ABB actualiseerde het overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen voor de lokale besturen en de boekhoudkundige verwerking ervan. Bij de subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum is informatie toegevoegd in de FAQ 'Hoe rapporteert het lokaal bestuur over de uitgaven?'.

SBV-rapport 'Managementrapportering bij lokale besturen'

Managementrapportering vormt een wezenlijk onderdeel van het beheerscontrolesysteem van een organisatie. Het moet ervoor zorgen dat de activiteiten zodanig georganiseerd worden dat de beleidsdoelstellingen van een organisatie op een economische, efficiënte en effectieve manier bereikt worden. Dit rapport van het Steunpunt voor Bestuurlijke Vernieuwing biedt op basis van wetenschappelijke literatuur en een analyse van de bestaande praktijken een kader aan voor de opzet van een managementrapporteringssysteem aangepast aan de specifieke noden en context van een lokaal bestuur.

FAQ's Fiscaliteit

Nieuwe FAQ's in de sectie Fiscaliteit:


Nieuwsbrief van 2 februari 2021

Covid-19: Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen

ABB actualiseerde het overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen voor de lokale besturen en de boekhoudkundige verwerking ervan. De volgende subsidies zijn toegevoegd:

 • Subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum;
 • Toelage voor psychologisch welzijn OCMW-gebruikers en verbetering preventieve gezondheidsmaatregelen.

Algemene financieringsfondsen

Op vrijdag 29 januari heeft de Vlaamse overheid de volgende bedragen gestort:

 • het saldo van het Gemeentefonds voor 2020;
 • het 1ste kwartaalvoorschot van het Gemeentefonds voor 2021;
 • het saldo (25%) van de aanvullende dotatie sectorale subsidies voor 2020;
 • de 1ste schijf (25%) van de aanvullende dotatie voor de centrumsteden voor 2021;
 • de 1ste schijf (25%) van de bedragen voor 2021 voor gemeenten die provinciale instellingen overnamen.

Raadpleeg de ministeriële besluiten met de bedragen per bestuur en de volledige betalingskalender voor de algemene financieringsfondsen voor 2021.

Ondersteunend materiaal BBC

Nieuwe informatie ter ondersteuning in de sectie BBC: FAQ 'Wat is de procedure voor de gemeente en het OCMW om de jaarrekening vast te stellen?'.

Aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing 2021

We hebben op onze website de nieuwe tarieven gepubliceerd van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

De wijzigingen zijn veeleer beperkt. In vijf gemeenten daalt de aanvullende personenbelasting licht. Twee gemeenten verhogen hun aanvullende personenbelasting. Beide gemeenten compenseren daarmee gedeeltelijk de afschaffing van een algemene gemeentebelasting. Twee gemeenten verhogen hun opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Alle tarieven zijn raadpleegbaar op onze website.

Agentschap Opgroeien: Omzendbrief WVG/2020/02

Eind december heeft het agentschap Opgroeien de omzendbrief WVG/2020/02 verstuurd naar de gemeenten. Die omzendbrief geeft toelichting over de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. Hij bevat ook informatie over 2 nieuwe externe rapporteringscodes die de lokale besturen in de digitale rapportering over de beleidsrapporten kunnen gebruiken als referentie naar de 2 Vlaamse beleidsprioriteiten voor buitenschoolse opvang. Voor vragen over deze omzendbrief kan je terecht bij lokaalbeleid.boa@opgroeien.be.


Nieuwsbrief van 21 januari 2021

De lokale financiën volgens de aangepaste meerjarenplannen

Eind vorig jaar hebben de Vlaamse lokale besturen hun meerjarenplan 2020-2025 aangepast. Doet de coronacrisis de financiën van de gemeenten diep in het rood gaan? Je leest het antwoord in de ABB-nota over de lokale financiën volgens de aangepaste meerjarenplannen 2020-2025. Ze beschrijft de verwachte evolutie van de belangrijkste ontvangsten, uitgaven en financiële indicatoren en vergelijkt de nieuwe ramingen met die van de originele meerjarenplannen die de gemeenten eind 2019 hebben opgemaakt. De bijlage bij de nota bevat de gegevens per gemeente.

Digitale rapportering 4e kwartaal 2020

Via de digitale rapportering over het 4e kwartaal rapporteren de lokale besturen uiterlijk op 31 januari 2021 over de transacties van 2020. Eurostat en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) baseren zich op die rapporteringen om een inschatting te maken van het ESR-vorderingensaldo van de lokale besturen.

Daarom is het belangrijk om de gegevens niet alleen tijdig aan te leveren, maar er ook voor te zorgen dat de uitgaven en de ontvangsten van 2020 zo volledig mogelijk zijn opgenomen. Als belangrijke transacties over 2020 (de lonen tot december 2020, de belastingontvangsten en subsidies, de uitgaven voor goederen en diensten die in 2020 geleverd werden, de investeringsuitgaven,...) pas eind januari 2021 of begin februari 2021 kunnen worden geboekt, is het aangewezen om de digitale rapportering voor het 4e kwartaal van 2020 maar in de loop van februari 2021 aan ABB te bezorgen. De uiterste datum voor de aanlevering is vrijdag 12 februari 2021.

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?'.


Nieuwsbrief van 18 januari 2021

COVID-19: Aanvraag subsidie voor opvang van schoolkinderen - meerdere periodes opengesteld

Twee bijkomende periodes werden opengesteld om de subsidie voor opvang van schoolkinderen aan te vragen. Er zijn nu 3 periodes beschikbaar:

 • Herfstvakantie (9/11 tot en met 13/11)
 • Winter 2020 (16/11/2020 t.e.m. 31/12/2020)
 • Winter 2021 (01/01/2021 t.e.m. 12/02/2021)

Voor de voorbije periodes ("Herfstvakantie" en "Winter 2020") kan je jouw aanvraag invullen en meteen doorsturen naar ABB. Voor de periode "Winter 2021" kan je al data voor de aanvraag invullen en bewaren als concept, zodat je na afloop van de periode de aanvraag in 1 keer kan doorsturen. De periode "Krokusvakantie" zal bij het begin van de krokusvakantie opengesteld worden.

Je kan de subsidie aanvragen via de functionaliteit "Subsidiebeheer" van het Loket voor Lokale Besturen. Opgelet, de persoon die de subsidie aanvraagt moet in het Loket wel over de nodige rechten beschikken. Deze rechten kan je aanvragen bij jouw Lokale Beheerder. Je Lokale Beheerder moet de persoon die de subsidie zal aanvragen toegang geven tot de context 'Subsidies' via het Gebruikersbeheer voor Lokale Besturen.

De subsidie kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 juni 2021, en zal uiterlijk op 30 september 2021 uitbetaald worden.

Digitale rapportering 4e kwartaal 2020

Via de digitale rapportering over het 4e kwartaal rapporteren de lokale besturen uiterlijk op 31 januari 2021 over de transacties van 2020. Eurostat en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) baseren zich op die rapporteringen om een inschatting te maken van het ESR-vorderingensaldo van de lokale besturen.

Daarom is het belangrijk om de gegevens niet alleen tijdig aan te leveren, maar er ook voor te zorgen dat de uitgaven en de ontvangsten van 2020 zo volledig mogelijk zijn opgenomen. Als belangrijke transacties over 2020 (de lonen tot december 2020, de belastingontvangsten en subsidies, de uitgaven voor goederen en diensten die in 2020 geleverd werden, de investeringsuitgaven,...) pas eind januari 2021 of begin februari 2021 kunnen worden geboekt, is het aangewezen om de digitale rapportering voor het 4e kwartaal van 2020 maar in de loop van februari 2021 aan ABB te bezorgen. De uiterste datum voor de aanlevering is vrijdag 12 februari 2021.

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?'.

SBV-rapport 'BBC-gids voor beleidsmatige consolidatie'

De lokale beleidsuitvoering binnen het Vlaamse landschap wordt in steeds grotere mate gerealiseerd door een diverse samenstelling van entiteiten, groepen en actoren. Het vergroot de nood aan een duidelijk beeld over het globale, en dus geconsolideerd, lokale beleid. Het rapport 'BBC-gids voor beleidsmatige consolidatie' is het resultaat van een SBV-studie hierover en kan dienstig zijn als een soort gids of overzicht ter ondersteuning van de lokale besturen bij de uitwerking van hun beleidsplannen.

Nota 'De overdracht van investeringskredieten en financiering'

De gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering die in het vorig boekjaar niet werden aangewend, kunnen naar het lopende boekjaar worden overgedragen. Deze nota gaat daar dieper op in en vervangt de vroegere FAQ's daarover.

Boekhoudfiches

Ontdek de nieuwe boekhoudfiche 8052 Facturatie tussen de gemeente en het OCM met btw.

We pasten ook boekhoudfiche 8051 Transacties tussen gemeente en OCMW aan (gewijzigd beleidsveld in de verrichtingen 1.2a, 3.2a, 4a en 4b).