BBC-nieuwsbrieven 2020

Hieronder vindt u een overzicht van de BBC-nieuwsbrieven die we in 2020 hebben verstuurd.

Wil u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf u dan hier in.

 

Nieuwsbrief van 24 december 2020

1. Uitbetaling corona-subsidies Consumptiebudget en Kinderopvang mei-juni

De 1ste schijf van 90% voor de subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen wordt op 31 december 2020 betaald. Alle 287 aanvragen werden gevalideerd om maximaal alle lokale inspanningen om de koopkracht van kwetsbare doelgroepen te versterken en de lokale economie een sterke impuls te geven, te honoreren.

De subsidie ter compensatie van de kosten voor opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren voor de periode 15 mei - 30 juni wordt op 31 december 2020 betaald. Alle aanvragen werden gevalideerd om maximaal alle inspanningen van de lokale besturen voor de organisatie van opvang van schoolkinderen tijdens de gefaseerde versoepeling van de coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad te honoreren.

2. Boekhoudfiches

We pasten de volgende boekhoudfiches aan:

3. Beste wensen

ABB wenst jou en je dierbaren een fijn eindejaar en een voorspoedig en gezond 2021 toe.  

 

Nieuwsbrief van 18 december 2020

1. Covid-19: Vanaf nu aanvraag subsidie voor opvang schoolkinderen vanaf 9 t.e.m. 13 november 2020 mogelijk

Vanaf nu kan je de subsidie voor opvang schoolkinderen vanaf 9 t.e.m. 13 november 2020 aanvragen via de functionaliteit "Subsidiebeheer" van het Loket voor Lokale Besturen. Opgelet, de persoon die de subsidie aanvraagt, moet in het Loket wel over de nodige rechten beschikken. Deze rechten kan je aanvragen bij je Lokale Beheerder. Je Lokale Beheerder moet de persoon die de subsidie zal aanvragen toegang geven tot de context "Subsidies" via het Gebruikersbeheer voor Lokale Besturen.

De subsidie kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 juni 2021 en zal uiterlijk op 30 september 2021 uitbetaald worden. 

2. Covid-19: Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen

ABB actualiseerde het overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen voor de lokale besturen en de boekhoudkundige verwerking ervan. 

De subsidie contact- en bronopsporing is nieuw. 

3. Finpro: nieuwe grafieken! Personeelskosten en werkingssubsidies

Hoeveel geeft een lokaal bestuur uit aan statutairen en contractuelen? Hoe hoog is de gemeentelijke dotatie aan de politiezone? Krijgt mijn bestuur nog andere werkingssubsidies naast het Gemeentefonds? 

Ontdek nu de nieuwe grafieken van de BBC-toepassing 'financieel profiel lokaal bestuur' (Finpro). Je vindt er niet alleen de personeelskosten in detail, maar ook de toegestane en ontvangen werkingssubsidies van de lokale besturen. Je kan steeds een lokaal bestuur vergelijken met een cluster van gelijkaardige besturen en met Vlaanderen. 

Wil je aan de slag? Je vindt de toepassing hier

Heb je opmerkingen of vragen? Wil je een korte demo? 
Laat het ons weten via bbcdr@vlaanderen.be

4. Nota 'Erfdienstbaarheid'

Lokale besturen kunnen verkrijger of verlener zijn van erfdienstbaarheden. De nota verduidelijkt wat een erfdienstbaarheid is en geeft de boekhoudkundige verwerking ervan weer.  

 

Nieuwsbrief van 20 november 2020

1. Nieuwe toepassing 'Financieel profiel lokaal bestuur'

Hoe is het gesteld met de financiële gezondheid van jouw gemeente? Hoe doet jouw lokaal bestuur het in vergelijking met andere lokale besturen in Vlaanderen? Hoe zou de financiële situatie van een fusiegemeente eruit zien? Hoe evolueren de investeringen? Het antwoord op al die vragen vind je in de nieuwe toepassing 'Financieel profiel lokaal bestuur'. 

De toepassing geeft niet alleen inzicht in de uitgaven en ontvangsten, maar ook in het financieel evenwicht en de schulden van lokale besturen. Andere opties? Je kan je gemeente altijd vergelijken met een cluster van gelijkaardige gemeenten en met Vlaanderen. Zelfs een simulatie van fusiegemeenten behoort tot de mogelijkheden. 

Ga aan de slag met de toepassing 'Financieel profiel lokaal bestuur'. 

Heb je feedback en vragen over de toepassing of wens je een korte demo? Contacteer ons gerust bbcdr@vlaanderen.be.

2. Covid-19: Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen

ABB actualiseerde het overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen voor de lokale besturen en de boekhoudkundige verwerking ervan. 

De compensatie voor de extra kosten voor de start van het schooljaar 2020-2021 is nieuw. 

3. Jaarrekeningen 2019: datatabellen AGB's en welzijnsverenigingen

De Vlaamse autonome gemeentebedrijven (AGB's) en de welzijnsverenigingen dienden hun jaarrekening 2019 in bij de Vlaamse overheid. De datatabellen (functioneel en economisch) kan je hier bekijken.

 

Nieuwsbrief van 13 november 2020

1. Covid-19: Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen

ABB actualiseerde het overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen voor de lokale besturen en de boekhoudkundige verwerking ervan. 

De compensatie voor de noodopvang van schoolkinderen (vanaf 9 november 2020) is nieuw. 

2. Dotatie responsabiliseringsbijdrage: betaaldatum

ABB betaalt de dotatie op basis van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen voor dit jaar op 1 december 2020.

Raadpleeg de website Lokaal Bestuur voor meer informatie over die dotatie.

3. Digitale rapportering 3de kwartaal 2020

Besturen moesten hun digitale rapportering over het 3de kwartaal van 2020 ten laatste op 31 oktober 2020 aan ABB bezorgen. Die rapportering bevat de gegevens van de 1ste 3 kwartalen van 2020. De besturen die dat nog niet deden, krijgen extra tijd tot 20 november. 

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?'.

4. Nota 'De tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW'

Sinds het meerjarenplan 2020-2025 maken de gemeente en haar OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. De onderlinge saldi tussen gemeente en OCMW staan niet langer in de schema's van de beleidsrapporten. De nota schetst de concrete gevolgen voor de praktische werking, de boekhouding en de rapportering en beantwoordt een aantal veelgestelde vragen. 

5. Nota 'Rioleringsfonds Fluvius'

Sinds de fusie van Eandis en Infrax tot Fluvius bieden alle distributienetbeheerders (DNB's) rioolbeheer aan. De  DNB's werken met een rioleringsfonds waarin ze middelen aanhouden voor de gemeenten. De nota zoomt in op de boekhoudkundige verwerking ervan.

6. Ondersteunend materiaal BBC

Ontdek de nieuwe, ondersteunende informatie in de sectie BBC:

Boekhoudfiche 2043 Dotatie op basis van de responsabiliseringsbijdrage.

7. SV-seminarie 'Lokale financiën op basis van BBC-databank van ABB'

Op dinsdag 24 november 2020 organiseert Statistiek Vlaanderen (SV) een online seminarie over de BBC-databank van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de mogelijkheden daarvan voor de productie van statistieken en wetenschappelijk onderzoek. 

Meer info over dit seminarie zoals het programma en de mogelijkheid om in te schrijven, vind je op de website Statistiek Vlaanderen.

 

Nieuwsbrief van 6 oktober 2020

1. Dotatie responsabiliseringsbijdrage: geactualiseerde bedragen

De Vlaamse Regering kent vanaf dit jaar een dotatie toe aan de Vlaamse lokale besturen. De berekening gebeurt op basis van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Raadpleeg de tabel met de geactualiseerde ramingen 2020-2025 en ontdek meer informatie over de berekening, de uitbetaling en de boeking van de dotatie

2. Dotatie open ruimte: geactualiseerde bedragen

Vanaf 2020 kent de Vlaamse Regering een dotatie toe aan de gemeenten voor het beheren en het inrichten van de open ruimte, het zogenaamde Openruimtefonds. Lees meer over die dotatie en check de tabel met de geactualiseerde bedragen 2020-2025

3. Fiscaliteit - Nieuw modelreglement belasting op verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten

Op vraag van meerdere gemeenten stelden ABB en partner VVSG een nieuw modelreglement op voor een belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten. Het vorige model dateerde van oktober 2013.

Het nieuwe model gaat nog altijd uit van een aangiftebelasting van drukwerk of gelijkgestelde producten, die ongeadresseerd en dus ongevraagd verdeeld worden.

Waar letten ABB en VVSG vooral op:

De motivering van het reglement.
De verfijning van de begrippen.
Een nauwkeuriger tariefbepaling.
De integratie van moderne technieken.

Het document is bedoeld om te inspireren, navolging is uiteraard niet verplicht. 
VVSG-leden kunnen op de VVSG-website ook een extra document met aandachtspunten nalezen. 

4. Fiscaliteit - Verwijzingen in gemeentelijke belastingreglementen

Sommige gemeenten verwijzen in hun belastingreglementen nog naar opgeheven regelgeving. De reglementen voor de heffing van opcentiemen op de gewestelijke belasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen verwijzen bijvoorbeeld vaak nog naar het decreet van 22 december 1995 betreffende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996. 

Een onnodige of verkeerde verwijzing maakt het reglement niet per definitie onwettig, maar zorgt soms voor verwarring. 

Raadpleeg de omzendbrief fiscaliteit van 15 februari 2019 voor de correcte rechtsgrond bij heel wat gemeentelijke belastingen. Let wel, wijzigingen van na die datum moet je zelf nog integreren. 

 

Nieuwsbrief van 24 september 2020

1. Omzendbrief 'Aanpassing meerjarenplannen 2020-2025'

De omzendbrief van 18 september 2020 over de aanpassingen van de meerjarenplannen brengt een aantal bijzondere punten onder de aandacht van de lokale en de provinciale besturen voor de aanpassing van hun meerjarenplan 2020-2025. 

2. Covid-19: Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

De Vlaamse Regering besliste op 10 juli om aan de gemeenten en OCMW's een subsidie toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. 

Gemeenten of OCMW's kunnen de subsidie aanvragen tot 30 september 2020. Lees hier aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je een geldige aanvraag indient bij ABB. 

Hou er bij het bepalen van de geldigheidsduur van bestaande of nieuwe waardebonnen rekening mee dat alleen bonnen die bij het lokale bestuur worden ingewisseld tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021, in aanmerking komen voor de subsidie. 

3. Ontvang een feedbackrapport bij elke digitale rapportering

ABB mailt voortaan automatisch een feedbackrapport over elk digitaal rapport dat een bestuur aanlevert.
Het excel-bestand in de bijlage van de mail bevat een samenvatting van de financiële en beleidsmatige gegevens uit die rapporten (aanpassing meerjarenplan, jaarrekening vanaf boekjaar 2020, kwartaalrapport). Zo kan elk bestuur nagaan welke financiële en beleidsmatige informatie (uitgaven, ontvangsten, beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, rapporteringscodes) het via de digitale rapportering heeft doorgestuurd. Dat kan nuttig zijn voor de externe rapporteringscodes die uw bestuur gebruikt (bijvoorbeeld voor de verantwoording van bepaalde specifieke subsidies). 

De website Lokaal Bestuur bevat een aantal voorbeeldschermafdrukken van feedbackrapporten

Stuur de naam van je bestuur en de (generieke) e-mailadressen naar bbcdr@vlaanderen.be als je automatische feedbackrapporten wil ontvangen. Met vragen kan je op hetzelfde e-mailadres terecht. 

Meer informatie over onze privacyverklaring vind je hier.

4. De gemeentelijke investeringen in de periode 2014-2019

Hoeveel investeerden de gemeenten en de OCMW's tijdens de periode van de meerjarenplanning 2014-2019? Waarin investeerden ze? Lees het in de nota 'De gemeentelijke investeringen in de periode 2014-2019'

5. Ondersteunend materiaal BBC

Nieuwe informatie ter ondersteuning in de sectie BBC:

 • FAQ 'Hoe boek ik de uitgaven van extra lestijden voor het gemeentelijk onderwijs?'
 • FAQ 'Hoe boek ik de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing?'

 

Nieuwsbrief van 25 augustus 2020

1. Covid-19: Nakende deadline subsidie-aanvraag buitenschoolse kinderopvang!

Opgelet, lokale besturen hebben nog maar enkele dagen de tijd om de subsidie 'buitenschoolse kinderopvang' aan te vragen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat kan tot 1 september 2020. Raadpleeg alle informatie over die subsidie.

2. Covid-19: Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen

ABB actualiseerde het overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen voor de lokale besturen en de boekhoudkundige verwerking ervan.

3. Een blik op de jaarrekeningen 2019 van de Vlaamse gemeenten

Hoe stonden de Vlaamse gemeenten er financieel voor aan de vooravond van de coronacrisis? ABB analyseerde de financiële gegevens van de jaarrekeningen 2019 van de Vlaamse gemeenten en hun OCWM's en stelt vast dat die besturen als groep over een financiële buffer beschikken. Lees er meer over in de nota 'De jaarrekeningen 2019 van de Vlaamse gemeenten en hun OCMW's

4. Jaarrekeningen 2019: datatabellen gemeenten/OCMW's 

De Vlaamse gemeenten dienden hun jaarrekening 2019 digitaal in bij de Vlaamse overheid. Voor 38 onder hen betreft het voorlopige cijfers omdat ze nog geen definitief vastgestelde jaarrekening hebben. De definitieve cijfers kunnen dus nog lichtjes wijzigen. De datatabellen (functioneel en economisch) kan je hier bekijken

5. Procedure wijziging bankrekeningnummer Gemeentefonds 

Wil je het bankrekeningnummer wijzigen waarop de Vlaamse overheid de aandelen van het Gemeentefonds stort? Lees dan even de procedure na op de website Lokaal bestuur van ABB. 

 

Nieuwsbrief van 18 augustus 2020

1. Covid-19: Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen

ABB actualiseerde het overzicht van de Vlaamse en federale steunmaatregelen voor de lokale besturen en de boekhoudkundige verwerking ervan.

2. Covid-19: Deadline aanvraag subsidie buitenschoolse kinderopvang

Herinnering. Lokale besturen kunnen de subsidie 'buitenschoolse kinderopvang' aanvragen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tot 1 september 2020. Raadpleeg alle informatie over die subsidie.

3. Gemeentefonds - nieuwe prognoses

Het Gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de lokale besturen. Voor de lopende bestuursperiode beschikt ABB over nieuwe prognoses. Bekijk de geraamde hoofddotatie voor jouw bestuur.

4. Financieringslijn 'open ruimte' - geactualiseerde bedragen

ABB actualiseerde de tabel met de bedragen die de lokale besturen voor de financieringslijn 'open ruimte' kunnen inschrijven in hun meerjarenplannen 2020-2025.
Lees meer over de boekhoudkundige verwerking in deze FAQ.

5. Digitale rapportering 2e kwartaal 2020

Besturen konden hun digitale rapportering over het 2e kwartaal van 2020 bezorgen aan ABB tot 31 juli 2020. Die rapportering bevat de gegevens over de transacties van de eerste twee kwartalen van 2020. Besturen die de 1e deadline misten, krijgen een nieuwe kans: tot 20 augustus 2020 krijgen ze extra tijd.

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?'.

6. Een blik op de meerjarenplannen 2020-2025 van de Vlaamse provincies

ABB analyseerde de financiële gegevens van de meerjarenplannen 2020-2025 van de provincies en hun autonome provinciebedrijven. De nota 'De meerjarenplannen 2020-2025 van de 5 Vlaamse provincies' geeft duiding bij de meest opvallende cijfers en vaststellingen. 

7. Jaarrekeningen 2019: datatabellen provincies 

De 5 Vlaamse provincies dienden hun jaarrekening 2019 digitaal in bij de Vlaamse overheid. De datatabellen (functioneel en economisch) kan je hier bekijken

 

Nieuwsbrief van 14 juli 2020

1. Covid-19: Subsidie consumptiebudget kwetsbare doelgroepen

De Vlaamse Regering besliste in juni om 15 miljoen euro ter beschikking te stellen van de lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Lokale besturen zullen hun deel van dit budget kunnen aanvragen om lokale consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen te financieren. 

Op 10 juli 2020 besliste de Vlaamse Regering over de voorwaarden en de procedure om deze subsidie aan te vragen. Lokale besturen kunnen hun aanvraag indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) tot en met 30 september 2020. ABB betaalt de eerste schijf van 90% van de subsidie uit op uiterlijk 31 december 2020. 

Alle informatie over de subsidie staat op de website Lokaal Bestuur.

2. Covid-19: Overzicht COVID-19-subsidies voor lokale besturen

De Vlaamse en de federale overheid hebben verschillende maatregelen genomen om de lokale besturen bij te staan bij de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden naar aanleiding van de COVID-19-crisis. ABB maakte een overzicht van die maatregelen, met wat nadere informatie en de boekhoudkundige verwerking.
Dit overzicht staat hier.

3. De kwaliteit van de meerjarenplannen 2020-2025 van de Vlaamse gemeenten

Is de formulering van het beleid in de gemeentelijke meerjarenplannen 2020-2025 duidelijk? Verschaffen ze de informatie die gemeenteraadsleden en burgers willen? Vormen ze een basis voor een interessante beleidsdiscussie? Aan de hand van 21 indicatoren schetst het Agentschap Binnenlands Bestuur een eerste beeld van de kwaliteit van de gemeentelijke meerjarenplannen en beleidsrapporten. Lees het hier.

4. FAQ 'Zijn interne kredietaanpassingen mogelijk in de BBC 2020?'

Nu de lokale besturen met bijkomende uitgaven worden geconfronteerd in het kader van de strijd tegen het Covid-19-virus en zowel de federale als de Vlaamse overheid extra middelen toekennen aan de lokale besturen stelt zich de vraag hoe ze die middelen budgettair kunnen inzetten. Deze FAQ biedt hierop een antwoord

5. Ondersteunend materiaal BBC 2020 

Nieuwe informatie in de sectie BBC:

 

Nieuwsbrief van 23 juni 2020

1. Covid-19: Update - Lokale besturen krijgen ruim 87 miljoen euro voor het lokale verenigingsleven.

In onze vorige nieuwsbrief kondigden we al aan dat de Vlaamse Regering besliste om in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen om de lokale besturen te helpen om de sectoren cultuur, jeugd en sport, die zwaar getroffen zijn door de corona-crisis, bij te staan. Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni de decretale basis voor deze bijkomende financiering goedgekeurd. Deze middelen zullen in de eerste helft van juli worden uitbetaald. 

Deze middelen zijn niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren. De Vlaamse Regering zal de besteding van de middelen wel monitoren op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen. Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de lokale besturen.

Meer informatie, waaronder de tabel met de ramingen en hoe de lokale besturen die subsidie in hen boekhouding moeten inschrijven, vind je hier

2. Covid-19: Update - Lokale besturen krijgen 30 miljoen voor armoedebeleid

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie eenmalig twee keer 15 miljoen euro ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding. 

De eerste 15 miljoen euro wordt als algemene financiering toegekend, voor een derde verdeeld op basis van het aantal inwoners van de gemeente en voor twee derden op basis van de sociale maatstaven die ook gebruikt worden voor de verdeling van het gemeentefonds. Die bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de Covid-19-pandemie aan te gaan.

Om het gebruik van die middelen te kunnen opvolgen, wordt aan de lokale besturen gevraagd om in de digitale rapportering over hun jaarrekening de desbetreffende acties te koppelen aan de code ABB-ARM-COR.

Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni de decretale basis voor deze bijkomende financiering goedgekeurd. Deze middelen zullen in de eerste helft van juli uitbetaald worden. 

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om een zelfde bedrag ter beschikking te stellen van de lokale besturen voor een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Besturen zullen via een trekkingsrecht hun deel van dit budget kunnen aanvragen om daarmee lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen te kunnen financieren. De procedure hiervoor wordt nog uitgewerkt. 

De concrete bedragen van beide financieringslijnen vind je hier.

3. Covid-19: Projectsubsidie kinderopvang

De Vlaamse Regering besliste op 15 mei om een subsidie toe te kennen aan de lokale besturen voor de opvangplaatsen die ze samen met lokale actoren organiseren voor schoolkinderen. Die subsidie moet ertoe bijdragen dat er opvang is voor alle schoolkinderen die vanaf 15 mei voorlopig niet naar de klas kunnen, maar wel moeten worden opgevangen tijdens de schooluren. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen een beroep doen op de subsidie wanneer het opvangaanbod van het brede onderwijsveld en van de organisatoren buitenschoolse opvang niet volstaat.
Het aanvraagformulier voor deze projectsubsidie is intussen beschikbaar.  

Meer informatie.

4. Ondersteunend materiaal BBC 2020 

Nieuwe informatie in de sectie BBC:

 

Nieuwsbrief van 3 juni 2020

1. Covid-19: Lokale besturen krijgen ruim 87 miljoen euro voor het lokale verenigingsleven

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen 87,3 miljoen euro uit het Vlaamse noodfonds ter beschikking te stellen. Dit komt overeen met 71,842% van de intersectorale subsidies die in 2018 voor cultuur, jeugd en sport werden toegekend aan de lokale besturen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die 3 sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonfs in 2018.

Bekijk de tabel met de ramingen per bestuur. 

2. Covid-19: Hoe schrijf ik de subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds in?

De gemeenten die vanuit het Vlaamse noodfonds voor de compensatie van de coronacrisis een tussenkomst van de Vlaamse overheid voor jeugd, sport en cultuur ontvangen, schrijven die subsidie in op de algemene rekening 7401/4 (andere algemene werkingssubsidies) en het beleidsveld 0010 (algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus). De economischesectorcode is 300 Vlaamse overheid).

3. Covid-19: Omzendbrief met richtlijnen voor de aanpassing van het meerjarenplan na deze zomer

Omdat er macro-economisch en op het niveau van de individuele gemeenten nog te veel onzekerheden zijn om de juiste impact van de corona-crisis te kunnen inschatten, zal de omzendbrief met richtlijnen voor de aanpassing van het meerjarenplan na de zomervakantie uitgestuurd worden in plaats van ervoor. In afwachting kunnen de besturen verder werken op basis van het huidige meerjarenplan. Zie in dit verband ook het bericht 'Covid-19: de meerjarenplannen van lokale besturen' op de website Lokaal Bestuur.

4. Covid-19: Schakelzorgcentra - boekhoudfiche

In het kader van de Covid-19-epidemie hebben sommige gemeenten samen met andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen een schakelzorgcentrum opgericht om patiënten te kunnen opvangen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar nog niet naar huis kunnen (bv. om sociale of medische redenen). Voor een aantal van de schakelzorgcentra is als bestuurlijke organisatievorm gekozen voor een interbestuurlijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid (art. 392, vierde lid van het decreet van 22 december over het lokaal bestuur). De boekhoudfiche 8029 illustreert hoe de beherende gemeente in haar boekhouding de verrichtingen kan opnemen die gebeuren voor rekening van het schakelzorgcentrum. 

5. Ondersteunend materiaal BBC 2020 

Omdat we daar nog al eens vragen over krijgen, brengen we de FAQ 'Neem ik 1 of 2 boekjaren op in het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)?' graag nog eens onder de aandacht.

Nieuwe informatie in de sectie BBC:

 

Nieuwsbrief van 20 april 2020

1. Covid-19: Fiscaliteit - Herziening OOV

De gemeenten kunnen hun opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) voor het aanslagjaar 2020 nog herzien. Daarmee kunnen ze fiscaal tegemoetkomen aan belastingplichtigen of bepaalde categorieën van belastingplichtigen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis. 

De gemeenten die van die mogelijkheid gebruik willen maken, stellen een nieuw reglement vast tegen uiterlijk 20 mei en maken dit uiterlijk op 31 mei elektronisch over aan de Vlaamse Belastingdienst. Ze maken daarvoor gebruik van het digitale loket voor lokale besturen. 

Voor de berekening van de voorschotten, mailt de gemeente een raming van de ontvangsten, die ze verwacht uit het vastgestelde nieuwe tarief, naar gemeentenvlabel@vlaanderen.be. Een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is niet vereist.

De gemeenten die hun opcentiemen willen differentiëren, houden rekening met de procedure en de adviestermijnen in artikel 3.1.0.0.6 van het Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

Meer info vind je hier

2. Covid-19: Fiscaliteit - Kennisgeving eigen belastingen op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Gemeenten die een eigen belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen heffen volgens de voorwaarden uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit, krijgen 2 maanden langer de tijd om hun reglementen te bezorgen aan de Vlaamse Belastingdienst. Een eensluidend verklaard afschrift van de gemeenteraadsbeslissing mag eenmalig tot 30 mei aan Vlabel bezorgd worden. 

De briefwisseling verloopt bij voorkeur digitaal. Stuur daarom je belastingreglement naar yannick.aerts@vlaanderen.be.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 houdende maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus (B.S. 15 april 2020).

3. Covid-19: aanbevelingen voor overheidsopdrachten

De omzendbrief over overheidsopdrachten in tijden van de coronacrisis bevat:

 • aanbevelingen voor aanbestedende overheden;
 • maatregelen om liquiditeitsproblemen bij opdrachtnemers te vermijden of te beperken;
 • aandachtspunten bij opdrachten in uitvoering.

De omzendbrief geldt voor de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen, de lokale en provinciale besturen en de eredienstbesturen. 

Later volgt nog een bijkomende omzendbrief met richtlijnen om de administratieve en juridische afhandeling te vereenvoudigen.

Lees de omzendbrief, de veelgestelde vragen en bijkomende informatie.

4. Meerjarenplannen 2020-2025: datatabellen provincies

De 5 Vlaamse provincies hebben hun meerjarenplan digitaal ingediend bij de Vlaamse overheid. De datatabellen (functioneel en economisch) kan je hier bekijken

5. Digitale rapportering 1ste kwartaal 2020 

Besturen kunnen hun digitale rapportering over het 1ste kwartaal van 2020 uitzonderlijk tot en met 15 mei 2020 bezorgen aan ABB.

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?' 

 

Nieuwsbrief van 10 april 2020

1. COVID-19: impact op het meerjarenplan 2020-2025

De coronacrisis heeft een impact op de lokale financiën, zowel aan ontvangstenzijde (bv. terugvallende belastingontvangsten) als aan uitgavenzijde (bv. onvoorziene uitgaven voor zorg en politie en ondersteunende maatregelen voor de lokale economie). Daarvoor moeten de lokale besturen nu echter niet onmiddellijk een aangepast meerjarenplan 2020-2025 vaststellen. Lees de aangepaste richtlijnen over de impact op het meerjarenplan op de website Lokaal Bestuur.

2. COVID-19: aangepaste richtlijnen over verzachtende fiscale beslissingen

De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op hun grondgebied minder of niet meteen belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren. Zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en schepenen en de administratie kunnen hiertoe een steentje bijdragen.

Hoe je als lokaal bestuur hierop kan inspelen, lees je in het artikel 'vermindering van de belastingdruk in crisistijd'

3. Ondersteunend materiaal BBC 2020

Nieuwe informatie ter ondersteuning in de sectie BBC:

4. 7e oproep kandidaatstelling haalbaarheidsonderzoek herbestemming parochiekerken 

Veel gemeenten en kerkbesturen moeten geplande gesprekken over een gezamenlijke kandidaatstelling voor een haalbaarheidsonderzoek voor de her-/nevenbestemming van een parochiekerk annuleren. Daardoor kunnen ze de uiterste datum om in te dienen (21 april) misschien niet halen. 
Het Projectbureau stelt voor dat gemeenten en kerkbesturen die zich in die situatie bevinden uiterlijk tegen 15 april contact nemen met projectbureau@herbestemmingkerken.be. Op basis van de lokale situatie en de stand van zaken kunnen dan bilateraal andere afspraken gemaakt worden over hun (eventuele) kandidaatstelling. 

 

Nieuwsbrief van 4 maart 2020

1. Een blik op de meerjarenplannen 2020-2025 

ABB analyseerde de financiële gegevens van de meerjarenplannen 2020-2025 van de gemeenten en OCMW's, de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen. En zag onder meer dat de lokale besturen financieel in evenwicht blijven. De nota 'De meerjarenplannen 2020-2025 van de Vlaamse lokale besturen' geeft duiding bij de meest opvallende cijfers en vaststellingen.    

2. Werkzaamheden MFT-platform 

Tijdens het weekend van 7 en 8 maart zullen er werkzaamheden plaatsvinden op het MFT-platform dat instaat voor de verplaatsing van digitale rapporteringen naar onze databank. Lever daarom geen digitale rapporteringen aan tussen vrijdagmiddag 6 maart en maandagmiddag 9 maart.
 
Vanaf maandagmiddag 9 maart kan je opnieuw rapporten aanleveren via de eigen software of via het Loket Lokaal Bestuur (module BBC-DR).  

3. Digitale rapportering stand meerjarenplan na overdrachten

Het uitvoerend orgaan moet voor 1 maart van het lopende boekjaar bepalen welk gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, worden overgedragen naar het lopende boekjaar. Na de beslissing moet de gemeente de digitale rapportering met de stand van het meerjarenplan na de overdrachten aan ABB bezorgen. Ook besturen die geen kredieten overdragen moeten voor 1 maart  2020 een digitale rapportering over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten bezorgen. 

De besturen die nog geen digitale rapportering over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten instuurden, vragen we dit dringend te doen. Hou er wel rekening mee dat het MFT-platform komend weekend niet operationeel is (zie vorig punt).

We brengen over die digitale rapportering ook de FAQ 'Wijzigt het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar bij de digitale rapportering over de overdracht van de kredieten voor investeringen en financiering?' onder de aandacht. 

 

Nieuwsbrief van 19 februari 2020

1. Werkzaamheden MFT-platform 

Tijdens het weekend van 7 en 8 maart zullen er werkzaamheden plaatsvinden op het MFT-platform dat instaat voor de verplaatsing van digitale rapporteringen naar onze databank. Lever daarom geen digitale rapporteringen aan tussen vrijdagmiddag 6 maart en maandagmiddag 9 maart.
 
Als alles goed verloopt, kan je maandagmiddag 9 maart opnieuw rapporten aanleveren via de eigen software of via het Loket Lokaal Bestuur (module BBC-DR).  

2. FAQ's BBC 2020

In de sectie BBC voegde ABB deze FAQ toe:

Voor de besturen die BBC 2020 al vanaf 2019 toepassen, brengen we de FAQ's over de jaarrekening onder de aandacht:

3. Fiscaliteit - Actueel overzicht van gemeentebelastingen

We actualiseerden het overzicht van belastingen per gemeente op de website Lokaal Bestuur. Die tabellen zijn gebaseerd op de aanleveringen van de gemeenten zelf. Ze geven de gerealiseerde belastingontvangsten weer tot 2018 en de geraamde belastingontvangsten voor de jaren 2020-2025.

Met de financiële analysetool kan je meer gericht zoeken naar bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen.

4. Fiscaliteit - Kennisgeving tarieven aanvullende belastingen aan Vlabel: nieuwe procedure vanaf 2021

Gemeenten en provincies moeten vanaf het aanslagjaar 2021 hun reglementen voor de heffing van een aanvullende belasting op een Vlaamse basisheffing niet langer afzonderlijk aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) bezorgen. Vlabel krijgt toegang tot het digitale Loket voor Lokale Besturen waar zij zelf de vereiste informatie kan raadplegen. 
Concreet gaat het om:

 • de opcentiemen op de onroerende voorheffing;
 • de opcentiemen op de leegstandsheffing bedrijfsruimten;
 • de opcentiemen op de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Voor 2020 geldt nog een kennisgevingsplicht van de reglementen aan de toezichthoudende overheid via het Loket voor Lokale Besturen en een inzendingsplicht tegenover Vlabel (aangetekende zending vóór 1 maart 2020 naar de Vlaamse Belastingdienst, Onroerende Voorheffing, Vaartstraat 16, 9300 Aalst).

Lees hier hoe je belastingreglementen meldt via het Loket Lokale Besturen.

5. Fiscaliteit - FAQ's Invorderingswetboek

Op 1 januari 2020 werd het Invorderingswetboek van kracht voor de lokale besturen. We beantwoorden in een aantal FAQ's de eerste bekommernissen van de besturen:

 

Nieuwsbrief van 31 januari 2020

1. Overzicht tarieven 2020 APB en OOV 

ABB heeft een overzicht gepubliceerd met alle nieuwe tarieven voor 2020 van de gemeentelijke aanvullende belastingen

Er werd verwacht dat veel besturen hun aanvullende personenbelasting (APB) zouden verhogen als reactie op de federale taxshift in 2016. Van die verhoging is geen sprake, in tegendeel. In de plaats daarvan verhogen de nieuwe Vlaamse gemeentebesturen vooral hun opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV).

Slechts 9 gemeenten verhogen hun APB, 18 gemeenten pakken uit met een verlaging van de APB, al compenseren 16 daarvan hun dalende tarieven met een stijging van de OOV. De OOV stijgt in 38 gemeenten en daalt in 2 gemeenten.

De gemiddelde aanslagvoet APB blijft voor 2020 op hetzelfde peil als voor 2019, namelijk 7,2%. De gemiddelde aanslagvoet OOV ligt met 896,85 opcentiemen in 2020 16,51 opcentiemen hoger dan in 2019.

Opvallendste vaststellingen.

2. FAQ's

In de sectie BBC zijn de volgende FAQ's toegevoegd:

 • Hoe controleer ik de aansluiting tussen de algemene en de budgettaire boekhouding?
 • Hoe controleer ik de overeenstemming tussen de jaarrekening en de digitale rapportering erover?
 • Uit welke onderdelen bestaat de jaarrekening?
 •  Welke informatie bevat de documentatie bij de jaarrekening? 
 • Wat is de procedure voor de gemeente en het OCMW om de jaarrekening 2019 vast te stellen?
 •  Welke status krijgt de digitale rapportering over de jaarrekening?
 •  Hoe lang moet ik de bewijsstukken en (hulp)dagboeken bewaren? 

 

Nieuwsbrief van 29 januari 2020

1. Algemene financieringsfondsen 

Op 31 januari 2020 stort de Vlaamse overheid de volgende bedragen:

 • het saldo van het Gemeentefonds voor 2019;
 • het eerste kwartaalvoorschot van het Gemeentefonds voor 2020;
 • het saldo (25%) van de aanvullende dotatie sectorale subsidies voor 2019;
 • de eerste schijf (25%) van de aanvullende dotatie voor de centrumsteden voor 2020;
 • de eerste schijf (25%) van de bedragen voor 2020 voor gemeenten die provinciale instellingen overnamen.

Raadpleeg de ministeriële besluiten met de bedragen per bestuur en de volledige betalingskalender voor de algemene financieringsfondsen voor 2020

2. Bestand 'Controles beleidsrapporten' geactualiseerd 

ABB actualiseerde het bestand 'Controles beleidsrapporten'. De logische controle op de algemene rekening 6241 van de autonome gemeente- en provinciebedrijven en de welzijnsverenigingen is aangepast.

3. Begrippenlijst BBC bijgewerkt

Ook de begrippenlijst actualiseerde ABB. Het agentschap paste de begrippen aan volgens de regelgeving van BBC 2020 en vulde de lijst ook aan met nieuwe begrippen. 

 

Nieuwsbrief van 16 januari 2020

1. Lokale investeringen in de lift

Uit de meerjarenplannen 2020-2025 van de gemeenten en hun OCMW's blijkt dat ze de volgende jaren zowat 2 miljard euro meer investeringen gepland hebben dan in de vorige bestuursperiode. Nooit voordien investeerden lokale besturen zoveel. Alle vastgestelde meerjarenplannen zijn financieel in evenwicht. De samengetelde autofinancieringsmarge bedraagt 404 miljoen euro. Deze cijfers blijken uit de eerste analyse van de meerjarenplannen 2020-2025 die al beschikbaar zijn. Je leest hier meer over in deze nota. Wie de recentste gegevens zelf wil raadplegen en analyseren kan gebruik maken van de financiële analysetool op de website over het lokaal bestuur. 

2. Datatabel meerjarenplannen 2020-2025

Op vrijdag 10 januari 2020 hadden 271 van de 300 gemeenten/OCMW's hun meerjarenplan 2020-2025 digitaal ingediend bij de Vlaamse overheid. De datatabel van die meerjarenplannen kan je hier bekijken

3. Boekhoudfiche

In de rubriek boekhoudfiches is een nieuwe fiche gepubliceerd: 1011 Vrij aanvullend pensioen voor werknemers

4. Digitale rapportering vierde kwartaal 2019 tegen uiterlijk 21 februari 2020 

Via de digitale rapportering over het vierde kwartaal rapporteren de lokale besturen uiterlijk op 31 januari 2020 over de transacties van 2019. Eurostat en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) baseren zich op die rapportering om een inschatting te maken van het ESR-vorderingensaldo van de lokale besturen.

Daarom is het belangrijk om de gegevens niet alleen tijdig aan te leveren, maar er ook voor te zorgen dat de uitgaven en ontvangsten van 2019 zo volledig mogelijk zijn opgenomen. Als belangrijke transacties over 2019 (de lonen tot december 2019, de belastingontvangsten en subsidies, de uitgaven voor goederen en diensten die in 2019 geleverd werden, de investeringsuitgaven, enz.) pas eind januari 2020 of begin februari 2020 kunnen worden geboekt, is het aangewezen om de digitale rapportering voor het vierde kwartaal van 2019 maar in de loop van februari 2020 aan ABB te bezorgen. De uiterste datum voor de aanlevering is 21 februari 2020.

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?'.