Bekendmakingsplicht

De bekendmakingsplicht is de plicht voor het lokaal bestuur om binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing.

De publicatie- of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de lokale overheid komt tegemoet aan de vereiste van democratische transparantie en controle.

Wie?

Naargelang het lokaal bestuur waarvan de beslissing of het stuk is, draagt de burgemeester, de districtsburgemeester of de voorzitter van het vast bureau de verantwoordelijkheid voor de publicatie ervan op de webtoepassing van de gemeente. De voorzitter van de raad van bestuur van de dienstverlenende of van de opdrachthoudende vereniging is verantwoordelijk voor de publicatie op de webtoepassing van die vereniging.

Waar?

De publicatie gebeurt op de webtoepassing van de gemeente, de provincie, de dienstverlenende of de opdrachthoudende vereniging. Onder “webtoepassing” wordt verstaan de website van het bestuur of de vereniging, een webpagina om informatie op te zoeken, een digitaal archief om documenten te raadplegen, een mobiele app waarmee burgers in interactie kunnen gaan met de bestuurders, het via het web ontsloten deel van het notulenbeheersysteem, enz. In veel lokale besturen maakt de website van het OCMW en/of het AGB nu reeds deel uit van de website van de gemeente. Voor de besturen waar dat nog niet het geval is, komt het voorzien in een duidelijke link via de webtoepassing van de gemeente naar de webtoepassing van het OCMW, het AGB, het district of de vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn  tegemoet aan de bedoeling van de decreetgever.

Wat?

De publicatieplicht omvat het publiek bekendmaken van:

  1. een aantal besluiten met hun integrale inhoud (artikel 286 DLB, artikel 467 DLB en BVR Bekendmaking DLB; artikel 180bis PD);
  2. een aantal lijsten met een beknopte omschrijving van de besluiten (artikel 285 DLB, artikel 466 DLB en artikel 180 PD);
  3. een aantal stukken, zoals bijvoorbeeld de agenda van de gemeenteraad, de districtsraad, de raad voor maatschappelijk welzijn (hierna OCMW-raad te noemen), de provincieraad en de code van goed bestuur van de dienstverlenende en de opdrachthoudende verenigingen (BVR Bekendmaking DLB en BVR Bekendmaking PD);
  4. geactualiseerde coördinaties van belangrijke reglementen van de lokale besturen, zoals bijvoorbeeld een belastingsreglement (BVR Bekendmaking DLB en BVR Bekendmaking PD).

Reglementen en verordeningen, met inbegrip van de besluiten over de rechtspositieregeling voor het personeel, worden integraal bekendgemaakt inclusief eventuele bijlagen, waardoor de exacte inhoud ervan en de datum waarop ze zijn aangenomen, bekend zijn. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de raad, het reglement inzake klachtenbehandeling, het arbeidsreglement.

De webtoepassing vermeldt daarnaast ook hoe het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijsten zijn vermeld en hoe tegen besluiten een klacht kan worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Dat kan eenvoudig gebeuren door een link op te nemen naar de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Als de toezichthoudende overheid een beslissing van het bestuur vernietigt, wordt dat ook vermeld op de webtoepassing.

Wat niet?

Bij de publicatie van de lijsten van besluiten en integrale besluiten moet rekening gehouden worden met de uitzonderingsgronden die bepaald zijn in het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Zo mogen onder andere geen persoonsgegevens (namen, adressen, rekeninguittreksels, rijksregisternummers …) van burgers en personeelsleden openbaar gemaakt worden, tenzij de betrokkenen hun instemming geven. Dat is van belang bij bijvoorbeeld benoemingen. Bij de veelgestelde vragen vind je meer informatie over de bekendmaking van persoonsgegevens op de webtoepassing van het lokaal bestuur, bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen.

Wanneer?

De lijsten van besluiten en de integrale besluiten worden binnen de tien dagen na het nemen van de besluiten gepubliceerd, met de vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing bekend gemaakt zijn.

Voor de reglementen en verordeningen alsook de rechtspositieregeling bevat de bekendmaking ook de datum waarop ze zijn aangenomen.

Hoelang?

Reglementen en verordeningen moeten gepubliceerd blijven zolang ze geldig zijn.

De andere publicatieplichtige besluiten moeten ten minste zolang gepubliceerd worden als een maatregel van bestuurlijk toezicht mogelijk is. Strikt genomen moeten dus ook de beleidsrapporten maar gedurende die beperkte periode op de webtoepassing blijven staan, maar het is aanbevolen dat die documenten in de praktijk via de webtoepassing raadpleegbaar blijven zolang ze relevant zijn. Voor het meerjarenplan en de aanpassingen ervan is dat minstens de zesjaarlijkse periode waarop ze betrekking hebben. Voor de jaarrekening over een bepaald boekjaar is dat ten minste tot de publicatiedatum van de jaarrekening over het volgende boekjaar.

De agenda van de gemeenteraad, de OCMW-raad, de districtsraad en de provincieraad blijven ten minste gepubliceerd tot de notulen worden gepubliceerd.

De goedgekeurde notulen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, de districtsraad en de provincieraad zijn ten minste een jaar raadpleegbaar vanaf de datum van de zitting waarin ze zijn goedgekeurd.

De geactualiseerde en gecoördineerde versies van de rechtspositieregelingen, de belasting- en retributiereglementen, de statuten, de deontologische codes, de samenstelling van de politieke organen en het overzicht en de samenstelling van adviesraden en overlegstructuren blijven raadpleegbaar.

Het staat het lokaal bestuur vrij om besluiten, besluitenlijsten of stukken langer op de webtoepassing te laten staan dan door het BVR Bekendmaking DLB/PD wordt vastgesteld.

Meldingsplicht?

De meldingsplicht is de plicht voor het lokaal bestuur om aan de toezichthoudende overheid te melden dat bepaalde besluiten en lijsten met besluiten gepubliceerd zijn op de webtoepassing van het lokaal bestuur of van de vereniging. Die melding gebeurt op dezelfde dag als de publicatie. De besluiten die gemeld moeten worden aan de toezichthoudende overheid zijn de “meldingsplichtige besluiten”.

De melding aan de toezichthoudende overheid van de besluiten en de lijsten met besluiten gebeurt op dezelfde dag als de publicatie van die besluiten en lijsten met besluiten. Door de melding start de toezichttermijn. Als de toezichttermijn verstreken is, kan er geen toezichtmaatregel meer genomen worden. Het lokaal bestuur heeft er dus belang bij om de besluiten en lijsten met besluiten zo snel mogelijk te publiceren en te melden aan de toezichthoudende overheid.