BBC-nieuwsbrieven 2017

Hieronder vindt u een overzicht van de in 2017  verstuurde BBC-nieuwsbrieven.

Wil u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf u dan hier in.

 

Nieuwsbrief 9 november 2017

1. Digitale rapportering over het aangepaste meerjarenplan n.a.v. budget 2018

De financiële nota van het aangepaste meerjarenplan moet de financiële consequenties voor ten minste drie en ten hoogste zes toekomstige financiële boekjaren beschrijven. Dat betekent dat de financiële nota ten minste loopt tot boekjaar 2020. De digitale rapportering over het aangepaste meerjarenplan moet de gegevens over diezelfde jaren bevatten.

2. Digitale rapportering 3e kwartaal 2017

Besturen moesten hun digitale rapportering over het derde kwartaal van 2017 tegen uiterlijk 31 oktober 2017 aan ABB bezorgen. Besturen die de gegevens nog niet ingestuurd hebben, moeten die rapportering dringend bezorgen. De aanlevering moet de gegevens bevatten over de verrichte transacties van de eerste drie kwartalen van 2017. 

Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden'.

3. Onbeschikbaarheid MFT-platform

Het MFT-platform dat gebruikt wordt voor de rechtstreekse aanlevering van digitale rapporteringen zal onbeschikbaar zijn op donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017. Daardoor zal het op die dagen niet mogelijk zijn om connectie te maken en rechtstreeks BBCDR-aanleveringen te doen. De aanleveringen die via het digitaal loket BBCDR gebeuren, worden in een wachtrij gezet en later automatisch verwerkt.

Alvast bedankt om daarmee rekening te houden.

4. Boekhoudfiches

Op de website zijn twee nieuwe boekhoudfiches gepubliceerd:

Nieuwsbrief 11 oktober 2017

1. Verduidelijking omzetting tarief onroerende voorheffing (omzendbrief budgetinstructies lokale besturen 2018)

De omrekeningscoëfficiënt voor de omzetting van het huidige tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) naar het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 1,588. Dat blijkt uit deze omzendbrief die de Vlaamse Regering op 6 oktober 2017 heeft aangenomen ter vervanging van de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018.

De omrekeningscoëfficiënt van 1,5897 in de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 was gebaseerd op het niet-afgeronde percentage van 3,9743% voor de nieuwe Vlaamse basisheffing. Bij de omrekening op basis van de nieuwe afgeronde Vlaamse basisheffing van 3,97% in de Vlaamse Codex Fiscaliteit bedraagt de coëfficiënt 1,588. Daarom is de omzendbrief op dit punt aangepast (zie punt 2.5.1). Ook de bijhorende omrekeningstabel en de FAQ op onze website zijn aangepast.

2. Boekhoudfiches

In boekhoudfiche '3400 Financiering geneeskundige verzorging in RVT en ROB' werd in verrichting 2 de economischesectorcode aangepast.

3. FAQ

Op de website is de FAQ 'Hoe verwerkt u het Vlaamse infrastructuurforfait in de financiële planning en de boekhouding' verschenen.

Nieuwsbrief 5 oktober 2017

1. Nieuwe tool financiële profielen lokale besturen

Ons agentschap stelt via een handige nieuwe tool steeds de meest actuele financiële profielen van de lokale besturen ter beschikking. Die profielen geven een uniek beeld van de financiën van de lokale besturen. De nieuwe tool werkt interactief: kies bijvoorbeeld de gemeente en de periode en vergelijk met een buurgemeente, de cluster of het geheel van Vlaanderen.

De informatie is niet alleen interessant voor de betrokken overheden, maar ook voor burgers, belangenverenigingen en financiële instellingen. Zo kan iedereen op elk moment nagaan hoe het zit met de belastingdruk in een gemeente, hoeveel de financiële schulden bedragen of hoe de investeringen evolueren.

De nieuwe tool staat op onze website op deze pagina.

2. BBC-data op maat

Naast de financiële profielen biedt ons agentschap via de website ook een financiële analysetool en een beleidsanalysetool aan. Die instrumenten geven de mogelijkheid om zelf analyses op maat te maken. 

3. ABB verhuist

Tijdens de periode van 18 tot en met 23 oktober 2017 verhuist het Agentschap Binnenlands Bestuur in Brussel van het Boudewijngebouw naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis. We blijven gedurende deze dagen bereikbaar via post, maar vragen om ons bij dringende dossiers of vragen bij voorkeur te contacteren via e-mail of telefoon. De telefoonnummers en de e-mailadressen van ons agentschap blijven onveranderd.

Vanaf 24 oktober 2017 is ons nieuw adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur,
Havenlaan 88, bus 70,
1000 Brussel.

Nieuwsbrief 8 september 2017

1. Invoering voorschottensysteem aanvullende gemeentelijke personenbelasting (APB) 

De Federale regering keurde op 31 juli 2017 de wet goed waarbij er vanaf september 2017 een voorschottensysteem wordt ingevoerd voor de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting. Voortaan zullen de gemeenten in de maanden september tot en met december telkens 8% ontvangen van het voor dat aanslagjaar geraamde bedrag. In de maanden januari tot en met april krijgen ze maandelijks 12% van het geraamde bedrag als voorschot gestort. In mei volgt een afrekening op basis van het verschil tussen het effectief geïnde bedrag en de al betaalde voorschotten. De overige maanden leveren ontvangsten op zoals dat vandaag al het geval is. De volledige wet kan u hier nalezen.

Boekhoudfiche '2021 Aanvullende personenbelasting' illustreert hoe de voorschotten en de werkelijke APB het best in de BBC-boekhouding worden opgenomen.

2. Schuldovername in het kader van vrijwillige samenvoeging van gemeenten

Ingevolge artikel 58 en 59 van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 kunnen de gemeenten, die uiterlijk op 31 december 2017 een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging per 1 januari 2019 indienen, genieten van een overname van hun schulden door de Vlaamse overheid ten belope van 500 euro schuld per inwoner van de samen te voegen gemeenten, met een maximum van 20 miljoen euro per samenvoeging.

Hoe deze schuldovername in de BBC-boekhouding wordt geregistreerd, vindt u in boekhoudfiche '6150 Schuldovername bij fusie gemeenten'.

3. Boekhoudfiches

Op de website zijn er twee nieuwe boekhoudfiches over de vennootschapsbelasting gepubliceerd. Het betreft de fiches 7701 en 7702 waarbij er respectievelijk te weinig  of te veel voorafbetalingen  werden betaald.
De vroegere boekhoudfiche 7700 over de vennootschapsbelasting (zonder voorafbetalingen) werd aangepast.

4. FAQ

Op de website is de FAQ 'Welke bevoegdheid heeft de gemeenteraad m.b.t. het aangaan van leningen' verschenen.

5. Timing jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 moest in principe worden vastgesteld voor eind juni 2017. Ze moest aan ABB worden bezorgd tegen uiterlijk 20 juli 2017. De meeste besturen hebben hun vastgestelde jaarrekening 2016 en de digitale rapportering daarover al aan ABB bezorgd. De cijfers zijn raadpleegbaar via de BBC-analysetool.

Besturen die nog geen vastgestelde jaarrekening 2016 hebben, moeten de gegevens over het ontwerp van de jaarrekening in een digitaal bestand aanleveren. Besturen die dat nog niet gedaan hebben (5 gemeenten, 5 OCMW's, 12 AGB's, 2 APB's en 2 OCMW-verenigingen van publiek recht), worden verzocht dat bestand zo snel mogelijk aan te leveren via het digitaal loket met als status 'voorlopig'.

Nieuwsbrief van 25 juli 2017

1. Omzendbrief BB 2017/3 - aanpassing meerjarenplannen 2014-2019 en opmaak budgetten 2018

Weldra maken alle besturen het budget voor 2018 op. Dat betekent dat ze eerst het meerjarenplan moeten aanpassen. Het vertrekpunt voor de opmaak van het budget is immers het aangepaste meerjarenplan 2014-2019, waar dat budget in moet passen. Deze omzendbrief over de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de opmaak van de budgetten 2018 brengt in dat verband enkele extra punten onder de aandacht.

2. Gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2018

Ingevolge het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies moeten de gemeenten voor het aanslagjaar 2018 hun aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2017 omrekenen om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor 2017.

De wijze waarop dat moet gebeuren, een omrekeningstabel van het aantal gemeentelijke opcentiemen 2017 naar 2018 en een modelbeslissing vindt u hier.

3. Nieuwe ramingen Gemeentefonds beschikbaar op website ABB

De nieuwe ramingen voor het Gemeentefonds voor de periode van 2018 tot 2023 zijn beschikbaar. De bedragen per bestuur kunt u hier raadplegen.

4. Voorontwerp decreet lokaal bestuur 2e keer principieel goedgekeurd

Op 30 juni 2017 heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur voor de tweede keer principieel goedgekeurd, na de adviezen van de SERV en van de VVSG en na de syndicale onderhandelingen. Het voorontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

U kunt de teksten van het voorontwerp van decreet en de bijbehorende toelichting nalezen op deze pagina. De bepalingen over de beleids- en beheerscyclus vindt u terug in de artikelen 249 tot 274. 

5. Digitale rapportering 2e kwartaal 2017

Besturen moeten hun digitale rapportering over het tweede kwartaal van 2017 tegen uiterlijk 31 juli 2017 aan ABB bezorgen. Besturen die de gegevens nog niet ingestuurd hebben, kunnen die nog tot volgende week bezorgen via het digitaal loket. De aanlevering moet de gegevens bevatten over de verrichte transacties van de eerste twee kwartalen van 2017. 

Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden'.

6. Timing jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 moest in principe worden vastgesteld voor eind juni 2017. Ze moest aan ABB worden bezorgd tegen uiterlijk 20 juli 2017. De meeste besturen hebben hun vastgestelde jaarrekening 2016 en de digitale rapportering daarover al aan ABB bezorgd. De cijfers zijn raadpleegbaar via de BBC-analysetool.

Besturen die nog geen vastgestelde jaarrekening 2016 hebben, moeten de gegevens over het ontwerp van de jaarrekening in een digitaal bestand aanleveren. Besturen die dat nog niet gedaan hebben, worden verzocht dat bestand zo snel mogelijk aan te leveren via het digitaal loket met als status 'voorlopig'.

7. Controles beleidsrapporten aangepast

In het bestand 'Controles beleidsrapporten vanaf 2014' is het werkblad 'MAR 2014' aangepast omdat ook AGB's, APB's en OCMW-verenigingen de algemene rekeningen 160, 460, 6350 en 6351 (voorzieningen voor pensioenen) moeten kunnen gebruiken voor het boeken van voorzieningen voor de responsabiliseringsbijdrage. Het aangepaste bestand vindt u hier.

8. Boekhoudfiche

Op de website is de boekhoudfiche 3224 over de verwerking van de Vlaamse subsidies voor tijdelijke werkervaring gepubliceerd.

9. FAQ

Op de website zijn de volgende nieuwe FAQ's verschenen:

  • Hoe schrijven de steden de Vlaamse subsidies voor stadsvernieuwing in?
  • Hoe boekt u de subsidies voor plattelandsinvesteringen?
  • Hoe moet het OCMW de bijzondere toelage GPMI (geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie) in de boekhouding opnemen?

Nieuwsbrief van 26 april 2017

1. Decreet lokaal bestuur principieel goedgekeurd (voorontwerp)

De Vlaamse Regering keurde op 24 februari 2017 het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur de eerste keer principieel goed. De regels over de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten en OCMW's vindt u in dat voorontwerp terug in titel 4 (artikel 249 tot 274). Deze nieuwe bepalingen zijn het resultaat van de evaluatie van BBC die in 2015 en 2016 werd uitgevoerd. Het voorontwerp van decreet en de bijhorende memorie van toelichting kan u hier raadplegen. 

2. Digitale rapportering 1e kwartaal 2017

Alle besturen moeten tegen uiterlijk 30 april 2017 rapporteren over de transacties van het eerste kwartaal van 2017. De besturen die hun digitale rapportering nog niet hebben ingestuurd, kunnen die tot het einde van deze week nog bezorgen.

Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

3. FAQ

Op de website zijn twee nieuwe FAQ's verschenen:

4. Boekhoudfiches

Heel wat lokale besturen oefenen hun activiteiten uit in gebouwen en op gronden waarvan ze geen volle eigenaar zijn, maar waarop ze zakelijke gebruiksrechten op langere termijn uitoefenen door een erfpachtcontract. Omgekeerd zijn een aantal onroerende goederen van lokale besturen bezwaard met een erfpacht ten voordele van een derde (bv. een autonoom gemeentebedrijf).

De onderstaande  nota en de bijbehorende boekhoudfiches verduidelijken hoe besturen erfpachtovereenkomsten in BBC in hun boekhouding verwerken:

Ook de volgende twee boekhoudfiches zijn nieuw op de website:

Nieuwsbrief van 21 februari 2017

1. Boekhoudkundige verwerking van DBFM-overeenkomsten

Heel wat lokale en provinciale besturen sluiten in het kader van publiek-private samenwerkingsverbanden overeenkomsten af waarbij de private partner zorgt voor het ontwerp (Design), de uitvoering (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van de infrastructuur. Deze nota gaat dieper in op de boekhoudkundige verwerking van die overeenkomsten in BBC.

2. Kwartaalrapportering

Het resultaat van de verwerkte kwartaalrapporteringen over 2016 is intussen bezorgd aan het INR en de FOD Budget en Beheerscontrole. De dekkingsgraad bedraagt respectievelijk 100% (provincies) en 98% (gemeenten en OCMW's). Het INR gebruikt de rapportering over het 4e kwartaal om een raming te maken van het werkelijke vorderingensaldo van de lokale en provinciale besturen en om de afwijking na te gaan tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde transacties. Zodra de jaarrekeningen beschikbaar zijn, evalueren zij ook de afwijking met de definitieve rekeningcijfers.

We danken alle besturen die inspanningen geleverd hebben om hun rapportering tijdig en zo volledig mogelijk te bezorgen. De definitieve kwalitatieve evaluatie van het 4e kwartaalrapport door ABB zal gebeuren in het kader van de behandeling van de jaarrekening 2016.

3. Wijziging contactgegevens FOD Financiën

De contactgegevens voor de melding van de tarieven inzake de aanvullende personenbelasting bij de FOD Financiën zijn recent aangepast. De informatie moet voortaan bezorgd worden aan:

FOD Financiën
Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning
Studiedienst
t.a.v. mevr. Anneliese D'haeseleer (mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)
North Galaxy Toren B6
Koning Albert II-laan 33, bus 22
1030 Brussel.