Nieuws

Meer lezen
kaart met referentieregio's

Vlaamse Regering verdeelt Vlaanderen in 15 referentieregio’s, Limburg blijft 1 regio

Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering definitief over de indeling van Vlaanderen in 15 referentieregio’s. De referentieregio’s worden het afstemmingsniveau voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking in Vlaanderen. De 42 gemeenten van de provincie Limburg zullen behoren tot 1 referentieregio. Daarnaast heeft de Vlaamse Regering 3 subregio’s afgebakend in Limburg.

Publicatiedatum
maandag 7 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Procedure zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst

Na het inwinnen van het advies van de Raad van State, gaf de Vlaamse Regering op 28 januari 2022 haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat volgende procedures bepaalt:

  • de procedure voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst;
  • de procedure voor kennisgeving aan het representatief orgaan waarin bepaald wordt welke gegevens minstens moeten vermeld worden door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.

Het besluit treedt in werking 10 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Publicatiedatum
maandag 31 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Recht op quarantaineverlof voor het personeel van de lokale sector

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 28 januari 2022 definitief een besluit goed waarbij artikel 8 van de federale wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie rechtstreeks van toepassing gemaakt wordt op de statutaire personeelsleden van de lokale en regionale besturen. Dat artikel 8 regelt het recht van personeelsleden om van het werk afwezig te zijn voor maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Hierdoor geldt nu dezelfde regeling  voor de contractuele en de statutaire personeelsleden van de besturen.

Daarnaast bevat het besluit een bepaling waardoor de speedpedelec ook recht geeft op een fietsvergoeding.

Publicatiedatum
maandag 31 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Uitbreiding rouwverlof en verhoging eindejaarstoelage

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 28 januari 2022 definitief een besluit goed, waarbij het rouwverlof bij het overlijden van een kind of een partner van de statutaire personeelsleden van de lokale en regionale besturen uitgebreid wordt van vier naar tien werkdagen. Ook bij het overlijden van een pleegkind of pleegouder krijgen die personeelsleden nu rouwverlof.

Daarnaast verhoogt dit besluit de eindejaarstoelage voor alle personeelsleden van de lokale en regionale besturen die onder de toepassing vallen van het sectoraal akkoord van 9 juni 2021, dat de sociale partners daarover afsloten.

Publicatiedatum
maandag 31 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Evaluatierapport organiek kader verzelfstandiging en samenwerking

Een consortium van de universiteiten UGent en UHasselt evalueerde het organiek kader voor verzelfstandiging en samenwerking via een juridisch-bestuurskundig onderzoek. Het deed dit in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het doel van dit onderzoek was na te gaan in welke mate de bestaande verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen een antwoord bieden op actuele behoeften van lokale besturen en in welke mate zij vereenvoudigd kunnen worden.

Raadpleeg de resultaten in het evaluatierapport (pdf)

Publicatiedatum
donderdag 27 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Handvaten voor lokale besturen om gemeentelijke administratieve sancties toe te passen voor beperkte snelheidsovertredingen

Hoe kunnen lokale besturen gemeentelijke administratieve sancties toepassen voor beperkte snelheidsovertredingen? In deze FAQ delen we onze inzichten naar aanleiding van de behandeling van een klachtendossier in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht.

Publicatiedatum
maandag 24 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Bijkomende praktische informatie over toepassing nieuwe IFIC-schaal

Voor de uitrol van de nieuwe functieclassificatie (IFIC) in de publieke ouderenzorg is er nieuwe bijkomende informatie beschikbaar over de praktische toepassing van de nieuwe IFIC-schalen.

Lees meer.

Publicatiedatum
maandag 17 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: inwerkingtreding uitvoeringsbesluit aanwijzing bevoegde instantie

Op 29 december 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de bevoegde instantie, vermeld in artikel 18 van het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat dit besluit in werking treedt op 29 december 2021.

Publicatiedatum
woensdag 5 januari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Samenleven in diversiteit: het Plan Samenleven steunt lokale besturen

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunen om van samenleven in diversiteit een succes te maken. 7 doelstellingen zijn gedefinieerd en 24 acties afgebakend waarvoor lokale besturen in de loop van 2022 t.e.m. 2024 financieel én inhoudelijk kunnen ondersteund worden. De Vlaamse regering maakt jaarlijks 9 miljoen euro vrij voor het Plan Samenleven.

De focus ligt niet op 1 specifieke doelgroep. De nadruk ligt wel op lokale autonomie: lokale besturen beslissen zelf op hoeveel en welke acties zij inzetten.

Publicatiedatum
donderdag 23 december 2021
Meer lezen
Meer lezen

Uitrol IFIC publieke ouderenzorg en aangepaste barema’s vanaf 1 januari 2022

De Vlaamse Regering en de sociale partners sloten op 30 maart 2021 het 6de Vlaamse Intersectorale Akkoord af voor de social/non-profitsector voor de periode 2021-2025 (VIA6-akkoord). Dit akkoord zorgt voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Op 24 november 2021 hebben de Vlaamse Regering en sociale partners, in de schoot van het comité C1 voor de provinciale en lokale besturen, verschillende protocollen afgesloten die verder uitvoering geven aan sommige afspraken uit het VIA6-akkoord.

Publicatiedatum
woensdag 22 december 2021
Meer lezen

Pagina's