Nieuws

Meer lezen

Aandelen uit Gemeentefonds vastgelegd

De Vlaamse gemeenten en OCMW’s krijgen jaarlijks een aandeel uit het Gemeentefonds. De Vlaamse Regering stelde de definitieve aandelen voor 2016 en de kwartaalvoorschotten voor 2017 vast op 19 januari 2017. Ze bepaalde ook de definitieve aandelen in de aanvullende dotatie voor de centrumsteden (het vroegere Stedenfonds).

Meer lezen
Meer lezen

Beslissing Vlaamse Regering van 13 januari 2017

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief een uitvoeringsbesluit bij het Gemeentedecreet, het decreet over de organisatie van de OCMW's en het Provinciedecreet. Het gaat om de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken.

Meer lezen
Meer lezen

Gemeenten houden belastingtarieven stabiel

De meeste Vlaamse gemeenten wijzigen de belastingtarieven van de twee belangrijkste belastingen in 2017 niet. Meer dan 90% van de gemeenten behoudt de tarieven van de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) van vorig jaar.

Meer lezen
Meer lezen

Subsidies aan gemeenten (vluchtelingeninstroom) - verhoging tweede schijf met 2,554 miljoen euro

Op 13 mei 2016 stelde de Vlaamse Regering 20 miljoen euro ter beschikking voor ondersteuning aan de gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. Deze middelen werden in twee schijven van 10 miljoen euro toegekend bij ministerieel besluit van 13 juli 2016 en 24 november 2016. Op 23 december 2016 besliste de Vlaamse Regering om bijkomend 2,554 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van de gemeenten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de tweede schijf.

Meer lezen
Meer lezen

Het vervolg van Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD) is gestart!

Op 25 november 2016 ging het vervolgtraject van het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data van start. Op de kick-off lichtte de projectgroep de realisaties en het vervolg van het onderzoekstraject toe. Er volgde een (inter)actieve aftrap waarbij de deelnemers werden uitgenodigd om met projectmedewerkers na te denken over de hefbomen, drempels en de belangrijkste actoren van het project.

Meer lezen
Meer lezen

Cijfer in de Kijker: lokale budgettering doorgelicht

Sinds het boekjaar 2014 passen alle lokale besturen de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) onderzocht dit jaar of die nieuwe vorm van budgetteren een impact heeft op de accuraatheid van de gemeentelijke begrotingen. In het verleden vielen de resultaten van de jaarrekeningen vaak beter uit dan in de planning. Is dit nog steeds het geval? Het antwoord lees je in onze publicatie ‘Cijfer in de Kijker’.

Cijfer in de kijker is een nieuw initiatief van ABB. op regelmatige basis verschijnt een editie waarin we telkens een bepaald cijfergegeven meer in detail bestuderen. Het is een aanvulling op de Vlaamse profielschets die eenmaal per jaar verschijnt.

Meer lezen
Meer lezen
Coverafbeelding publicatie Cijfer in de Kijker

Lokale budgettering doorgelicht

Sinds het boekjaar 2014 passen alle lokale besturen de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) onderzocht dit jaar of die nieuwe vorm van budgetteren een impact heeft op de accuraatheid van de gemeentelijke begrotingen. In het verleden vielen de resultaten van de jaarrekeningen vaak beter uit dan in de planning. Is dit nog steeds het geval? Het antwoord lees je in onze publicatie ‘Cijfer in de Kijker’.

Meer lezen
Meer lezen

Projectsubsidie ter preventie van radicalisering verlengd voor VVSG

De Vlaamse Regering keurde in 2015 het actieplan goed ter preventie van radicaliseringsprocessen. Daarin benadrukt de regering het belang van ondersteuning aan de lokale besturen die kampen met de radicaliseringsproblematiek. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) staat in voor de expertiseontwikkeling en kennisdeling over de lokale aanpak van radicalisering. De voorbije twee jaren ontvingen ze daarvoor een projectsubsidie. De Vlaamse Regering verlengt het project met drie jaar tot 2020. VVSG ontvangt daarvoor een projectsubsidie van 344.575,62 euro. 

Meer lezen
Meer lezen

Overheveling Stedenfonds naar Gemeentefonds vermindert planlast

Het Stedenfonds verdwijnt vanaf 1 januari 2017. De Vlaamse Regering hevelt de middelen over naar de basisfinanciering van de centrumsteden in het Gemeentefonds. Daar krijgt het de vorm van een aanvullende dotatie.

Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 2 december 2016

Op vrijdag 2 december 2016 nam de Vlaamse Regering beslissingen over het complementair onbetaald verlof bij de lokale besturen en over de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen.

Meer lezen

Pagina's