Nieuws

Meer lezen

KB 'Plaatsing overheidsopdrachten' gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Op 9 mei 2017 verscheen in het Belgische Staatsblad het nieuwe koninklijk besluit dat voor de uitvoering zorgt van titel 2 van de wet van 17 juni 2016.  Het bepaalt de procedureregels voor de plaatsing van de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Publicatiedatum
donderdag 11 mei 2017
Meer lezen
Meer lezen

Rapport (inter)gemeentelijke participaties beschikbaar

Op 15 februari 2017 had in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats naar aanleiding van de commotie in verband met de veelheid van participaties van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in dochterondernemingen. Vlaams minister Liesbeth Homans gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht om die participaties in kaart te brengen.

Publicatiedatum
woensdag 3 mei 2017
Meer lezen
Meer lezen

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2016 online

De monitor bundelt gegevens op gemeentelijk niveau over de omvang en de maatschappelijke positie van de groep vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst. Lokale besturen kunnen met deze gegevens aan de slag bij de planning en ontwikkeling van hun inburgerings- en integratiebeleid.

Voor elke gemeente uit het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kan een digitaal cijferrapport gedownload worden.

Publicatiedatum
woensdag 3 mei 2017
Meer lezen
Meer lezen

Wijzigingen verlofregeling personeel lokale besturen

De laatste maanden werden meerdere wijzigingen doorgevoerd aan de verlofregeling van het personeel van de lokale besturen. Een overzicht dringt zich op.

Publicatiedatum
vrijdag 28 april 2017
Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 31 maart 2017

Op vrijdag 31 maart 2017 nam de Vlaamse Regering beslissingen over:

  • de inwerkingtreding van artikel 267 van het Gemeentedecreet over Audit Vlaanderen en klokkenluiders.
  • regels voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten.
Publicatiedatum
maandag 3 april 2017
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt wijzigingen aan kiesdecreten definitief goed

Op 17 maart 2017 verleende de Vlaamse Regering zijn definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat vier decreten wijzigt die invloed hebben op de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen in 2018.

Publicatiedatum
maandag 20 maart 2017
Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 10 maart 2017

Op vrijdag 10 maart 2017 nam de Vlaamse Regering beslissingen over:

  • het ontwerp van omzendbrief met de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten;
  • het ontwerp van koninklijk wijzigingsbesluit over de nood- en interventieplannen en tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid.
Publicatiedatum
dinsdag 14 maart 2017
Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 24 februari 2017

Op vrijdag 24 februari 2017 nam de Vlaamse Regering beslissingen over:

  • het voorontwerp van decreet over het Lokaal Bestuur;
  • de schuldovernameregeling bij vrijwillige samenvoegingen van gemeenten;
  • de bekrachtiging en afkondiging van het decreet over onteigening voor het algemeen nut;
  • de principiële goedkeuring van het uitvoeringsbesluit (voorontwerp) bij het decreet tot vaststelling van de regels over de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.
Publicatiedatum
maandag 27 februari 2017
Meer lezen
Meer lezen

Voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde vandaag het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur de eerste keer principieel goed. Dit voorontwerp van decreet en de bijbehorende memorie van toelichting kan je hier raadplegen.

Als je hierover vragen hebt, kan je die stellen via decreetlokaalbestuur@kb.vlaanderen.be.

Publicatiedatum
vrijdag 24 februari 2017
Meer lezen
Meer lezen

Jaarlijkse controle op de presentiegelden

Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen (bv. intercommunales) moeten elk jaar voor 31 maart een overzicht van de uitgekeerde presentiegelden voorleggen aan de Vlaamse Regering. Dit aan de hand van voorgeschreven tabellen die vervat zitten in een Excel-bestand dat beschikbaar is op de website. De ingevulde documenten moeten doorgestuurd worden naar presentiegeldenintercommunales@vlaanderen.be.

Publicatiedatum
maandag 6 februari 2017
Meer lezen

Pagina's