Nieuws

Meer lezen

Nieuwe omzendbrief gemeentelijke fiscaliteit

De Vlaamse Regering keurde op 15 februari 2019 een nieuwe omzendbrief goed over de gemeentelijke fiscaliteit. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011. De aanpassingen zijn in lijn met de wijzigingen aan de Vlaamse en de federale wetgeving, de nieuwe rechtspraak en rechtsleer, de omvorming van het bestuurlijk toezicht  en de nieuwe beleidsaccenten in de fiscale politiek, met name de grotere aandacht voor duurzaamheid en groene energie.

Meer info

Publicatiedatum
woensdag 27 februari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Toepassing DLB verduidelijkt

Het Decreet Lokaal Bestuur trad op 1 januari in werking, maar over de toepassing rijzen er vragen. Daarom maakte ABB een nieuwe webpagina aan over de bekendmakingsplicht. Met zeven nieuwe FAQ’s scheppen we meer duidelijkheid over:

 • de bekendmaking van persoonsgegevens op de website van het lokaal bestuur, bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen;
 • de ondertekening van het uniek jaarverslag van de POD Maatschappelijke Integratie;
 • het orgaan dat de vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie en de kredietcommissie van het energiehuis aanduidt;
 • wat er in de notulen en het zittingsverslag moet staan;
 • de publicatieplicht van notulen en zittingsverslagen;
 • de ondertekening van het zittingsverslag;
 • de vrijheid om te kiezen voor een zittingsverslag of een opname;
 • de publicatie- en meldingsplicht voor tijdelijke politieverordeningen.

Bekijk de FAQ's

Publicatiedatum
vrijdag 22 februari 2019
Meer lezen
Meer lezen

BinnenBand Lokaal transversaal beleid

cover binnenband

Deze editie van de BinnenBand staat in het teken van lokaal transversaal beleid. Lokaal antwoorden vinden op de complexiteit van migratie, diversiteit, armoede en uitsluiting is geen sinecure. Het vergt afstemming over verschillende beleidsdomeinen heen en voldoende betrokkenheid van organisaties en burgers. De traditionele verkokerde organisatiecultuur voldoet daarbij niet meer. Een transversaal beleid op maat van de grote uitdagingen van deze tijd lijkt meer aangewezen, maar dat vergt ingrijpende organisatorische wijzigingen en een andere bedrijfscultuur.

Meer info

Publicatiedatum
maandag 11 februari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief over toepassing wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten

In de omzendbrief van 25 januari 2019 vraagt minister Homans aan alle lokale en provinciale besturen om de wetgeving overheidsopdrachten correct en loyaal na te leven bij het afsluiten van hun verzekeringscontracten.

Aanleiding voor de omzendbrief is het globaal rapport ‘Aankoop- en Contractbeheer van Leveringen en Diensten’ van Audit Vlaanderen van februari 2017 waaruit blijkt dat de markt voor verzekeringen (veel) te weinig wordt bevraagd door de lokale besturen en dat het contractbeheer veelal te wensen overlaat.

Bekijk de omzendbrief

Publicatiedatum
woensdag 6 februari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Onderzoek naar motieven bij fusies

De universiteiten van Gent en Leuven onderzochten wat de doorslag gaf bij de 15 gefuseerde gemeenten om samen te smelten. Tegelijk bevroegen ze de gemeenten die een fusie overwogen, maar uiteindelijk afhaakten. Ze deden dat in opdracht van ABB.

Publicatiedatum
dinsdag 29 januari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe FAQ's over regelingen voor lokale mandatarissen

Sinds 1 januari 2019 zijn er nieuwe regelingen voor lokale mandatarissen. Het gaat over het recht op een uittredingsvergoeding voor gewezen uitvoerende mandatarissen en de mogelijkheid tot compensatie van persoonlijke- en pensioenbijdragen van niet-beschermde mandatarissen.

Publicatiedatum
vrijdag 25 januari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Definitieve aandelen 2018 en voorschotten 2019 vastgelegd in Vlaams Gemeentefonds

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans stelde deze maand de definitieve aandelen vast in het Vlaams Gemeentefonds voor 2018, alsook de kwartaalvoorschotten (2019) voor de Vlaamse gemeenten en OCMW’s. De hoofddotatie van het Vlaams Gemeentefonds bedraagt 2.583.662.000 euro voor 2018 en 2.674.091.000 euro voor 2019.

Publicatiedatum
vrijdag 25 januari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Gelinkt Notuleren: waar staan we na de installatievergaderingen?

Op 3 december lanceerde ABB Gelinkt Notuleren. Deze gratis webtoepassing ondersteunt lokale besturen bij het nakomen van de publicatieplicht die geldt vanaf 1 januari 2019. Tijdens de installatievergaderingen maakten de meeste gemeenten kennis met de nieuwe applicatie. Ondertussen brachten we voortdurend verbeteringen aan op basis van de feedback die we van de besturen ontvingen. We gaan nu aan de slag om naast de benoemingsbesluiten ook sjablonen voor andere besluiten te maken die kunnen ingezonden worden via het juiste formaat.

Publicatiedatum
woensdag 23 januari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Decreet van 21 december 2018 wijzigt het Decreet Lokaal Bestuur

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 31 december 2018 het decreet van 21 december 2018 tot wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB). De bepalingen treden in werking op 1 januari 2019. Samengevat wijzigt het decreet van 21 december 2018 het DLB op elf punten.

Publicatiedatum
vrijdag 11 januari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Beroepscommissie voor Tuchtzaken zoekt drie nieuwe leden

De Beroepscommissie is samengesteld uit drie leden, die de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur benoemt voor een hernieuwbare periode van zes jaar. 

De Beroepscommissie bestaat uit:

 1. een voorzitter;
 2. een assessor die in een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn werkt;
 3. een assessor-deskundige met bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht.

Interesse? Solliciteren kan tot uiterlijk 23 januari 2019 bij de griffie van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken.

Publicatiedatum
vrijdag 11 januari 2019
Meer lezen

Pagina's