Nieuws

Meer lezen

Mandatendatabank toe aan een update

De Mandatendatabank bestaat drie jaar. Ondertussen is die toe aan een grondig nazicht. Het Agentschap Binnenlands Bestuur neemt dit jaar contact op met elk lokaal bestuur om de ingevulde gegevens na te kijken op juistheid en de databank aan te vullen waar nodig.

Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet met de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten definitief goed

In de organisatie van het Vlaams binnenlands bestuur legt de Vlaamse Regering het accent op enerzijds lokale besturen met meer bevoegdheden, autonomie en bestuurskracht en anderzijds op een kaderstellende Vlaamse overheid. Binnen deze strategische keuzes past de stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten.
De Vlaamse Regering hecht, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.

Meer lezen
Meer lezen

Introductie digitale rapportering

De besturen die BBC toepassen, moeten daar ook digitaal over rapporteren. In een korte tekst verduidelijken we het hoe en waarom van die digitale rapportering.

Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe versie financieel profiel gemeentebesturen

Geïnteresseerd in de financiële toestand van uw gemeentebestuur? Wil u de investeringen van uw bestuur vergelijken met die van andere besturen? Wil u nagaan hoe de exploitatie of de belastingdruk van uw bestuur zich verhouden tot het Vlaamse gemiddelde?

Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt wijzigingsdecreet organieke decreten definitief goed

Na onderhandeling met de vakorganisaties en advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 18 maart 2016 definitief het ontwerp van decreet goed tot wijziging van het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Meer lezen
Meer lezen
vluchtelingenproblematiek

Projectsubsidies aan steden en gemeenten in het kader van vluchtelingenproblematiek

De steden en gemeenten worden als eerstelijnsoverheid geconfronteerd met heel wat uitdagingen met betrekking tot de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Ze zijn ook goed geplaatst om hier op maat antwoorden op te bieden. Dit vergt een geïntegreerde aanpak met betrekking tot o.a. begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, begeleiding naar een woongelegenheid, medische of psychosociale begeleiding, gezinsondersteuning,…

Meer lezen
Meer lezen
Guido Decoster

17e congres ‘Lokale en provinciale politiek’ blikte terug op evoluties Vlaams bestuurlijk beleid

Afgelopen maandag vond het 17de congres ‘Lokale en provinciale politiek’ van het Centrum voor Lokale Politiek (UGent) plaats te Gent. Meer dan 400 deelnemers werd een boeiende en inspirerende dag voorgeschoteld waarin werd teruggeblikt op de evoluties in het Vlaams binnenlands bestuurlijk beleid van de afgelopen jaren, maar waarin vooral werd gekeken naar toekomstige mogelijkheden en uitdagingen voor de lokale en provinciale besturen.

Meer lezen
Meer lezen

Tweede publieke oproep kandidaatstelling plaatsvervangend assessor Beroepscommissie voor tuchtzaken

De Beroepscommissie voor tuchtzaken zoekt een plaatsvervangend assessor werkzaam in een lokaal of provinciaal bestuur.

De Beroepscommissie treedt op als beroepsinstantie voor alle tuchtbeslissingen van gemeenten, provincies en OCMW’s en de openbare instellingen die daaronder ressorteren.

Meer lezen
Meer lezen

Welkom op de nieuwe website voor lokaal bestuur

Vandaag lanceert het Agentschap Binnenlands Bestuur de nieuwe website over het Vlaams lokaal bestuur. Deze informatie vond u vroeger op binnenland.vlaanderen.be. Deze nagelnieuwe website benadert de inhoud op een meer thematische manier. De website binnenland.vlaanderen.be is omgevormd tot portaalsite. Vandaar heeft u toegang tot alle beleidsvelden tot alle beleidsvelden waarrond het Agentschap Binnenlands Bestuur werkt.

Meer lezen
Meer lezen

Lokale besluiten beter ontsluiten

Lokale besturen publiceren veel van hun lokale besluiten in PDF- of Word-bestanden op hun website. Zoekmachines kunnen deze niet altijd lezen, waardoor een schat aan informatie onontgonnen blijft. Met het project Lokale besluiten als gelinkte open data onderzoekt het Agentschap Binnenlands Bestuur hoe lokale besturen deze informatie beter kan ontsluiten voor haar burgers, bedrijven en organisaties. Een betere toegankelijkheid vereenvoudigt het hergebruiken van informatie.

Meer lezen

Pagina's