Wijzigingen decreet lokaal bestuur: tweede principiële goedkeuring

Publicatiedatum
dinsdag 12 juli 2022

Na syndicale onderhandelingen en na adviezen van de VTC, VVSG, Zorgnet-Icuro, Exello.net en Vlofin, hechtte de Vlaamse Regering op 8 juli 2022 opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Het voorontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Het voorontwerp van decreet wijzigt het Decreet Lokaal Bestuur als volgt:

 • het optimaliseert regels over de verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen
 • het verduidelijkt de toezichtregeling voor de politiezones
 • het faciliteert vrijwillige fusies van gemeenten op vlak van districtsvorming
 • het regelt een digitalisering van de initiatieffase van de volksraadpleging
 • het conformeert het decreet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • het voert een aantal inhoudelijke en technische verbeteringen door op vlak van de regels inzake lokale organisatie en werking, mandatarissen en personeel, en lokale financiën.

Het voorontwerp werd, naar aanleiding van de syndicale onderhandelingen en de ingewonnen adviezen, op een aantal punten aangepast. De voornaamste wijzigingen zijn de volgende:

 • de verzekering ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ wordt afgesloten door de rechtspersoon waarin de mandataris het bestuur vertegenwoordigt en in subsidiaire orde door het lokaal bestuur
 • bij het bepalen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies, wordt een “Nederlandsclausule” ingevoerd
 • voor een volksraadpleging kan de initiatiefnemer hybride (op papier en digitaal) handtekeningen verzamelen
 • het lokaal bestuur kan ‘selectief’ toetreden tot een opdrachthoudende vereniging
 • de wijziging van art. 196 DLB wordt geschrapt
 • de gewezen adjunct-directeur van een samengevoegde gemeente kan aangesteld worden in een passende functie van niveau A
 • de welzijnsvereniging kan de rechtspositieregeling van haar personeel autonoom vaststellen, los van de rechtspositieregeling van het personeel van het OCMW van de gemeente waarin de vereniging haar zetel is gevestigd
 • het invoeren van een vervangingsregeling voor een afwezige schepen in de randgemeenten en Voeren