Print

Wijzigingen in de regelgeving overheidsopdrachten

Publicatiedatum
donderdag 26 april 2018

Op 18 april 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad een reparatie-KB dat o.a. het KB Plaatsing, het KB Uitvoering en de Wet Rechtsbescherming wijzigt. Hieronder de meest in het oog springende wijzigingen.

Wet Rechtsbescherming

Enkele drempelbedragen worden in overeenstemming gebracht met de nieuwe drempels die sinds 1 januari 2018 in voege zijn: het bedrag van 85.000 euro wordt vervangen door 144.000 euro en de drempelwaarde voor de opdrachten gesloten met een aanvaarde factuur wordt aangepast naar 30.000 euro.

KB Plaatsing

  • Het RSZ-attest moet voortaan betrekking hebben op het laatste vervallen kalenderkwartaal en niet langer het afgelopen kalenderkwartaal. 
  • Enkel wanneer de btw een effectieve kost met zich meebrengt voor de aanbestedende overheid, gebeurt de evaluatie van de offertebedragen met inbegrip van de btw. 
  • Het begrip ‘uiterste tijdstip van indiening’ wordt verduidelijkt en gewijzigd naar ‘vóór de limietdatum en limietuur’. Offertes of aanvragen tot deelneming ingediend exact op het tijdstip van opening zijn bijgevolg laattijdig. 
  • De datum vanaf wanneer verplicht gebruik moet worden gemaakt van het elektronisch Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) wordt vastgesteld op 18 april 2018. Dit betekent concreet dat het UEA vanaf 18 april verplicht elektronisch moet worden overgemaakt aan de aanbesteder. De andere uitwisselingen van informatie, met inbegrip van de offertes, moeten nog niet verplicht elektronisch gebeuren.

KB Uitvoering

  • Er worden strengere voorwaarden voorzien voor de afhouding van de borgtocht. De aanbesteder moet de verweermiddelen van de opdrachtnemer eerst in overweging nemen. 
  • Er wordt een nieuwe hypothese ingevoegd in artikel 38/12 waarbij de opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding omwille van schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid. Naast ongunstige weersomstandigheden is deze vergoeding niet mogelijk in andere omstandigheden waaraan de aanbesteder vreemd is waardoor de opdracht niet zonder bezwaar kan worden verdergezet op dat ogenblik. 
  • De opdrachten bekendgemaakt vóór 30 juni 2017 en dus onderworpen aan de oude reglementering zullen in de zin van artikel 38/1 (aanvullende werken, leveringen of diensten) en in de zin van artikel 38/2 (onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder) kunnen gewijzigd worden. 

Met uitzondering van enkele specifieke bepalingen treedt het reparatie-KB in werking op 28 april 2018.