Voorontwerp van decreet schetst duidelijk kader erkenning lokale geloofsgemeenschappen

Publicatiedatum
vrijdag 13 november 2020

Op 13 november 2020 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot regeling van de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Dit voorontwerp wordt nu voorgelegd aan de leden van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog en aan de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast nam de Vlaamse Regering een aantal beslissingen over de oprichting van de Informatie- en Screeningsdienst die permanent moet toezien op de naleving van de erkenningsvoorwaarden en andere verplichtingen.

Raadpleeg het voorontwerp van decreet (pdf) en de memorie van toelichting (pdf).