Vlaamse Regering keurt wijziging decreet lokaal bestuur definitief goed

Publicatiedatum
vrijdag 7 oktober 2022

De Vlaamse Regering gaf haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. Dit na advies van de Raad van State.

We sommen de belangrijkste wijzigingen hieronder op.

 1. Optimalisering van de regels over verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen

  Enkele voorbeelden:

  • Aan de vervanger van de voorzitter van de raad van bestuur van een samenwerkingsverband kan voortaan ook een dubbel presentiegeld worden toegekend.
  • De rechtspositieregeling van een autonome verzorgingsinstelling staat voortaan los van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel.
 2. Verduidelijking van de toezichtregeling voor politiezones door de toezichtregeling op de eengemeentezone te aligneren op die van de meergemeentezone
   
 3. Faciliteren van vrijwillige fusies van gemeenten op vlak van districtsvorming
   
 4. Regeling van een digitalisering van de initiatieffase van de volksraadpleging
   
 5. Conformering van regelingen die de verwerking van persoonsgegevens behelzen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
   
 6. Doorvoering van een aantal inhoudelijke en technische verbeteringen op vlak van de regels rond lokale organisatie en werking, mandatarissen en personeel, en lokale financiën.

  Enkele voorbeelden:

  • De gemeenteraad kan voortaan een constructieve motie van wantrouwen aannemen tegen de zittende voorzitter. Zo kan het de goede werking van de gemeenteraad in alle gevallen blijvend verzekeren.
  • De gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn sluiten een verzekering af om de bestuurdersaansprakelijkheid te dekken van hun bestuurders. Wanneer de rechtspersoon dit zelf niet heeft gedaan, staat de gemeente in voor de verzekering van de bestuurdersaansprakelijkheid van haar mandatarissen.
  • Ingevolge de gemeentelijke fiscale autonomie, zal de gemeenteraad zowel lagere als hogere tarieven ten opzichte van het basistarief voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing kunnen vaststellen.
  • Alleen wanneer er geen batige opvolgers op de akte van voordracht staan, kan de gemeenteraad beslissen om het opengevallen schepenmandaat niet in te vullen.
  • De gemeenteraad kan voortaan de rangorde van de schepenen tijdens de bestuursperiode wijzigen.
  • Er wordt verduidelijkt dat OCMW’s, net als gemeenten, met een retributiereglement een billijke vergoeding kunnen vragen voor verstrekte diensten.
  • De bepalingen over terbeschikkingstelling en overdracht van het personeel worden geherstructureerd en waar nodig aangepast aan de Europese richtlijn rond overdracht.
  • De regeling rond het toevertrouwen van beslissingsbevoegdheid aan personeel in de beheersovereenkomst over de samenwerking van gemeente en OCMW op het vlak van personeel wordt op scherp gesteld.
  • In het kader van de tuchtprocedure voor statutair personeel wordt verruimd wie als tuchtonderzoeker kan worden aangesteld, wordt de regeling rond de preventieve schorsing verduidelijkt en aangepast, en wordt het recht op bijstand in tuchtaangelegenheden verder verduidelijkt.
  • Wat de lokale financiën betreft, worden een aantal onduidelijkheden uitgeklaard en begrippen verder gedefinieerd waar dat nodig was.

Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.