Print

Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet Lokaal Bestuur definitief goed

De Vlaamse Regering keurde vandaag het ontwerpdecreet over het Lokaal Bestuur definitief goed. Op 9 oktober 2017 bracht de Raad van State een gunstig advies uit bij het voorontwerp van decreet. Eerder werden de adviezen van de SERV en van de VVSG ingewonnen en vonden er syndicale onderhandelingen plaats.

Het ontwerpdecreet zal nu worden behandeld door het Vlaams Parlement.

Het ontwerpdecreet beoogt een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Daarnaast bevat het onder meer strengere regels voor intercommunales en schept het meer ruimte voor lokale autonomie om zo de dienstverlening te verbeteren.

Meer info