Verduidelijking: quarantaineverlof statutaire lokale en provinciale ambtenaren

Publicatiedatum
donderdag 15 april 2021

Op 14 april 2021 verscheen het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 met o.a. een aantal maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie in het Belgisch Staatsblad. Dat besluit treedt bijgevolg in werking op 24 april 2021, behalve artikel 8 (met uitzondering van §1, eerste lid, 3°), dat al in werking treedt op 1 oktober 2020.

Dat artikel 8 gaat over een nieuw soort verlof voor statutaire personeelsleden bij de sluiting van de school of het opvangcentrum van een kind of wanneer het personeelslid zelf in quarantaine moet (§1, eerste lid, 3°). De besturen kunnen het verlof toekennen als dat personeelslid niet kan telewerken (ook niet in een andere functie) of geen vakantiedagen of overuren kan of wenst op te nemen. Het verlof is facultatief: de besturen kunnen er ook voor opteren dienstvrijstelling toe te kennen. De volgende infografiek geeft de verschillende mogelijkheden schematisch weer.

Stappenplan coronamaatregelen