Omzendbrief wijst intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op (nieuwe) referentie vennootschapsvorm

Publicatiedatum
woensdag 23 februari 2022

In de recent gepubliceerde Omzendbrief KBBJ/ABB 2022/1 worden de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden expliciet gewezen op de wijzigingen die sinds 1 mei 2019 van kracht zijn in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarin is het aantal vennootschapsvormen beperkt en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid afgeschaft.

Dat laatste heeft belangrijke gevolgen voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De bepalingen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waren immers van aanvullend recht. Anders gezegd: voor alles wat niet uitdrukkelijk was geregeld in de statuten, de beheersovereenkomst of het huishoudelijk reglement, was de regeling van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van toepassing. Maar artikel 397 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat voortaan de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap de referentie is. En tussen beide vennootschapsvormen zijn er enkele verschillen.

Deze wijzigingen kunnen dus gevolgen hebben voor de statuten, huishoudelijk reglement, beheersovereenkomst, … van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Die zullen, indien nodig, moeten worden aangepast. En mocht dat laatste een statutenwijziging met zich meebrengen, dan geldt nog steeds dat die onderworpen is aan het goedkeuringstoezicht van de Vlaamse Regering.

Wie vragen heeft, kan via binnenland@vlaanderen.be met vermelding Team Verzelfstandiging en Samenwerking steeds verder geholpen worden.