Eerste opvolgingsrapport paritaire commissie decentralisatie

Publicatiedatum
maandag 17 oktober 2016

In uitvoering van het regeerakkoord nam minister Homans begin 2015 het initiatief om na te gaan op welke terreinen de autonomie van de lokale besturen kan verhoogd worden. Een paritair samengestelde commissie met vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en van de lokale en provinciale besturen maakte hierover afspraken. Midden vorig jaar zijn deze in een eindverslag vastgelegd. Eén jaar na publicatie van dit rapport werd de paritaire commissie ‘decentralisatie’ opnieuw samengeroepen om de voortgang van de gemaakte afspraken te bespreken.

De commissie stelde een positieve opvolging van de gemaakte afspraken vast binnen de Vlaamse overheid. Alle geplande implementatieprocessen zijn opgestart. Enkele belangrijke dossiers zijn afgerond en meer dan de helft van de dossiers zitten reeds in de regelgevende fase.

De Vlaamse Regering nam kennis van het eerste opvolgingsverslag en bezorgt dit aan het Vlaams Parlement. Volgend jaar voorziet men een tweede opvolging van de paritaire commissie.