Print

COVID-19: Corona-ouderschapsverlof voor personeel lokale besturen (update 18 mei)

Publicatiedatum
maandag 18 mei 2020

De federale Ministerraad nam op 2 mei 2020 een beslissing over het “corona-ouderschapsverlof”. Personeelsleden van de lokale besturen, zowel statutairen als contractanten, kunnen die vorm van ouderschapsverlof opnemen als zij in aanmerking komen om hun arbeidsprestaties te verminderen in het kader van het reguliere ouderschapsverlof.

Automatisch van toepassing

De lokale besturen moeten voor de toepassing van het “corona-ouderschapsverlof” geen verdere regels vaststellen in hun plaatselijke rechtspositieregeling. De juridische grondslag hiervoor ligt zowel voor de statutaire personeelsleden als voor de contractanten in de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan en het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 houdende het corona ouderschapsverlof.

Artikel 2 van het KB nr. 23 bepaalt immers dat de werknemers die op grond van één van de koninklijke besluiten inzake ouderschapsverlof, de arbeidsprestaties kunnen verminderen in het kader van het ouderschapsverlof, in aanmerking komen voor een corona-ouderschapsverlof. Alle statutaire en contractuele personeelsleden van de provincies, gemeenten, OCMW’s, welzijnsverenigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden komen op basis van artikel 1 van het KB van 29 oktober 1997 in aanmerking om de beroepsloopbaan te onderbreken in het kader van het ouderschapsverlof en komen zo ook in aanmerking voor het “corona-ouderschapsverlof”.

Ook al zou het lokaal bestuur iets opgenomen hebben in de plaatselijke rechtspositieregeling over het ouderschapsverlof, dan nog kan het personeel van dat bestuur zich beroepen op de bovengenoemde regelgeving om een aanvraag in te dienen voor het “corona-ouderschapsverlof”. Het personeelslid moet niet wachten op een eventuele aanpassing van de plaatselijke rechtspositieregeling; het “corona-ouderschapsverlof” is automatisch van toepassing op de personeelsleden van de lokale besturen.

Geen recht maar een gunst

Het “corona-ouderschapsverlof” is, in tegenstelling tot het reguliere ouderschapsverlof, geen recht maar een gunst. Het lokaal bestuur kan dat verlof dus weigeren.

Voor wie?

Zowel statutaire als contractuele personeelsleden van de lokale besturen kunnen er gebruik van maken als ze minstens 1 kind hebben jonger dan 12 jaar, of 21 jaar (als het kind een beperking heeft). Er is geen leeftijdsbeperking als de persoon met een beperking in een instelling verblijft. Het kind mag op de dag waarop het verlof start de leeftijd van 12 (of 21 jaar als het een beperking heeft) nog niet hebben bereikt. Ook pleegouders kunnen dat verlof aanvragen voor een kind dat bij hen geplaatst werd door de rechtbank of door een door de gemeenschap erkende dienst.

Het personeelslid moet wel minstens één maand in dienst zijn bij het lokaal bestuur.

Mogelijke verminderingen

Het corona-ouderschapsverlof is in de volgende vormen mogelijk:

 • via een halftijdse onderbreking, om de prestaties te verminderen tot 50% van een voltijdse uurregeling. Die vermindering is enkel mogelijk voor personeelsleden die minstens voor 75% tewerkgesteld zijn.
 • via een onderbreking met 1/5, om de prestaties te verminderen tot 80% van een voltijdse uurregeling. Die vorm is enkel mogelijk voor personeelsleden die voltijds tewerkgesteld zijn.

Het corona-ouderschapsverlof bestaat dus niet in de vorm van een volledige onderbreking of een vermindering met 1/10.

Duur

Het corona-ouderschapsverlof kan als volgt opgenomen worden:

 • ofwel voor een ononderbroken periode, met begindatum en einddatum tussen 1 mei 2020 en 30 juni 2020;
 • ofwel gedurende een of meer periodes van een maand, al dan niet opeenvolgend;
 • ofwel gedurende een of meer periodes van een week, al dan niet opeenvolgend;
 • ofwel gedurende een combinatie van maanden en weken.

Let op: de uiterste einddatum van de periode(s) van corona-ouderschapsverlof is 30 juni 2020. Die uiterste datum kan eventueel via koninklijk besluit worden uitgesteld.

Corona-ouderschapsverlof versus andere onderbrekingen

Gewoon ouderschapsverlof

De reglementering kent 2 mogelijkheden om het gewone ouderschapsverlof 'on hold' te zetten om in de plaats daarvan corona-ouderschapsverlof te krijgen.

In beide gevallen wordt de teller van het gewone ouderschapsverlof tijdelijk stopgezet. Bijgevolg kan je het saldo nadien integraal opnemen als je voldoet aan alle voorwaarden.

 1. Schorsing van het gewone ouderschapsverlof

  Het personeelslid kan aan het bestuur vragen het gewone ouderschapsverlof te schorsen om de tewerkstellingsbreuk te wijzigen.

  Voorbeeld 1: Het personeelslid heeft nu 1/5 ouderschapsverlof tot en met 31 december 2020. Het kan aan het bestuur vragen om het te schorsen om 1/2 corona-ouderschapsverlof te nemen van 15 mei 2020 tot en met 14 juni 2020.

  Voorbeeld 2: Het personeelslid heeft nu 1/10 ouderschapsverlof tot en met 31 juli 2020. Het kan aan het bestuur vragen om het te schorsen om 1/5 corona-ouderschapsverlof te nemen van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.

 2. Omzetting van het gewone ouderschapsverlof

  Het personeelslid kan aan het bestuur vragen om het gewone ouderschapsverlof om te zetten in een corona-ouderschapsverlof. Het verschil met de schorsing is dat het personeelslid hier dezelfde onderbrekingsbreuk behoudt.

  Voorbeeld 1: Het personeelslid heeft nu 1/2 ouderschapsverlof tot en met 31 augustus 2020. Het kan aan het bestuur vragen om het om te zetten in een 1/2 corona-ouderschapsverlof van 15 mei 2020 tot en met 14 juni 2020.

  Voorbeeld 2: Het personeelslid heeft nu 1/5 ouderschapsverlof tot en met 31 oktober 2020. Het kan aan het bestuur vragen om het om te zetten in een 1/5 corona-ouderschapsverlof van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.

Vlaams zorgkrediet

Als een personeelslid momenteel de beroepsloopbaan onderbreekt op basis van het Vlaams zorgkrediet, dan kan dat personeelslid dat systeem vroeger stopzetten dan wat in de aanvraag vermeld stond en in de plaats ervan het corona-ouderschapsverlof aanvragen. Hier is dus geen sprake van een omzetting, maar van een stopzetting.

Meer informatie over het stopzetten van het Vlaams zorgkrediet kan je terugvinden op de website van het Vlaams departement Werk & Sociale Economie (SWE).

Meer informatie in verband met het corona-ouderschapsverlof kan je ook vinden op de website van de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA).