Print

Beslissing Vlaamse Regering van 13 januari 2017

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief een uitvoeringsbesluit bij het Gemeentedecreet, het decreet over de organisatie van de OCMW's en het Provinciedecreet. Het gaat om de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken. Zo wordt in de voorwaarden opgenomen dat de magistraten die op pensioen zijn ook in aanmerking komen voor de functie van voorzitter van de Beroepscommissie. De forfaitaire basisbedragen van de vergoedingen worden verhoogd door rekening te houden met een fictieve koppeling aan de index sinds 1 januari 2007. De nieuwe forfaitaire vergoedingen zullen vervolgens jaarlijks op 1 juli automatisch worden aangepast. Tot slot wordt artikel 14 opgeheven.