Beroepscommissie voor Tuchtzaken zoekt plaatsvervangend assessor

Publicatiedatum
dinsdag 7 december 2021

De Beroepscommissie voor Tuchtzaken zoekt een plaatsvervangend assessor die afkomstig is uit een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Onafhankelijke beroepsinstantie

De Beroepscommissie voor Tuchtzaken treedt op als beroepsinstantie voor alle tuchtbeslissingen van gemeenten, provincies en OCMW’s en de openbare instellingen die eronder ressorteren.

De commissie bestaat uit volgende leden die door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur worden benoemd voor een periode van 6 jaar:

 • een voorzitter
 • een assessor afkomstig uit een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een OCMW
 • een assessor-deskundige met bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht

Voor ieder effectief lid van de Beroepscommissie wijst de minister een plaatsvervanger aan die voldoet aan de voorwaarden. De huidige mandaten lopen van 17 april 2019 tot 16 april 2025.

Voorwaarden functie

 • Belg zijn
 • het volledige genot hebben van alle burgerlijke en politieke rechten
 • geen mandaat uitoefenen van gemeenteraadslid, provincieraadslid of lid van een raad voor maatschappelijk welzijn
 • minstens 7 jaar een functie op A-niveau uitgeoefend hebben in een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 • bij elke verhindering van het effectief lid zetelen in de Beroepscommissie
 • opnemen van een lopend mandaat met als einddatum 16 april 2025
 • ergoeding van 115 euro per behandeld dossier
 • vergoeding van de verplaatsingskosten

Kandidaatstelling

Omstandig cv sturen met een motivatiebrief tegen 14 december 2021. Dit kan elektronisch naar griffieBCT@vlaanderen.be of schriftelijk naar:

Dhr. Chris Rollewagen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, bus 70
1000 BRUSSEL