Nieuws

Meer lezen

Check hoe jouw stad of gemeente eruit kan zien na corona

Vandaag lanceerde de Vlaamse overheid de campagne ‘stad na Corona’. Op www.stadnacorona.be wordt vanaf woensdag 23 september zeven weken lang telkens een nieuwe vooraanstaande Vlaamse denker aan het woord gelaten. Alle zeven zullen zij elk vanuit hun expertise reflecteren over hoe de stad en gemeente eruit kan zien na Corona.

Hun aanbevelingen zullen nadien op hetzelfde platform gebundeld worden in een verzamelwerk van essays. Zo kunnen lokale besturen maar ook geëngageerde burgers hiermee aan de slag om de huidige uitdagingen van de Coronacrisis om te zetten in opportuniteiten die het samenleven in onze steden en gemeenten positief en duurzaam veranderen.

Meer informatie over de campagne en de acties van minister Somers, wie de Vlaamse denkers zijn en hoe hun inzichten de lokale besturen in steden en gemeenten kunnen helpen, vind je op de website www.stadnacorona.be.

Publicatiedatum
maandag 21 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

Ondersteunende toezichtfunctie polders en wateringen overgedragen aan VMM

Met ingang van 1 september 2020 heeft ABB de toezichtfunctie op polder- en wateringenbesturen overgedragen aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De VMM ondersteunt voortaan de gouverneur in zijn taken van bestuurlijk toezicht ten aanzien van de polder- en wateringenbesturen.

Publicatiedatum
vrijdag 18 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Bestuursorganen van lokale geloofsgemeenschappen (update)

Kunnen vergaderingen van de bestuursorganen van de lokale geloofsgemeenschappen plaatsvinden tijdens de coronacrisis? En zo ja, hoe? Hieronder vind je het antwoord op een aantal vragen. 

Publicatiedatum
vrijdag 11 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Heropstart religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten (update)

De Nationale Veiligheidsraad besliste – op advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) – om de activiteiten van erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening gefaseerd herop te starten.

Publicatiedatum
dinsdag 1 september 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: voorlopige richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update)

De richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria zijn aangepast op 24 augustus.

Publicatiedatum
maandag 24 augustus 2020
Meer lezen
Meer lezen

Optimalisering organieke kader gemeentefusies

Op 17 juli 2020 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie. Omdat de lokale besturen het dichtst bij de burger staan is het cruciaal dat ze sterk en democratisch besturen.

Het voorontwerp van decreet beoogt onder meer de optimalisering van het fusiekader door tal van wijzigingen door te voeren.

Publicatiedatum
vrijdag 24 juli 2020
Meer lezen
Meer lezen

Oproep Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2021-2025

Op 17 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering de oproep voor een Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2021-2025 goed. Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing zal onderzoek voeren rond de volgende twee onderzoekslijnen waarbinnen verschillende onderzoeksprojecten vorm krijgen:

  • Onderbouwd HR-beleid;
  • Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid.
Publicatiedatum
woensdag 22 juli 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Draaiboek voor lokale uitbraak

De eerste versie van het draaiboek lokale uitbraak Covid-19 is beschikbaar. Het biedt ondersteuning aan burgemeesters die geconfronteerd worden met lokale opflakkeringen. Het draaiboek werd eerder deze week al verspreid, maar kreeg donderdag 23 juli ook groen licht van de Nationale Veiligheidsraad.

Publicatiedatum
dinsdag 21 juli 2020
Meer lezen
Meer lezen

Eerste stap gezet naar het versterken van de lokale democratie

Op 17 juli 2020 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie. Dit voorontwerp wordt nu voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners. Ook het advies van de VVSG, de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt ingewonnen.

De lokale besturen komen als eerste in contact met de burger. Ze zijn in die zin het eerste bestuursniveau waardoor het cruciaal is dat ze sterk en democratisch besturen. De eerste doelstelling van dit ontwerp van decreet is dan ook de regels van de lokale democratie moderniseren, zodat:

  • kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen vrij zijn om een stem te gaan uitbrengen.
  • de stemimpact van kiezers transparanter is en de vorming van het bestuur versterkt.
  • de gemeenteraad sneller aantreedt na de verkiezingen.
  • de gemeenteraad versterkt als hart van de lokale democratie.

Ook de mogelijkheid om digitaal te vergaderen wordt formeel verankerd in het decreet. Voorts worden maatregelen ingelast die het ronselen van stemvolmachten moeten tegengaan.

Publicatiedatum
vrijdag 17 juli 2020
Meer lezen
Meer lezen

Keuzemogelijkheid in de sjerp voor (districts)burgemeesters

Op 17 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering (BVR) tot wijziging van artikel 60 van het BVR van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris goed. Het ontwerp van besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

In uitvoering van het Regeerakkoord 2019-2024 zorgt het ontwerp van besluit voor een keuzemogelijkheid in de sjerp voor de burgemeesters en districtsburgemeesters van de Vlaamse lokale besturen. Lokale besturen kunnen kiezen tussen de klassieke burgemeesterssjerp of dezelfde sjerp als die van de schepenen.

Publicatiedatum
vrijdag 17 juli 2020
Meer lezen

Pagina's