Print

Nieuw Vlaams regeerakkoord

Een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en toegankelijke overheid is de basis voor het creëren van welvaart, welzijn en vertrouwen bij de Vlaamse burger. Daarom zet de Vlaamse Regering meer dan ooit in op een bestuursmodel dat uitgaat van twee sterke polen: sterke lokale besturen enerzijds en een kaderstellende Vlaamse overheid anderzijds.

In het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse Regering wordt er gestreefd naar:

  • een slagkrachtige behoorlijke structuur door vrijwillige fusies, regiovorming, lokale besturen te ondersteunen en coachen en meer autonomie te geven, een actieve verbindings- en verzoeningsrol van de gouverneur tussen gemeenten en de Vlaamse overheid, een versterkte aanpak van kwetsbare wijken, bijkomende financiering te voorzien om de open ruimte te valoriseren en voor de denderstreek.
  • een optimalisering en vereenvoudiging van de lokale organieke regelgeving door het scala aan verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen te vereenvoudigen, een constructieve motie van wantrouwen in te voeren zodat onbestuurbaarheid van een gemeente vermeden wordt, de opkomstplicht bij de lokale en provinciale verkiezingen af te schaffen en de burgemeester rechtstreeks te benoemen.
  • een modernisering van het lokale personeelsbeleid door de verschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden verder weg te werken en de problematiek van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenfactuur voor de lokale besturen voor de helft op te lossen.
  • een duidelijk kader voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen door de bestaande regels binnen de Vlaamse bevoegdheden maximaal in lijn met de aanbevelingen van de studie van professor dr. Rik Torfs te brengen.
  • een verdere radicale digitalisering door de investeringen in de digitalisering van de Vlaamse overheidsprocessen te investeren, kennis en data te verzamelen en te ontsluiten, de lokale besturen helpen te digitaliseren en alle briefwisseling tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen voortaan digitaal te laten verlopen.