Uittredingsvergoeding

Vanaf de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur op 1 januari 2019 hebben ook lokale uitvoerende mandatarissen in bepaalde gevallen recht op een uittredingsvergoeding bij de beëindiging van hun mandaat. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van betaling, de toekenningsvoorwaarden en de duur van dergelijke vergoeding. De grenzen werden vastgelegd in het decreet over het lokaal bestuur en het BVR van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris. Hieronder vind je meer informatie hierover.

De gedeputeerden die een uitvoerend mandaat opnemen na de hernieuwing van de provincieraden op 3 december 2018 krijgen bij de beëindiging van hun mandaat een uittredingsvergoeding onder dezelfde voorwaarden als de lokale uitvoerende mandatarissen.

Gedeputeerden die geen nieuw mandaat opnemen na de zittingsperiode 2013-2018 vallen onder de overgangsregeling vervat in artikel 89 van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005. Zij ontvangen een uittredingsvergoeding, onder dezelfde voorwaarden als de voorwaarden voor de toekenning van de uittredingsvergoeding aan de leden van het Vlaams Parlement.