Print

Optie 1: (bestaand) softwarepakket

Veel lokale besturen gebruiken gespecialiseerde notuleringssoftware om het besluitvormingsproces te ondersteunen. ABB betrok de leveranciers van die notuleringspakketten van meet af aan bij LBLOD. Ze konden deelnemen aan workshops om mee het besluitvormingsproces in kaart te brengen en om de standaard voor Besluit en Mandaat uit te werken. Er werden ook implementatiegesprekken aangeboden.

Hoe dan ook dringen software-aanpassingen zich op om aan de publicatieplicht en de verplichte standaarden te kunnen voldoen. Neem zeker contact op met jouw leverancier om jouw specifieke software na te kijken.

 

Technische voorwaarden

Een softwareontwikkelaar heeft de juiste informatie nodig om aan de slag te kunnen met de uitbreiding van bestaande programma’s of om nieuwe programma’s te creëren. Op de pagina Open standaarden en technische specificaties vind je de (opgelegde) technische voorwaarden

 

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten - Semantics@YourFingertips

Hoewel we deze standaarden en technische voorwaarden opleggen, willen we vooral de markt stimuleren om deze te omarmen en hun software te innoveren. Alleen zo wordt kwaliteitsvolle data-uitwisseling verregaand vereenvoudigd zonder impact op de gebruikers van de software. Daarom startte ABB een traject op in samenwerking met Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). Na een marktconsultatie werd er besloten om test- en validatieperiodes te organiseren.

Softwareontwikkelaars kunnen in verschillende rondes de aangepaste software laten valideren. Bij de validatie worden telkens de, op dat moment, geldende minimale technische voorwaarden gevalideerd. Hiervoor is er per ronde een onderverdeling in maturiteitsniveaus. Voor het halen van elk niveau kan de leverancier een vergoeding krijgen. Naast het voldoen aan de technische voorwaarden, wordt daarvoor ook nagegaan in hoeverre de software ook effectief uitrolbaar is bij eindgebruikers. Proof of concepts worden dus niet gefinancierd.

Timing van de validaties

 Bekendmaking criteriaUiterste indiendatum testbestandenBewijzen uitrolbaarheid
Ronde 121/12/201831/1/201931/3/2019

Ronde 2*

5/4/201930/9/2019 

*De timing voor de tweede ronde is onder voorbehoud

 

Hoe weet ik dat mijn leverancier voldoet?

Resultaten eerste validatieronde (status: 13/2/2019)

Het deelnemen aan de validatieronde eindigde op 31/1/2019. Zes deelnemende softwareontwikkelaars haalden het minimale maturiteitsniveau 1, twee deelnemers zelfs hoger.
Belangrijk! De leveranciers in de lijst hebben een versie van hun software die voldoet. Wij kunnen echter niet nagaan bij welke besturen deze versie al is geïmplementeerd. Dit moet ieder lokaal bestuur zelf nagaan bij hun leverancier. Binnenkort kan u hier wel een lijst raadplegen van besturen die volgens ons correct gelinkt publiceren, omdat we hun documenten eenvoudig kunnen vinden op het internet en kunnen downloaden.

DeelnemerCriterium 1:
Uitrolbaarheid* Q1 2019
Criterium 2:
Online publicatie als Linked Open Data
Criterium 3:
Overeenstemming met de OSLO-standaarden
Vergoeding uitbetaald?
C-Clear PartnersWordt onderzochtBehaaldMaturiteitsniveau 3 
CEVIWordt onderzochtBehaaldMaturiteitsniveau 2 
Cipal SchaubroeckWordt onderzochtBehaaldMaturiteitsniveau 1 
Green Valley BelgiumWordt onderzochtBehaaldMaturiteitsniveau 1 
RemmicomWordt onderzochtBehaaldMaturiteitsniveau 1 
Tobania/BCTWordt onderzochtBehaaldMaturiteitsniveau 1 

*De deelnemer moet aantonen dat de toepassing op grote schaal uitrolbaar is tegen 31/3/2019.
Ofwel door te bewijzen dat het reeds is uitgerold bij een klant ofwel door de installeerbaarheid van de software in een onafhankelijke omgeving aan te tonen.

 

  • Maturiteitsniveau 1 omschrijft het minimum scenario waaraan leveranciers op dit moment moeten voldoen om besluiten als Linked Open Data te publiceren. Het omvat de basiselementen waaruit notulen bestaan, zoals algemene gegevens over de zitting, de agendapunten, de behandeling van agendapunten en stemmingen.
  • Maturieitsniveau 2 gaat over het in staat zijn om andere gelinkte data te hergebruiken. Concreet betekent dit dat zij naar mandatarissen uit de Mandatendatabank moeten kunnen refereren met hun unieke identificator (URI).
  • Maturiteitsniveau 3 gaat over het annoteren van de inhoud besluiten volgens de vastgelegde Vlaamse (OSLO) en internationale (ELI) standaarden, waardoor er bijvoorbeeld op granulair niveau verwezen kan worden naar (artikels uit) andere besluiten.

Lees de uitgebreidere toelichting over de criteria en maturiteitsniveaus van de eerste ronde in het oproepdocument.

 

Tweede validatieronde (in voorbereiding)

Er volgt later dit jaar nog een tweede validatieronde waarbij de maturiteitscriteria strenger worden.
Alleen zo kunnen we, op termijn, de volledige conformiteit aan de opgelegde standaarden stimuleren.