Gelinkte mobiliteit in aanvullende wegreglementen

Vlaanderen zet in op slimme, duurzame en veilige mobiliteit. Dat vergt een beleid gebaseerd op actuele beslissingen en data van alle relevante actoren.

Tijdelijke verkeerssituaties zijn moeilijk in kaart te brengen. Daarom helpt het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) lokale besturen om hun lokale besluiten over innames op het openbaar domein en wijzigingen van verkeerssituaties onmiddellijk beschikbaar te maken voor iedereen. Dat doen we door het gebruik van gelinkte open data. 

We werken hiervoor samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW).

Voordelen van gelinkte mobiliteitsinformatie in lokale besluiten

  • De informatie is gemakkelijk vindbaar en doorzoekbaar voor burgers, bedrijven en verenigingen op de website van het lokaal bestuur. 
  • Het lokaal bestuur voldoet automatisch aan de verplichtingen tegenover de toezichthoudende overheid. 
  • De informatie kan automatisch doorstromen naar databanken (vb. wegenregister, GIPOD, verkeersbordendatabank), zoekmachines of navigatiesystemen. 

Werkwijze

Decentrale dataverzameling via wegenregister, GIPOD en verkeersbordendatabank 

De Vlaamse overheid beschikt over verschillende bronnen met relevante verkeersdata, o.m.:

  • het wegenregister: een middenschalig referentiebestand (kaart) dat informatie bevat over alle openbaar toegankelijke wegen in Vlaanderen en Brussel.
  • het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD): verzameling van alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken.
  • de verkeersbordendatabank: databank van alle verkeersborden. 

Vandaag staan die databanken los van elkaar. Wat als ze met elkaar communiceren en automatisch gegevens uitwisselen? Dat verlaagt niet alleen de administratieve last voor (lokale) overheden die de databanken voeden, maar zorgt ook voor actuele informatie voor iedereen. Elk uur, elke dag. 

De ontbrekende schakel in dat proces? Mobiliteitsinformatie afkomstig uit lokale besluiten.

Lokale besluiten zijn gebaseerd op o.m. bovenstaande bronnen. Wij bouwden een centraal open dataregister. Dat register helpt lokale besturen om hun eigen informatie te verrijken en updaten met lokale verkeersborden, -lichten en –markeringen. De lokale besluiten vormen een bron voor GIPOD en de verkeersbordendatabank. Het wegenregister, GIPOD en de verkeersbordendatabank kunnen op hun beurt input leveren bij de opmaak van lokale besluiten. 

Om ervoor te zorgen dat de data uit die verschillende bronnen met elkaar kunnen communiceren, moeten ze dezelfde ‘taal spreken’. Daarom is ons centraal open dataregister gebaseerd op een gemeenschappelijk begrippenkader, een semantisch datamodel.  Zo kunnen de databronnen efficiënt gegevens met elkaar uitwisselen en kunnen we ze vervolgens beschikbaar en herbruikbaar maken voor (zoek)machines en mensen.

Dit project focust eerst op de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de tijdelijke politiereglementen. Vervolgens komen de besluiten rond de inname van openbaar domein en de besluiten rond trage wegen en buurtwegen aan bod. 

Concrete toepassingen voor lokale besturen

Interactieve reglementen in Gelinkt Notuleren (IRGN)

We integreren vanaf februari 2022 in de toepassing 'Gelinkt Notuleren' de mogelijkheid om op een interactieve manier aanvullende reglementen op het wegverkeer op te stellen en in te voegen in een besluit. 

De voordelen?

  • redactionele ondersteuning: je kan als gebruiker verkeersmaatregelen ‘plukken’ en invoegen vanuit het register. Dat register wordt actueel gehouden door het DMOW en het AWV. Zij leveren bovendien de nodige signalisatie en bijbehorende verkeersmaatregelen voor een nieuw aanvullend of tijdelijk reglement;
  • mogelijkheid tot hergebruik: relevante gegevens zoals straatnamen, locaties, data en verkeersborden worden correcte geannoteerd zodat ze automatisch kunnen worden overgenomen door andere databanken en toepassingen;
  • correcte, automatische melding van het goedgekeurde aanvullend reglement in het Loket voor lokale besturen.

Deze functionaliteit zal ook beschikbaar zijn voor integratie in notuleringspakketten van softwareleveranciers.