Print

Klachten over de lokale en provinciale besturen

Wanneer je niet tevreden bent over de werking van een lokaal of provinciaal bestuur, kan je een klacht indienen. Alvorens dit te doen, is het raadzaam eerst contact op te nemen met de dossierbehandelaar binnen het bestuur.

Krijg je daar geen afdoend antwoord op je vraag, dan kan je terecht bij de klachtendienst van het bestuur. Het gemeente-, OCMW- en provinciedecreet voorzien dat elk bestuur een systeem van klachtenbehandeling moet organiseren. Meer info hierover kan je navragen bij het betrokken bestuur, vaak vind je de info ook op de website van het bestuur. Sommige besturen hebben ook een ombudsdienst.

Heeft je klacht nog steeds geen bevredigend antwoord gekregen, dan kan je een klacht indienen bij de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur, bij de provinciegouverneurs of bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zij onderzoeken de klacht. De minister en de gouverneur kunnen binnen bepaalde termijnen optreden tegen besluiten van het bestuur. Op basis van het onderzoek beslist de minister of de gouverneur om al dan niet op te treden tegen het bestuur.

Agentschap Binnenlands Bestuur
Klachtendienst
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
e-mail: binnenland@vlaanderen.be

 

Wil je een klacht indienen tegen de werking van het Agentschap Binnenlands Bestuur?