Actueel

Meer lezen

Vaccinatie COVID-19: communicatie naar specifieke groepen

In de vaccinatiestrategie is communicatie cruciaal. Minstens 70% van de bevolking moet zich laten inenten om groepsimmuniteit te bereiken. De coronacrisis maakt duidelijk dat we niet enkel een algemene campagne nodig hebben, maar ook communicatie op maat van specifieke groepen. Je bereikt niet iedereen met eenzelfde kanaal, taal en boodschap.

Voor lokale besturen, zorgraden, vaccinatiecentra en andere actoren die betrokken zijn bij de organisatie van de vaccinatie werkte het Agentschap Binnenlands Bestuur een aparte webrubriek uit. Daar vind je interessante instrumenten, praktische tips, goede praktijken, links en aanbevelingen om specifieke groepen te bereiken met een diversiteitsbewust communicatiebeleid rond COVID-19 vaccinatie.

  • Personen met een (tijdelijke) beperking (check zeker het draaiboek van INTER voor toegankelijke vaccinatiecentra)
  • Communicatie in andere talen en helder Nederlands
  • Levensbeschouwingen

Op de portaalsite laatjevaccineren.be vind je alle informatie over de Vlaamse vaccinatiestrategie.

Publicatiedatum
maandag 15 maart 2021
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering verdeelt Vlaanderen in 17 referentieregio’s

Vandaag keurde de Vlaamse Regering de definitieve indeling in 17 referentieregio’s goed. Limburg telt 3 referentieregio’s. We starten een traject op om deze regio’s af te bakenen tegen het paasreces van 2021.

De referentieregio’s worden het afstemmingsniveau voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking in Vlaanderen. Tegelijk stelde de Vlaamse Regering het vervolgtraject vast. De regiovorming kan nu echt van start gaan.

Publicatiedatum
vrijdag 12 maart 2021
Meer lezen
Meer lezen

Vlaanderen maakt 150 miljoen euro vrij voor investeringen lokale fietsinfrastructuur

Op voorstel van minister Bart Somers keurde de Vlaamse Regering op 26 februari het subsidiebesluit goed voor investeringen in lokale fietsinfrastructuur. Per 2 euro die een lokaal bestuur investeert in fietsinfrastructuur, legt Vlaanderen 1 euro bij. In totaal maakt de regering daar 150 miljoen euro voor vrij. Ontdek alle details.

Publicatiedatum
vrijdag 26 februari 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: vaccinatieverlof voor personeelsleden lokale en provinciale besturen

De federale ministerraad keurde op 12 februari een voorontwerp van wet goed met als titel “de toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus”. Concreet krijgt elke werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn zonder loonverlies als hij of zich laat vaccineren. Het recht geldt voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren.

Publicatiedatum
donderdag 25 februari 2021
Meer lezen
Meer lezen

Digitaal en hybride vergaderen: goedkeuring ontwerp BVR

De Vlaamse Regering gaf op 12 februari 2021 haar principiële goekeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen. Dit BVR stelt de voorwaarden vast die de organen van lokale besturen moeten respecteren als ze beslissen om op digitale of hybride wijze te vergaderen.

Publicatiedatum
maandag 15 februari 2021
Meer lezen

Pagina's