Actueel

Meer lezen

Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet met de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten definitief goed

In de organisatie van het Vlaams binnenlands bestuur legt de Vlaamse Regering het accent op enerzijds lokale besturen met meer bevoegdheden, autonomie en bestuurskracht en anderzijds op een kaderstellende Vlaamse overheid. Binnen deze strategische keuzes past de stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten.
De Vlaamse Regering hecht, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.

Publicatiedatum
woensdag 4 mei 2016
Meer lezen
Meer lezen

Introductie digitale rapportering

De besturen die BBC toepassen, moeten daar ook digitaal over rapporteren. In een korte tekst verduidelijken we het hoe en waarom van die digitale rapportering.

Publicatiedatum
woensdag 27 april 2016
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe versie financieel profiel gemeentebesturen

Geïnteresseerd in de financiële toestand van uw gemeentebestuur? Wil u de investeringen van uw bestuur vergelijken met die van andere besturen? Wil u nagaan hoe de exploitatie of de belastingdruk van uw bestuur zich verhouden tot het Vlaamse gemiddelde?

Publicatiedatum
woensdag 20 april 2016
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt wijzigingsdecreet organieke decreten definitief goed

Na onderhandeling met de vakorganisaties en advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 18 maart 2016 definitief het ontwerp van decreet goed tot wijziging van het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum
donderdag 24 maart 2016
Meer lezen
Meer lezen
vluchtelingenproblematiek

Projectsubsidies aan steden en gemeenten in het kader van vluchtelingenproblematiek

De steden en gemeenten worden als eerstelijnsoverheid geconfronteerd met heel wat uitdagingen met betrekking tot de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Ze zijn ook goed geplaatst om hier op maat antwoorden op te bieden. Dit vergt een geïntegreerde aanpak met betrekking tot o.a. begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, begeleiding naar een woongelegenheid, medische of psychosociale begeleiding, gezinsondersteuning,…

Publicatiedatum
vrijdag 18 maart 2016
Meer lezen

Pagina's