Actueel

Meer lezen

Vlaamse Regering keurt principeel wijziging rechtspositieregelingsbesluiten lokale besturen goed m.b.t. het onbetaald verlof

Op vrijdag 15 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering principieel een besluit goed, dat de twee belangrijkste besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van de lokale besturen wijzigt, te weten: het besluit van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van d

Publicatiedatum
woensdag 20 juli 2016
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse profielschets 2016

De nieuwe editie van de Vlaamse profielschets biedt kengetallen aan over het binnenlands bestuur, de steden en de integratie & inburgering in Vlaanderen. Zo krijgt de lezer zicht op de financiële situatie van de besturen, het aantal inzetbare personeelsleden en de omgevingsfactoren die het lokale beleid kunnen beïnvloeden. Het integratie- en inburgeringsbeleid komt in een apart deel aan bod.

Publicatiedatum
maandag 18 juli 2016
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe wetten overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

In het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2016 verschenen de nieuwe wetten inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Drie Europese richtlijnen worden hiermee in Belgische wetgeving omgezet,  meer bepaald de richtlijn 2014/23/EU, de richtlijn 2014/24/EU en de richtlijn 2014/25/EU. 

Deze wetten zijn vandaag nog niet van toepassing. Een koninklijk besluit zal de datum van inwerkingtreding bepalen.

Publicatiedatum
vrijdag 15 juli 2016
Meer lezen
Meer lezen

Pensioenleeftijd zieke personeelsleden wordt verhoogd

Tot voor kort werden de personeelsleden van de overheden - met inbegrip van de lokale besturen - ambtshalve met pensioen gesteld als ze 365 ziektedagen telden vanaf de leeftijd van 60 jaar. Dit gold zowel voor statutaire als voor contractuele personeelsleden.

De wet van 27 juni 2016 tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen heeft die leeftijd geleidelijk opgetrokken:

Publicatiedatum
woensdag 13 juli 2016
Meer lezen
Meer lezen

Syntheserapport marktconsultatie Stadsmonitor en Gemeentemonitor

In het voorjaar 2017 organiseren de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een bevraging bij een representatief staal van de inwoners ouder dan 16 jaar in de 13 Vlaamse centrumsteden en een bevraging bij een representatief staal van de inwoners ouder dan 16 jaar in de overige 295 Vlaamse gemeenten.

Publicatiedatum
dinsdag 12 juli 2016
Meer lezen

Pagina's