Open standaarden en technische specificaties

Goedgekeurde regelgeving over het verplicht gebruik van open standaarden

Op 3 juli 2018 erkende het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid de standaarden die onder meer bepalen hoe besluiten en mandaten best gepubliceerd worden. Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering tijdens de ministerraad van 30 november 2018 haar definitieve goedkeuring aan twee besluiten over het gebruik van open standaarden door de lokale en provinciale besturen en over de regeling van de databank van de lokale en provinciale mandatarissen en van de leidend ambtenaren.

De data-standaarden en technische voorwaarden worden verder gespecifieerd in het ministerieel besluit van 3 december 2018 houdende bepaling en beheer van de open standaarden en de technische voorwaarden voor de akten en documenten, voor de mandatendatabank en voor de databank van de leidend ambtenaren van de lokale en de provinciale besturen.

OSLO² standaarden gebruikt voor de publicatieplicht

Het Decreet over het lokaal bestuur legt dus op dat elke actie die software doet met de gegevens en documenten volgens de OSLO² Standaard Publicatie Besluit en Mandatendatabank dient te gebeuren. Deze standaarden kunnen teruggevonden worden op volgende links. 

Voor de documenten die volgens het Decreet over het lokaal bestuur (zie punt 1.2 in de omzendbrief toezicht voor meer informatie) moeten gepubliceerd worden gelden op dit moment volgende technische voorwaarden:

 • Online publicatie als Linked Open Data
  • Aan te raden is om het RDFa formaat te gebruiken, wat in de toekomst verplicht wordt.
 • In overeenstemming zijn met de OSLO Applicatieprofielen “Besluit Publicatie” en “Mandatendatabank”, alsook de OSLO Vocabularia “Besluit” en “Mandaat”
  • De mate waarin moet voldaan worden is beschreven in volgend document (p. 6-16) 
   Op dit moment moeten publicaties minimaal voldoen aan Niveau 1.
   Geleidelijk zullen we de minimale norm opgeschroeven zodat op termijn elke software een hoog (linked data) maturiteitsniveau heeft.

Softwarecomponenten

ABB biedt open source software componenten aan die deels of integraal overgenomen kunnen worden. Al deze open source software componenten kunnen teruggevonden worden op de Github pagina van LBLOD: https://github.com/lblod. Specifieke componenten kunnen teruggevonden worden op:

Technische informatie rond specifieke onderdelen rond de publicatie- en meldingsplicht kan je ook vinden op http://https://lblod.github.io/pages-vendors/#/

Afstemming van de standaarden binnen Vlaamse en internationale standaarden.

De standaarden die worden opgelegd voor de publicatieplicht werden uitgewerkt in het kader van het programma OSLO². Dit is een programma onder het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid gericht op semantische interoperabiliteit via Gelinkte (Open) Datastandaarden. Concreet wil het stuurorgaan de betekenis van informatie standaardiseren, zodat deze eenvoudig kan uitgewisseld en hergebruikt worden. Dit is essentieel om Vlaanderen Radicaal Digitaal te realiseren. De Vocabularia en Applicatieprofielen werden ontwikkeld in co-creatie met Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, de Europese Commissie en private partners.

Bekijk het overzicht van alle OSLO² standaarden.

Het is belangrijk dat een standaard stabiel blijft, desalniettemin kunnen suggesties, opmerkingen of vragen altijd ingestuurd worden naar digitaalABB@bz.vlaanderen.be of gepost worden op de Github pagina.

Conform de OSLO² procecures kan op termijn een officiële herziening van de standaard geïnitieerd worden, waarin we deze suggesties zullen meenemen.