Integratie sectorale subsidies in gemeentefonds

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 stelt het volgende over de sectorale subsidies aan lokale besturen:

“We integreren de sectorale subsidies aan lokale besturen (cultuurbeleid, jeugd, sport, ontwikkelingssamenwerking…) in het gemeentefonds, wat hen meer autonomie en minder planlast oplevert. (…)

We integreren volgende sectorale subsidies aan lokale besturen in het Gemeentefonds: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De verdeling van het totale bedrag dat hierdoor wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds, zal gebeuren overeenkomstig het aandeel dat de gemeenten in 2014 krijgen uit al deze subsidieregelingen samen. De groeivoet van het Gemeentefonds is niet van toepassing op dit bedrag. Voor de gemeenten in het Brussels hoofdstedelijk gewest en voor de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand blijft de huidige regeling van kracht.”

De financiering van de lokale besturen door de Vlaamse overheid gebeurt door een veelheid aan kanalen. Met het planlastendecreet van 15 juli 2011 is reeds een poging ondernomen om een aantal bestaande en gedetailleerde sectorale plan-, rapporterings- en subsidieregelingen te stroomlijnen en de bureaucratische last die hiermee gepaard ging, substantieel te verminderen. De Vlaamse Regering integreert zeven van deze sectorale subsidies in het Gemeentefonds voor een totaal van 130.390.328 euro:

  • Jeugd
  • Cultuur
  • Sport
  • Flankerend onderwijsbeleid
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Integratie
  • Kinderarmoede