Print

Gemeentefonds

Om hun werking te financieren heffen gemeenten en provincies belastingen. Daarnaast rekenen ze voor sommige diensten kosten aan. Voor bepaalde opdrachten krijgen gemeenten en provincies subsidies van de Vlaamse of de federale overheid. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het gemeentelijk onderwijs of de politie.

Het ene bestuur kan meer inkomsten uit belastingen halen dan het andere. De verschillen tussen de besturen op dat vlak zijn onderling groot. Zo beïnvloeden bijvoorbeeld het inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en de aanwezige industrie de ontvangsten uit belastingen.

Om die inkomensongelijkheid voor een stuk te corrigeren heeft de Vlaamse overheid een aantal financieringsfondsen in het leven geroepen. Die moeten de lokale besturen helpen om een voldoende financieel draagvlak te creëren, zodat ze een kwaliteitsvolle dienstverlening aan hun bevolking kunnen bieden. Het Gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de gemeenten.

De gemeente en het OCMW kunnen in onderling overleg bepalen welk aandeel van het Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Als ze geen andersluidende beslissing nemen, krijgt het OCMW 8%. Een wijziging van de verdeelsleutel voor het aandeel uit het Gemeentefonds voor jaar X moet aan ABB worden meegedeeld vóór 30 juni van jaar X-1. Het OCMW kan, net als de gemeente, vrij beschikken over het toegekende aandeel uit het Gemeentefonds en kan het geheel of gedeeltelijk bestemmen voor exploitatie-uitgaven of voor investeringen.

Een wijziging van het rekeningnummer voor de storting van de aandelen van het Gemeentefonds moet worden meegedeeld op het volgende adres: fondsen@vlaanderen.be. Een aantal documenten met betrekking tot het Gemeentefonds vindt u hieronder.