Print

Gemeentefonds

Om hun werking te financieren heffen de gemeenten belastingen. Daarnaast rekenen ze voor sommige diensten kosten aan. Voor bepaalde opdrachten krijgen de gemeenten subsidies van de Vlaamse of de federale overheid. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het gemeentelijk onderwijs, lokale opvanginitiatieven (LOI), …  

Het ene bestuur kan meer inkomsten uit belastingen halen dan het andere. De verschillen tussen de besturen op dat vlak zijn onderling groot. Zo beïnvloeden bijvoorbeeld het inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en de aanwezige industrie de ontvangsten uit belastingen.

Om die inkomensongelijkheid gedeeltelijk te corrigeren richtte de Vlaamse overheid een financieringsfonds op, het Gemeentefonds. Dat fonds moet de gemeenten helpen om een voldoende financieel draagvlak te creëren, zodat ze een kwaliteitsvolle dienstverlening aan hun inwoners kunnen bieden.

De gemeente en het OCMW kunnen in onderling overleg bepalen welk aandeel van het Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn nemen daarover een beslissing. Zonder beslissing krijgt het OCMW automatisch 8%. Beide beslissingen worden aan ABB meegedeeld vóór 30 juni van het jaar dat aan de verdeling voorafgaat. Dat kan op het volgende adres: fondsen@vlaanderen.be. De vastgestelde verdeelsleutel blijft behouden totdat beide raden over een nieuwe verdeelsleutel hebben beslist.
Zowel de gemeente als het OCMW kunnen volledig vrij beschikken over hun aandeel in het Gemeentefonds. Ze kunnen het geheel of gedeeltelijk bestemmen voor exploitatie-uitgaven of investeringen.

Een wijziging van het bankrekeningnummer waarop de aandelen van het Gemeentefonds moeten worden gestort, kan de gemeente of het OCMW aan ons meedelen: 

met een brief, ondertekend door de burgemeester of de voorzitter van het vast bureau en medeondertekend door de algemeen directeur (volgens artikel 279, §5, van het decreet over het lokaal bestuur), op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur
Afdeling Lokale Financiën
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel

met een mail, naar het generieke e-mailadres fondsen@vlaanderen.be
In dat geval vragen wij om ons een document te bezorgen, digitaal getekend (met eID) door de burgemeester of de voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur.

 

Hieronder vind je een overzicht van de middelen uit het Gemeentefonds, met inbegrip van:

de hoofddotatie
de aanvullende dotaties, voor:

de centrumsteden
de Eliacompensatie
de sectorale subsidies
de overname van provinciale instellingen

Dit overzicht bevat:

de in het verleden toegekende middelen (vanaf 2015)
de prognose 2019-2025 (bedragen op te nemen in het meerjarenplan)

Daarnaast vind je het overzicht van de regularisatiepremies voor de vroegere contingentgesco’s (regularisatie op 1 april 2015; cijfers vanaf 2016).

Het bestand "Overzicht gemeentefonds" bevat macro’s, gelieve macro’s te activeren bij het openen van het bestand.