Voorbeeldteksten fiscaliteit

U vindt hier voorbeeldteksten voor het opmaken van gemeentelijke belastingreglementen. De voorbeelden zijn enkel bedoeld als hulpmiddel: de gemeente kan de teksten geheel of gedeeltelijk overnemen, of een eigen tekst gebruiken aangepast aan de specifieke lokale omstandigheden.

De modellen zijn gegroepeerd per thema.
De modellen met betrekking tot leefmilieu, over afvalbeheer, zijn opgemaakt door de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Wij geven de link naar de website van OVAM.

Het sjabloon belastingreglement is een praktisch hulpmiddel bij het opstellen van alle soorten belastingreglementen. Het bevat alle elementen die in een belastingreglement moeten voorkomen: de definitie van de belastbare grondslag, de aanwijzing van de belastingplichtige, de aanslagvoet, de wijze van inning. Ook bepalingen die kunnen, maar niet moeten voorkomen zijn voorzien zoals vrijstellingen of verminderingen, aangifteplicht, belastingverhoging en administratieve boete.

U vindt hier ook de voorbeeldteksten die bij de geschillenbehandeling kunnen gebruikt worden.