Belastbaarheid GSM-masten: Grondwettelijk Hof, 15 dec 2011

In het arrest nr. 189/2011 van 15 december 2011 heeft het Grondwettelijk Hof een uitspraak gedaan over de draagwijdte van de artikelen 97 en 98 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven. Op basis van deze artikelen oordeelden rechters dat een gemeentebelasting op gsm-masten onwettig zou zijn.

Volgens het Grondwettelijk Hof is deze interpretatie onjuist. Het artikel 98, §2,  beperkt de fiscale autonomie van de gemeenten. Overeenkomstig artikel 170 §4 van de grondwet kan een dergelijke beperking enkel uitzonderlijk, voor zover de noodzakelijkheid wordt aangetoond.  Het artikel 98, §2, moet daarom strikt worden geïnterpreteerd. Dat artikel heeft het enkel over het gebruik van het openbaar domein voor kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen. Gsm-antennes en de masten en pylonen waarop die antennes staan vallen daar niet onder en kunnen door de gemeente wel worden belast.