Fiscaliteit

De Belgische grondwet garandeert de fiscale autonomie van gemeenten en provincies.  In principe zijn alle gemeente- en provinciebelastingen toegelaten voor zover ze niet strijdig zijn met het recht of met het algemeen belang.  Belastingen vormen de belangrijkste inkomstenbron van deze lokale besturen.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting zorgen voor 4/5 van de fiscale opbrengsten van de gemeenten. U vindt hier ook lijsten met de minder belangrijke soorten belastingen per gemeente.

Dit onderdeel van de website biedt een overzicht van de regelgeving en toelichting over de rechtsgrond van de fiscale bevoegdheid, over specifieke belastingmateries en over de procedures van vestiging, invordering en geschillenregeling van belastingen.

De bezwaarprocedure wordt visueel voorgesteld in een stroomdiagram dat verwijst naar voorbeeldteksten, voor praktisch gebruik.

U vindt ook een sjabloon en enkele voorbeeldteksten voor het opstellen van belastingreglementen.

Recente ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak die van belang zijn voor de lokale fiscaliteit worden gesignaleerd in de rubriek aandachtspunten.

Heel wat nuttige informatie over lokale fiscaliteit is gebundeld in de omzendbrief van 15 februari 2019 met de gecoördineerde onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.