Dotatie op basis van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen

Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenuitgaven, kent de Vlaamse Regering vanaf 2020 aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, havenbedrijven, hulpverleningszones, politiezones, ziekenhuizen en welzijnsverenigingen een dotatie of algemene werkingssubsidie toe ten belope van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. 

Vraag en antwoord