Wie beslist over het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie? Wie ondertekent dit?

Antwoord

Het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft een gesloten taakstelling. Het beslist en is bevoegd voor de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en over de maatschappelijke integratie.

De toekenning van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (verder: GPMI) is een vorm van maatschappelijke integratie. Het bijzonder comité beslist over de toekenning en de inhoud van het GPMI.

De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ondertekent het GPMI. De algemeen directeur medeondertekent. De voorzitter kan zijn bevoegdheid tot ondertekening opdragen aan één of meer leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De algemeen directeur kan zijn bevoegdheid tot ondertekening eveneens overdragen overeenkomstig artikel 283 DLB.

De handtekening van de vertegenwoordiger van het bevoegde orgaan mag niet ontbreken. De maatschappelijk werker mag het GPMI mee ondertekenen.