Wat is de beweegreden van de bekendmakingsplicht en wat zijn de gevolgen bij het niet naleven van deze plicht?

Wat is de beweegreden van de bekendmakingsplicht en wat zijn de gevolgen bij het niet naleven van deze plicht?

Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing.

De publicatie- of bekendmakingsplicht komt tegemoet aan de vereiste van democratische transparantie en controle. De burger heeft recht op informatie van de overheid. De overheid moet zoveel mogelijk transparant zijn. Overheidsinformatie is in het algemeen openbaar en voor iedereen toegankelijk. Om dat recht van de burger te onderstrepen legt het decreet over het lokaal bestuur een uitgebreide bekendmakingsplicht op aan de besturen.

Het niet naleven van de bekendmakingsplicht heeft gevolgen.

  • Voor bepaalde besluiten geldt naast de bekendmakingsplicht ook een meldingsplicht. De toezichttermijn start door de melding aan de toezichthoudende overheid van de besluiten en de lijsten met besluiten. De melding gebeurt op dezelfde dag als de publicatie van die besluiten en lijsten met besluiten op de webtoepassing van de gemeente. Als de toezichttermijn verstreken is, kan de toezichthoudende overheid geen toezichtmaatregel meer nemen. Het lokaal bestuur heeft er dus belang bij om de besluiten en lijsten met besluiten zo snel mogelijk te publiceren en te melden aan de toezichthoudende overheid.
  • Voor reglementen en verordeningen geldt bovendien dat zij pas in werking treden op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders is bepaald. Regelementen en verordeningen kunnen pas tegenstelbaar zijn na de bekendmaking ervan.