Mogen persoonsgegevens bekend gemaakt worden op de webtoepassing van het lokaal bestuur? Bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen?

Uitgebreide vraag (optioneel)

Mogen persoonsgegevens bekend gemaakt worden op de webtoepassing van het lokaal bestuur? Bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen? 

Antwoord

De omzendbrief toezicht en bekendmaking bepaalt dat bij de publicatie van de lijsten van besluiten en integrale besluiten rekening moet gehouden worden met de uitzonderingsgronden die bepaald zijn in het Bestuursdecreet (vroeger Openbaarheidsdecreet). Er wordt gesteld dat o.a. geen persoonsgegevens (namen, adressen, rekeninguittreksels, rijksregisternummers …) van burgers en personeelsleden openbaar gemaakt worden, tenzij de betrokkenen hun instemming geven. Als voorbeeld wordt verwezen naar benoemingen en het toekennen van omgevingsvergunningen waar dit voornamelijk van belang zal zijn. 

Het is evenwel niet zo dat de openbaarmaking van persoonsgegevens per definitie afbreuk doet aan de persoonlijke levenssfeer. Dit moet het bestuur geval per geval bekijken. Het bestuur zal moeten aftoetsen of de bekendmaking van de persoonsgegevens onder de desbetreffende uitzonderingsgronden vallen.  

Bijvoorbeeld: Er wordt een nieuwe algemeen directeur aangesteld en dit komt ook uitgebreid in de pers. Dan is er geen probleem met de volledige bekendmaking van het besluit van zijn/haar aanstelling, inclusief de naam van de algemeen directeur. Dit is dan immers al publiek bekend.  

Wat omgevingsvergunningen betreft, bepaalt de Vlaamse regelgeving dat de naam van de aanvrager of exploitant van de omgevingsvergunning wordt vermeld op de website. Uit deze verplichting volgt dat, voor wat betreft de omgevingsvergunningen in het kader van de publicatieplicht bepaalde gegevens kenbaar gemaakt moeten worden. Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omgevingsvergunning geeft een lijst van gegevens die gepubliceerd moeten worden: 

  1. het voorwerp van de vergunningsaanvraag;
  2. de ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag; 
  3. de naam van de aanvrager of exploitant;
  4. als de aanvraag wordt ondertekend door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, wordt alleen de naam van de rechtspersoon vermeld; 
  5. de overheid die de beslissing heeft genomen; 
  6. de plaats waar de beslissing ter inzage ligt; 
  7. de mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen. 

Gelet op deze publicatieverplichtingen, kunnen de persoonsgegevens die hierin vervat zouden zijn (naam aanvrager of exploitant, ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag) geen persoonsgegevens zijn waarvan de openbaarmaking valt onder de uitzonderingen van bovenvermeld Bestuursdecreet, en moeten deze ook gepubliceerd worden in het kader van de publicatieverplichtingen opgelegd door het Decreet over het lokaal bestuur.