Mogen persoonsgegevens bekend gemaakt worden op de webtoepassing van het lokaal bestuur? Bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen?

Mogen persoonsgegevens bekend gemaakt worden op de webtoepassing van het lokaal bestuur? Bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen? 

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de regel dat lokale besturen persoonsgegevens niet bekend mogen maken in besluiten of besluitenlijsten.

De omzendbrief toezicht en bekendmaking bepaalt dat bij de publicatie van de lijsten van besluiten en integrale besluiten rekening moet gehouden worden met de uitzonderingsgronden die bepaald zijn in het Bestuursdecreet (vroeger Openbaarheidsdecreet). Er wordt gesteld dat o.a. geen persoonsgegevens (namen, adressen, rekeninguittreksels, rijksregisternummers …) van burgers en personeelsleden openbaar gemaakt worden, tenzij de betrokkenen hun instemming geven.

Hierop zijn twee uitzonderlingen, namelijk

  1. wanneer het gaat om publiek bekende persoonsgegevens;
  2. bij omgevingsvergunningen (naam van de aanvrager of exploitant).

Bijvoorbeeld: Er wordt een nieuwe algemeen directeur aangesteld en dit komt ook uitgebreid in de pers. Dan is er geen probleem met de volledige bekendmaking van het besluit van zijn/haar aanstelling, inclusief de naam van de algemeen directeur. Dit is dan immers al een gegeven dat publiek bekend is.  

Wat omgevingsvergunningen betreft, bepaalt de Vlaamse regelgeving dat de naam van de aanvrager of exploitant van de omgevingsvergunning wordt vermeld op de website. Uit deze verplichting volgt dat, voor wat betreft de omgevingsvergunningen in het kader van de publicatieplicht bepaalde gegevens kenbaar gemaakt moeten worden. Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omgevingsvergunning geeft een lijst van gegevens die gepubliceerd moeten worden: 

  1. het voorwerp van de vergunningsaanvraag;
  2. de ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag; 
  3. de naam van de aanvrager of exploitant. Als de aanvraag wordt ondertekend door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, wordt alleen de naam van de rechtspersoon vermeld; 
  4. de overheid die de beslissing heeft genomen; 
  5. de plaats waar de beslissing ter inzage ligt; 
  6. de mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen. 

Gelet op deze publicatieverplichtingen, kunnen de persoonsgegevens die hierin vervat zouden zijn (naam aanvrager of exploitant, ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag) geen persoonsgegevens zijn waarvan de openbaarmaking valt onder de uitzonderingen van bovenvermeld Bestuursdecreet, en moeten deze ook gepubliceerd worden in het kader van de publicatieverplichtingen opgelegd door het Decreet over het lokaal bestuur.

Wanneer er geen uitzondering van toepassing is, mag het lokaal bestuur in het besluit en de besluitenlijst enkel de beslissing vermelden, zonder persoonsgegevens.