Moet het lokaal bestuur een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer aan de deputatie of aan de toezichthoudende overheid bezorgen?

Moet het lokaal bestuur een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer aan de deputatie of aan de toezichthoudende overheid bezorgen?

De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen. 

De gemeenteraad bezorgt een afschrift van de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de politieverordeningen aan: 

  • de deputatie; 
  • de griffie van de rechtbank van eerste aanleg; 
  • de griffie van de politierechtbank. 

De provincie neemt die reglementen en politieverordeningen op in het provinciale Bestuursmemoriaal. 

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer. 

Het lokaal bestuur moet alle reglementen en verordeningen publiceren op de webtoepassing en melden via het digitaal loket. Het Decreet over het Lokaal Bestuur maakt geen onderscheid naargelang het voorwerp. De publicatie- en meldingsplicht geldt ook voor de tijdelijke politiereglementen. 

De webtoepassing moet de datum waarop ze werden aangenomen én de datum van bekendmaking vermelden. 

Meer informatie