Hoe verloopt de toekenning van het dubbel presentiegeld aan de voorzitter van de raad van bestuur?

Hoe verloopt de toekenning van het dubbel presentiegeld aan de voorzitter van de raad van bestuur?

De recente wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur laat toe maximaal een dubbel presentiegeld toe te kennen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging of van een welzijnsvereniging of een autonome verzorgingsinstelling (artikel 448, 2de lid DLB en artikel 474, §2, 1ste lid DLB). Hoe gebeurt dit concreet?

 

VRAAG

1.1.  Is de toekenning van een dubbel presentiegeld een automatisch recht voor de voorzitter?

ANTWOORD

Neen, dit is geen automatisch recht.
De algemene vergadering kan aan de voorzitter van de raad van bestuur maximaal een dubbel presentiegeld toekennen. De algemene vergadering kan ook beslissen om een lager of geen presentiegeld toe te kennen. Geen presentiegeld toekennen aan de voorzitter kan enkel als ook aan de andere leden van de raad van bestuur geen presentiegeld wordt toegekend.
Het is dus de bevoegdheid van de algemene vergadering van de vereniging om te beslissen welk presentiegeld wordt toegekend aan de functie van voorzitter van de raad van bestuur. Hetzelfde geldt voor de vertrouwenspersoon van deze voorzitter.
Indien de algemene vergadering beslist een presentiegeld toe te kennen dat hoger is dan een enkel presentiegeld, kan de voorzitter dit slechts ontvangen nadat hij/zij een verklaring op erewoord heeft ingediend waaruit blijkt dat hij/zij geen dubbel presentiegeld ontvangt in een andere vereniging.
 

VRAAG

2.1. Kan een voorzitter een dubbel presentiegeld ontvangen in meerdere verenigingen?

ANTWOORD

2.2. Neen, dat kan niet.

Cumulatie met een dubbel presentiegeld in een andere vereniging als voorzitter is niet toegelaten. De voorzitter kan slechts in één vereniging een dubbel presentiegeld krijgen. In elk van die andere verenigingen ontvangt hij/zij dan een enkel presentiegeld.

 

VRAAG

3.1. Kan de voorzitter van de Raad van Bestuur een dubbel presentiegeld ontvangen wanneer hij/zij  reeds een uitvoerend mandaat heeft?

ANTWOORD

3.2. Ja, dat kan.

De cumulatie van een dubbel presentiegeld met een uitvoerend mandaat van burgemeester of schepen is toegelaten. Dat is een verschil met de vroegere regeling die werd bepaald door het DIS en het BVR van 2004.

 

VRAAG

4.1. Kan het dubbel presentiegeld ook worden toegekend aan een lid van de Raad van Bestuur voor de vergaderingen waarvoor hij/zij de voorzitter vervangt?

ANTWOORD

4.2. Neen, dat kan niet.

Het decreet voorziet hiervoor geen rechtsgrond. Het dubbel presentiegeld kan enkel toegekend worden aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan diens vertrouwenspersoon.